CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL 1, 2023-2024

Manté pressionada la tecla Ctrl per seleccionar més d'una opció

Pots afegir l'idioma si no es troba al desplegable

Cada curs ha de tenir un màxim de 3 entitats promotores, tot incloent les especificades en "Altres entitats promotores" en cas de que n'afegeixis. Més endavant podràs afegir entitats colaboradores del curs.

En el cas de que no apareguin les entitats promotores al punt anterior, afegeix-les aquí.

En el cas de que no apareguin les entitats colaboratives al punt anterior, afegeix-les aquí.

Pots escollir un màxim de 5 opcions, especificant l'ordre de prioritat segons ordre de selecció. Pots afegir àrees temàtique si no les trobes en el desplegable.

Introdueix un màxim de dos decimals

1

Màxim 20 línies

En aplicació del RD 882/21, és necessari que, com a mínim hi hagi 3, un de cada un dels àmbits: coneixement, habilitat i competència. Cal definir-los i codificar-los. Resultats d’aprenentatge: s'entén com la combinació de coneixements, habilitats i competències d'un programa educatiu o el que els estudiants són capaços de demostrar al final del procés formatiu.
1. Coneixement: resultat de l’assimilació d’informació gràcies a l’aprenentatge. El coneixement és el conjunt de fets, principis, teories i pràctiques relacionats amb un camp de treball o estudi. Els coneixements es descriuen com a teòrics. Codificació: KT01, KT02...
2. Habilitat: capacitat d’aplicar coneixements i utilitzar-los per completar tasques i resoldre problemes. Les habilitats es descriuen com a cognitives (que impliquen l’ús del pensament lògic, intuïtiu i creatiu) o pràctiques (que impliquen destresa manual i l’ús de mètodes, materials, eines i instruments). Codificació: ST01, ST02...
3. Competència: capacitat demostrada per fer servir els coneixements i les habilitats. També les habilitats personals, socials i/o metodològiques en el desenvolupament professional i personal. Codificació: CT01, CT02...
Els resultats d’aprenentatge que es defineixin han de ser específics, avaluables, assolibles, rellevants i limitats en el temps. És necessari que estiguin alineats amb la metodologia docent i els mètodes d’avaluació.

Indicar la metodologia que s’utilitzarà tant per les sessions presencials teòriques, de pràctica i simulació, com per les activitats on-line o virtuals

Indicar els criteris quantificables i els procediments d’avaluació previstos a nivell de mòdul i/o globals

Fixar les dates de l’avaluació final considerant que l’Acta de Qualificació dels alumnes, signada pel Director o Coordinador del curs, ha de ser lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini màxim d'1 mes des de la data de finalització del curs)

1. Indicar nombre mínim d’hores d’assistència obligatòria. Control assistència videoconferències. Veure Annex 2). 2. En el cas de proves d’avaluació, indicar el tipus i el percentatge necessari per aprovar el curs. 3. En cas de requerir treball final, indicar el nombre d’hores assignades.

1

Indicar els criteris que s’utilitzaran i, si s’escau, la documentació requerida. Pels cursos amb quota d’inscripció 0€, és requisit ser soci de la Societat Científica i/o de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears).

(Qui –entitat-, quantes, import i criteris d’atorgament. Màxim 10 línies)

1
1

Exemple format: 11111111C

2

Exemple format: 11111111C

3

Exemple format: 11111111C

4

Exemple format: 11111111C

5

Exemple format: 11111111C

6

Exemple format: 11111111C

7

Exemple format: 11111111C

8

Exemple format: 11111111C

9

Exemple format: 11111111C

10

Exemple format: 11111111C

1

Exemple format: 11111111C

Una vegada introduïda la informació, és necessari clicar al botó "Guardar esborrany" per tal de que els professors es puguin vincular a les sessions a la pestanya "Pla d'estudis".

1

Exemple format: 11111111C

2

Exemple format: 11111111C

3

Exemple format: 11111111C

4

Exemple format: 11111111C

5

Exemple format: 11111111C

6

Exemple format: 11111111C

7

Exemple format: 11111111C

8

Exemple format: 11111111C

9

Exemple format: 11111111C

10

Exemple format: 11111111C

11

Exemple format: 11111111C

12

Exemple format: 11111111C

13

Exemple format: 11111111C

14

Exemple format: 11111111C

15

Exemple format: 11111111C

16

Exemple format: 11111111C

17

Exemple format: 11111111C

18

Exemple format: 11111111C

19

Exemple format: 11111111C

20

Exemple format: 11111111C

21

Exemple format: 11111111C

22

Exemple format: 11111111C

23

Exemple format: 11111111C

24

Exemple format: 11111111C

25

Exemple format: 11111111C

26

Exemple format: 11111111C

27

Exemple format: 11111111C

28

Exemple format: 11111111C

29

Exemple format: 11111111C

30

Exemple format: 11111111C

31

Exemple format: 11111111C

32

Exemple format: 11111111C

33

Exemple format: 11111111C

34

Exemple format: 11111111C

35

Exemple format: 11111111C

36

Exemple format: 11111111C

37

Exemple format: 11111111C

38

Exemple format: 11111111C

39

Exemple format: 11111111C

40

Exemple format: 11111111C

41

Exemple format: 11111111C

42

Exemple format: 11111111C

43

Exemple format: 11111111C

44

Exemple format: 11111111C

45

Exemple format: 11111111C

46

Exemple format: 11111111C

47

Exemple format: 11111111C

48

Exemple format: 11111111C

49

Exemple format: 11111111C

50

Exemple format: 11111111C

51

Exemple format: 11111111C

52

Exemple format: 11111111C

53

Exemple format: 11111111C

54

Exemple format: 11111111C