Estatuts

La Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, entitat sense ànim de lucre, es regeix pels estatuts acordats per la totalitat dels seus membres, així com per les declaracions contingudes en la seva carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.
Documents: