Transparència

La transparència és un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

La Fundació InterAc Salut, en consonància amb allò que disposa la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, fa pública la informació adjunta donant transparència i legitimitat de les seves actuacions.