{header_image_title}

Agenda

Diàlegs en bioètica
Curs
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 13 de febrer al 20 de març de 2019
logo
logo
Ponent: Dr. Josep Maria Busquets i Font
Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.
La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.
Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.
Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.
13-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:00El diàleg bioètic ( Sessió )
Ponent: Dr. Josep Maria Busquets i Font
Presentació del curs.
Història i conceptes de la bioètica.
Perquè ens pot ser d'utilitat la bioètica.
Relacions entre bioètica i dret. Bioètica i deontologia.
Els valors. Reflexions sobre valors professionals i els valors dels pacients
Els principis de la bioètica. Deures ètics que es deriven.
Comitès d'ètica. Tipus de comitès d'ètica.
Metodologia de la pressa de decisions.
Model assistencial i ètica de la qualitat.
20-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:00La decisió compartida ( Sessió )
Ponent: Dr. Francisco José Cambra Lasaosa
Ponent: Dra. Montse Esquerda
Evolució de la relació clínica. Models de relació professional-malalt.
Què vol dir decisions compartides.
Història i evolució del consentiment informat.
Requisits del i pel Consentiment situació legal, excepcions. El CI escrit.
El refús al tractament La gestió dels valors ocults.
27-02-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:00Sobre els drets i els deures en l'atenció sanitària ( Sessió )
Ponent: Dr. Marc Illa Mestre
Els drets i deures dels pacients.
Els canvis en la relació assistencial, la relació de cura.
Canvis en les expectatives dels pacients.
Privacitat, Intimitat, Confidencialitat.
Aspectes socioculturals a tenir en compte.
06-03-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:00Problemes ètics a la fi de la vida ( Sessió )
Ponent: Dra. Clara Llubia Maristrany
Opcions al final de la vida (Reordenació del esforç terapèutic, sedació).
Instruments per a la planificació de l'atenció.
Les Voluntats anticipades.
Aspectes ètics en les cures pal·liatives.
L'eutanàsia i l'ajuda ala suïcidi medicament assistit, de què parlem.
13-03-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:00Qüestions ètico-legals sobre capacitat i competència ( Sessió )
Ponent: Dra. Montse Esquerda
Ponent: Dr. Josep Ramos Montes
Comunicació i informació.
Competència i Capacitat, avaluació i repercussions.
Les decisions per substitució. L' ingrés involuntari i altres situacions on no es pot obtenir el consentiment.
Les mesures de seguretat per malalts mentals. La subjecció i restricció.
Les decisions en les persones menors.
Aspectes ètics de l'atenció centrada en les persones.
20-03-2019 | 16:00 - 20:00 | Sala 1
16:00 - 20:00Qüestions sobre recerca ( Sessió )
Ponent: Dr. Pau Ferrer Salvans
Límits i diferencies entre recerca, innovació i assistència habitual.
Aspectes ètics ha considerar en la recerca en humans.
Que vol dir integritat dels investigadors.
Quines són les preguntes clau per participar en un assaig clínic.
Que cal saber sobre l'ús de mostres biològiques en recerca biomedica?