CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA NIVELL 1, 2024-2025

Manté pressionada la tecla Ctrl per seleccionar més d'una opció

Pots afegir l'idioma si no es troba al desplegable

Cada curs ha de tenir un màxim de 3 entitats promotores, tot incloent les especificades en "Altres entitats promotores" en cas de que n'afegeixis. Més endavant podràs afegir entitats colaboradores del curs.

En el cas de que no apareguin les entitats promotores al punt anterior, afegeix-les aquí.

En el cas de que no apareguin les entitats colaboratives al punt anterior, afegeix-les aquí.

Pots escollir un màxim de 5 opcions, especificant l'ordre de prioritat segons ordre de selecció. Pots afegir àrees temàtique si no les trobes en el desplegable.

Introdueix un màxim de dos decimals

1

Màxim 20 línies

En aplicació del RD 882/21, és necessari que, com a mínim hi hagi 3, un de cada un dels àmbits: coneixement, habilitat i competència. Cal definir-los i codificar-los. Resultats d’aprenentatge: s'entén com la combinació de coneixements, habilitats i competències d'un programa educatiu o el que els estudiants són capaços de demostrar al final del procés formatiu.
1. Coneixement: resultat de l’assimilació d’informació gràcies a l’aprenentatge. El coneixement és el conjunt de fets, principis, teories i pràctiques relacionats amb un camp de treball o estudi. Els coneixements es descriuen com a teòrics. Codificació: KT01, KT02...
2. Habilitat: capacitat d’aplicar coneixements i utilitzar-los per completar tasques i resoldre problemes. Les habilitats es descriuen com a cognitives (que impliquen l’ús del pensament lògic, intuïtiu i creatiu) o pràctiques (que impliquen destresa manual i l’ús de mètodes, materials, eines i instruments). Codificació: ST01, ST02...
3. Competència: capacitat demostrada per fer servir els coneixements i les habilitats. També les habilitats personals, socials i/o metodològiques en el desenvolupament professional i personal. Codificació: CT01, CT02...
Els resultats d’aprenentatge que es defineixin han de ser específics, avaluables, assolibles, rellevants i limitats en el temps. És necessari que estiguin alineats amb la metodologia docent i els mètodes d’avaluació.

Indicar la metodologia que s’utilitzarà tant per les sessions presencials teòriques, de pràctica i simulació, com per les activitats on-line o virtuals

Indicar els criteris quantificables i els procediments d’avaluació previstos a nivell de mòdul i/o globals

Fixar les dates de l’avaluació final considerant que l’Acta de Qualificació dels alumnes, signada pel Director o Coordinador del curs, ha de ser lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini màxim d'1 mes des de la data de finalització del curs)

1. Indicar nombre mínim d’hores d’assistència obligatòria. Control assistència videoconferències. Veure Annex 2). 2. En el cas de proves d’avaluació, indicar el tipus i el percentatge necessari per aprovar el curs. 3. En cas de requerir treball final, indicar el nombre d’hores assignades.

1

Indicar els criteris que s’utilitzaran i, si s’escau, la documentació requerida. Pels cursos amb quota d’inscripció 0€, és requisit ser soci de la Societat Científica i/o de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears).

(Qui –entitat-, quantes, import i criteris d’atorgament. Màxim 10 línies)

1
1

Exemple format: 11111111C

2

Exemple format: 11111111C

3

Exemple format: 11111111C

1

Exemple format: 11111111C

Una vegada introduïda la informació, és necessari clicar al botó "Guardar esborrany" per tal de que els professors es puguin vincular a les sessions a la pestanya "Pla d'estudis".

1

Exemple format: 11111111C

2

Exemple format: 11111111C

3

Exemple format: 11111111C

4

Exemple format: 11111111C

5

Exemple format: 11111111C

6

Exemple format: 11111111C

7

Exemple format: 11111111C

8

Exemple format: 11111111C

9

Exemple format: 11111111C

10

Exemple format: 11111111C

11

Exemple format: 11111111C

12

Exemple format: 11111111C

13

Exemple format: 11111111C

14

Exemple format: 11111111C

15

Exemple format: 11111111C

16

Exemple format: 11111111C

17

Exemple format: 11111111C

18

Exemple format: 11111111C

19

Exemple format: 11111111C

20

Exemple format: 11111111C

21

Exemple format: 11111111C

1

Exemple format: 11111111C

Aquests camps han d'ésser omplerts pels gestors d'InterAc Salut

Afegir només la xifra, sense el símbol de %

Afegir només la xifra, sense el símbol de %

1

Indicar l’estructura del programa. En el cas de que el curs estigui estructurat en mòduls, afegir dades del mòdul. En el cas de que no, deixar en blanc els camps relatius al mòdul i afegir directament les sessions.

1

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
2

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
3

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
4

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
5

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
6

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
7

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
8

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
9

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
2

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
3

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
10

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1

Afegir les sessions / temes de cada mòdul.

1

Per tal que apareguin aquí les dades dels docents, s'han d'introduir prèviament al camp "Professorat" a la pestanya "Persones" i guardar-les mitjançant el botó "Guardar esborrany".

Escull quina funció desenvoluparà aquest docent a la sessió

1
1

Indicar lloc, necessitats i requeriments dels espais –taller, material audiovisual, etc.-, requeriments específics dels sistemes informàtics –programes, serveis de restauració, traducció, impremta, etc.).

Introduir import en euros, sense posar el símbol

Afegeix el concepte i l'import d'altres dades econòmiques que tingui la formació.

1
1
1
Loading...