NOVETATS RECENTS EN GINECOLOGIA ONCOLÒGICA. REPERCUSSIONS A LA PRÀCTICA CLÍNICA, 2023 -2024

Presentació i justificació del curs

L’objectiu principal d’aquest curs, de format completament online, és proporcionar les dades més noves i rellevants presentades als congressos internacionals més importants en ginecologia oncològica: ASCO, ESMO, SGO i ESGO, dels últims tres anys. I si convé, afegim dades de la literatura recent.
No pretenem fer una revisió o resums de coneixements previs, sinó aportar novetats rellevants recents, centrant-ho de manera preeminent al vessant clínic.
Emfasitzem els aspectes que puguin modificar la pràctica clínica actualment establerta, discutint què i cóm hem de modificar dels nostres protocols-PNTs -Procediments Normalitzats de Treball-assistencials.

Direcció i coordinació del curs
Pere Fusté Brull (director/a), Pilar Barretina Gineta (director/a), Ramon Rovira Negre (director/a)

Generals
• Donar a conèixer les novetats recents (anys 2019-2021) més rellevants comunicades als principals congressos internacionals i/o publicades en revistes especialitzades en temàtica de ginecologia oncològica.
• Com a conseqüència de l’après, identificar què cal modificar/implementar a la pràctica clínica diària.

Específics
• Conèixer, analitzar i interpretar les novetats que s’han presentat als congressos de ASCO, ESMO i ESGO durant els anys 2019 i 2020, i també a la literatura especialitzada recent. Amb èmfasi als coneixements que tinguin implicacions clíniques assistencials, a la pràctica diària. No pretenem fer una revisió o resums de coneixements previs, si no aportar novetats rellevants recents, centrant-ho de manera preeminent a la vessant clínica.
• Conèixer els canvis implementats en els dos darrers anys en les guies clíniques internacionals, en el nostre àmbit.
• Adquirir les bases que permetin valorar i implementar les novetats comunicades, a la pràctica clínica, a través de la modificació de PNTs –Procediments Normalitzats de Treball- i protocols clínics assistencials dels diferents centres assistencials.
• Conèixer i interpretar els resultats dels assajos clínics actualment endegats o finalitzats dels quals disposem de resultats preliminars.
• Conèixer els assajos clínics proposats o just endegats i el seu “rationale”.

Resultats d'aprenentatge

Esperem que els alumnes completin favorablement el curs en una alta proporció i que els coneixements proporcionats incrementin les seves habilitats i capacitació en ginecologia oncològica, la qual cosa els ha de permetre millorar les seves expectatives de treball en aquest àmbit.

La monitorització sobre l’adequació del curs a les expectatives dels alumnes i la valoració d’aspectes concrets del curs es farà mitjançant una enquesta anònima que els alumnes hauran d’omplir en finalitzar el curs.

MATERIALS DEL CURS
El material docent presentat al curs prové de ponències, comunicacions, pòsters, abstracts, articles i altres materials generats als Congressos de ASCO, ESMO i ESGO realitzats durant el tres últims anys. Quan convé, també aportem dades de la literatura científica especialitzada recent.

El docent responsable de cada lliçó ha fet la tria d’aquest material.

El Comitè Científic del curs en revisa els continguts i la homogeneïtat, així com l’interès i la concordança amb la resta de lliçons.
El Comitè Científic elabora les activitats docents de suport i les preguntes dels tests avaluadors.

L’alumne disposarà d’un repositori de documents d’interès addicional pel curs (articles, guies clíniques, assajos, etc.).

Els membres del Comitè Científic desenvolupen la seva activitat científica, docent i/o assistencial a:
C.S. Parc Taulí H. Bellvitge
H. Clínic H. Gen. Granollers
H. Josep Trueta H. St. Joan Reus
H. Sant Pau H. Son Espases
H. Vall Hebron Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma Barcelona Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili Universitat Illes Balears

METODOLOGIA DOCENT
Plataforma docent
Curs online. La plataforma utilitzada és el LMS Moodle vs.3.0, un estàndard en e-learning. S’afegeixen diversos pluggins que n’incrementen la funcionalitat.
El material docent i les activitats estan disponibles per l’alumne en català o en castellà (elecció en el moment de la inscripció al curs).
Estructura dels materials continguts
El Curs es presenta en forma de 5 mòduls teòrics, que allotgen lliçons basades en els diferents tumors i en temes transversals.
Les lliçons estan dividides en dues parts:
 Exposició del material, presentant les dades i conceptes novedosos, i indicant-ne l’origen. A més, quan convé es pot visualitzar material addicional en forma de notes.
 Al final de cada lliçó hi ha activitats interactives en forma de preguntes, per tal de reforçar els conceptes exposats.
 Altrament, l’alumne trobarà una sèrie de propostes d’activitats formatives obligades i avaluables a realitzar que equivalen als diferents mòduls teòrics. Son tests multimèdia interactius d’autoaprenentatge-autoavaluació que es corresponen a cadascun del mòduls teòrics, pensats per fer-los un cop s’hagin après les lliçons i amb la finalitat de reforçar el recorregut d’aprenentatge.
Aquestes activitats estan empaquetades en format SCORM: respondre preguntes, correlacionar conceptes, omplir ítems, triar opcions, senyalitzar objectes, etc., amb retroacció explicativa (respostes i opcions comentades). Són obligatòries i avaluables.
Un darrer mòdul (el sisè) a tall d’apèndix, sintetitza les dades i conclusions més significatives dels diferents tumors, exposant-les de la següent manera:
 Què hem après. Síntesi de coneixements.
 Què cal modificar de la nostra pràctica clínica assistencial.
 Lectures recomanades.
A més, es programaran 3 webinars interactius online obligatoris (un per cadascun dels 3 primers mòduls teòrics), seguint el concepte d’”aula inversa”, anunciant oportunament els dies/horaris. Els alumnes ja hauran adquirit els coneixements de cada mòdul. Els professors (presència mínima de tres professors en cada webinar) exposaran cóm els coneixements adquirits poden modificar la pràctica clínica, discutint amb els alumnes els aspectes pertinents. Els alumnes poden aprofitar per exposar els dubtes dels mòduls o ampliar conceptes, aclarint amb els professors els possibles dubtes. L’accés al webinar serà dins la pròpia plataforma Moodle del curs, que incorpora la utilitat LiveWebinar per a videoconferència. Els webinars queden enregistrats, poden monitoritzar l’activitat de l’alumnat. D’altra banda, els alumnes els poden consultar posteriorment.
Format dels continguts teòrics (lliçons)
El Curs consta de presentacions en forma de “slides” (tipus PwP). Totes les presentacions segueixen uniformitat de formats i disseny. Són Paquets SCORM en HTLM interactius, on les lliçons tenen dues característiques:
a) Es presenta el contingut teòric de la lliçó en un format tipus “power-point” dins un panell de visualització que permet diferents ajustos. En alguns “slides” es pot accedir a informació complementària clicant un botó addicional (“notes”). L’alumne disposa d’eines online que permeten marcar contingut rellevant de manera individualitzada per part de l’alumne.

b) Les lliçons incorporen material interactiu en forma de tests autoavaluables dins la mateixa lliçó, de vegades amb retroacció, que ajuda a consolidar els coneixements exposats.
Treball individual tutoritzat
Activitat que ha de desenvolupar de manera individual cada alumne en relació a un tema proposar per l’equip docent. A cada alumna se li assigna un tutor de referència. El treball s’ha d’entregar en forma d’arxiu de text adjuntat al portal, a l’activitat corresponent. Serà avaluada per l’equip docent mitjançant un sistema de rúbriques.
Tutories online
Espai de comunicació online on l’alumne té accés a als responsables docents de cada mòdul, per tal de resoldre dubtes i aclarir conceptes. Via e-mail i via xat. El xat permet opcionalment la comunicació entre els alumnes.

A qui s'adreça

Adreçat a metges especialistes en ginecologia, oncologia mèdica i oncologia radioteràpica que es dediquin (o es vulguin dedicar) preferentment a la ginecologia oncològica, en tasques assistencials.

També a adjunts joves (júniors) de les esmentades especialitats i fellows, interessats en ginecologia oncològica i/o que estiguin seguint etapes formatives de subespecialització en ginecologia oncològica.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

• Títol de llicenciat o graduat en medicina i cirurgia.
• Títol de metge especialista en obstetrícia i ginecologia, oncologia radioteràpica o oncologia mèdica.

Criteris d'avaluació

• Es obligatori haver superat satisfactòriament TOTES les activitats formatives SCORM. Cada activitat se supera amb un 75% d’encerts. La puntuació obtinguda no forma part (no es pondera) en la nota final del curs, però és un requisit indispensable haver superat TOTES els activitats per a superar el curs.
• Superar el treball individual tutoritzat. L’avaluació del treball es fa mitjançant un sistema de rúbriques. Cal superar el treball amb una nota superior a 7,5 sobre 10.
• Es obligatori haver assistit a TOTS TRES webinars, un al final de cadascun dels tres primers mòduls teòrics. El webinar permet un control d’assistència.
• Tests avaluadors dels mòduls teòrics. Al final de cada mòdul l’alumne haurà de fer un test avaluador, que consta de 25 preguntes d’elecció múltiple, amb quatre opcions. Una sola opció és la resposta correcte. No resten punts les respostes errònies. Només hi ha dos intents per fer els diferents tests dels mòduls. Hi ha un temps limitat per fer els tests. Cada test té preguntes diferents (es trien aleatòriament d’un banc de preguntes) i les opcions dins les preguntes poden també ordenar-se aleatòriament (depèn de cada pregunta en concret). Això garanteix que no hi hagi dos tests iguals.
• Es obligatori omplir l’enquesta que valora si el curs assoleix els objectius previstos, la metodologia, qualitat de les presentacions i materials, i la interacció amb els docents.
Dates dels tests dels mòduls:
Mòdul I: Tres setmanes després de la publicació complerta del mòdul
Mòdul II: Tres setmanes després de la publicació complerta del mòdul
Mòdul III: Tres setmanes després de la publicació complerta del mòdul
Mòdul IV: Tres setmanes després de la publicació complerta del mòdul
Mòdul V: Tres setmanes després de la publicació complerta del mòdul

Requeriments per obtenir el certificat

• El control d’assistència als webinars queda enregistrat. Dins dels webinars es fan preguntes interactives que l’alumne ha de contestar, comptabilitzant i sabent en tot moment si l’alumne envia les respostes.
• Les lliçons teòriques queden marcades com a completades, automàticament. Es pot seguir un registre de tota l’activitat de l’alumne dins el portal, per part del administradors docents.
• S’han d’haver completat TOTES les lliçons i TOTES les activitats formatives complementàries del curs.
• Obtenir una valoració favorable del treball individual del Curs. Es calcula un temps de dedicació d’unes 12 h. El treball s’entregarà com arxiu adjuntat de l’activitat i s’avaluarà amb sistema de rúbriques. Cal obtenir > 7,5 (sobre 10) per aprovar el treball. La nota obtinguda no pondera en la nota final del Curs.
• La puntuació final del curs s’obté de la mitjana obtinguda en les avaluacions dels mòduls. Per superar el curs s’ha d’obtenir una puntuació superior al 70% en tots i cadascun dels cinc tests avaluadors dels cinc mòduls.

Característiques del curs
Inscripció: 13/09/2023 al 30/10/2023
Realització: 01/11/2023 al 30/06/2024
Lloc de realitzacio: Curs online
Modalitat: Virtual
ECTS:7
Entitats promotores