{header_image_title}

Innovació en formació i docència

El compromís de la Fundació InterAc Salut amb la qualitat de la formació especialitzada de postgrau en Ciències de la Salut i en la millora de la transmissió del coneixement es vehicula mitjançant:

  • Recerca en metodologies docents.
  • Suport i promoció a la implantació de noves metodologies docents:

    La F. InterAc Salut promou la implantació de nous models pedagògics i recursos educatius en el desenvolupament dels seus cursos, com ara el model d'aula invertida o Flipped Learning, un enfocament integral que combina la instrucció directa amb metodologies actives, l'increment de compromís i implicació dels estudiants amb el contingut del curs i millora la seva comprensió conceptual

    A més de la utilització de l'Aula Virtual, no només com a gestor documental, sinó per a la realització d'activitats, fòrums i debats, qüestionaris d'avaluació, discussió de casos clínics, etc., es potencia l'ús dels recursos educatius que ofereixen les TIC, especialment aquelles aplicacions que permeten la comunicació directa i personalitzada entre l'alumne i el professor (Perusall, Edpuzzle, Realtimeboard, Padlet, Mindomo, Google forms, Go formative, Survey Monkey,.....).