PROGRAMA DOCENT TEÒRIC-PRÀCTIC PER A LA PRÀCTICA DE L’ANESTÈSIA REGIONAL ECOGUIADA PER ANESTESIÒLEGS 2023-2024. 1ª Edició

Presentació i justificació del curs

La utilització de l’ecografia en el entorn clínic per “no radiòlegs” s’ha incrementat de forma molt marcada en els darrers 15 anys. Aquesta eina d’imatge, l’ecògraf, ha revolucionat la pràctica clínica en l’entorn anestèsic, inclòs el maneig del malalt crític, el intraoperatori, el postoperatori, les unitats del dolor i de forma marcada, l’aplicació de l’anestèsia-analgèsia regional. El canvi, des de la neuroestimulació a l’ecògraf no ha estat fàcil donades les dificultats en el coneixement ii aprenentatge de l’eina, el reconeixement de les estructures anatòmiques, la adquisició de l’habilitat en el maneig de l’eina i finalment les habilitats en el maneig de l’eina per a puncionar o manipular l’agulla amb seguretat. Aquest canvi requereix d’una formació molt específica i d’un sistema d’avaluació de l’adquisició de les competències en l’entorn de la simulació, abans d’aplicar-se en l’entorn clínic.

Direcció i coordinació del curs
Xavier Sala Blanch (director/a), Carles Morros Viñoles (director/a)

Generals: el que es pretén assolir
Capacitar als anestesiòlegs per la utilització de la ecografia com eina de punció aplicada a l’anestèsia regional.

Específics: la millora en coneixement, habilitats o actituds
1.- Assolir els coneixements anatòmics i ecogràfics: la primera part del curs té com a objectiu adquirir el coneixement de les bases anatòmiques i ecogràfiques per a la pràctica de l’anestèsia regional bàsica, així com el coneixement d’aquells blocatges mínims que ha de poder realitzar un anestesiòleg, amb seguretat, per a la seva pràctica clínica habitual.

2.- Adquirir habilitats ecogràfiques i de punció: la segona part del curs té com a objectiu primari adquirir les habilitats necessàries per a l’exploració ecogràfica dels nervis perifèrics i els coneixements d’ecografia aplicada, així com les habilitats en la punció i control de l’agulla.

3.- Adquirir habilitats i actituds anestèsiques. la tercera part (post-curs –treball-) té com a objectiu primari adquirir la destresa i l’actitud en l’entorn del quiròfan per a la pràctica de l’anestèsia regional ecoguiada. L’alumne haurà de dur a terme una recollida sistemàtica del resultat de la seva pràctica clínica en blocatges anestèsics.

Resultats d'aprenentatge

No

La formació “on line” estarà a l’abast de l’alumne durant un període de 5 setmanes per a l’estudiant la plataforma docent de la F. InterAc Salut. El contingut del mateix serà un text explicatiu del curs amb material propi dels professors. Els professors (Directors) tutoritzaran als alumnes de forma setmanal mitjançant la pròpia plataforma “on line” i/o mitjançant mail.. En tots els casos es farà una avaluació “on line” de coneixements adquirits (50% nota teòrica). (Desembre-Gener).
Les sessions teòriques presencials es duran a terme en l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i es realitzaran passades les 5 setmanes de treball personal tutoritzat “on line”. Es basaran en problemes i discussió oberta entre els professors (tutors-directors) i el conjunt dels alumnes. Al final del mateix es realitzarà un examen teòric d’elecció múltiple (50% restant de la nota teòrica). (Febrer).

Les sessions pràctiques es duran a terme en una jornada intensa de simulació d’alta fidelitat en el que l’alumne explorarà amb l’ecògraf a models humans vius i realitzarà puncions ecoguiades amb simuladors d’alta fidelitat anatòmica. (Avaluació per presència) (Febrer).

El treball consistirà en demostrar la pràctica clínica realitzada en el seu centre i en el que s’ompliran una sèrie de documents on s’anotarà el blocatge fet, les característiques del procés de punció i el resultat del blocatge (annex). Aquesta activitat serà presentada als tutors/Directors per a la seva avaluació quantitativa i qualitativa del presentat. (Març a Juny)

A qui s'adreça

Metges en formació de l’especialitat d’Anestèsia (residents a partir del segon any) o metges
anestesiòlegs que precisen de l’adquisició del coneixement de l’eina i l’aplicació de les
tècniques ecoguiades.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia especialistes en Anestesiologia o estar en fase d’aprenentatge de la mateixa (residents, a partir del segon any).
– Ser soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

Criteris d'avaluació

Es faran 3 nivells d’avaluació:
Assistència a classes teòriques i pràctiques (4) + Exercicis pràctics (3)+ treball pràctic (3).
Puntuació i ponderació: assistència a classes (40%) + Exercicis pràctics (30%) + treball (30%)
(sistema d’avaluació i treball pràctic segons presentat en la metodologia i obtenció de certificat)

Requeriments per obtenir el certificat

Puntuacions (sobre10): Nota de pas: 60%.
Assistència: 100% (sobre 4); >80% (2); <80% (0).
Exercicis (50% autoaprenentatge + 50% examen) (sobre 3): 100% i correctes (3); >70% i/o errors menors (2); 50-70% (1); <50% (0)
Treball: Molt bo (sobre 3); Bo –(>20 blocatges amb bona presentació dels resultats) (3); 10-20 blocatges amb bona presentació dels resultats; o >20 amb mala presentació dels resultats (2); No presentat o < 10 amb mala presentació (0).

Característiques del curs
Inscripció: 11/12/2023 al 08/01/2024
Realització: 06/02/2024 al 07/02/2024
Lloc de realitzacio: L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Modalitat: Presencial
ECTS:4
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Hospital Clínic
Clínica Diagonal
Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona