METODOLOGIA DE LA RECERCA CLINICA EN MEDICINA I CIRURGIA, 2023-2025

Presentació i justificació del curs

La recerca clínica biomèdica és un element clau del nostre sistema sanitari. Forma part de la pròpia professió i es una font de informació que s’ha situat actualment com la principal font de coneixement i de millora de l’assistència mèdica i quirúrgica.
Tot i així, la formació en recerca biomèdica és encara limitada durant els estudis del Grau de Medicina i durant el període post-grau en els anys que dura la especialització a través del sistema MIR.
És per això que la Comissió Nacional de l’especialitat de Cirurgia General i Digestiva exposa la necessitat de establir una formació reglada en aquest àmbit pels metges en formació (MIR). Proposa a les societats quirúrgiques liderar la formació en recerca a través de cursos impartits amb aquesta finalitat a través de les sessions ordinàries durant el curs acadèmic.
La Societat Catalana de Cirurgia ha vetllat des de ja fa molts anys per la formació dels residents de l’especialitat i ha dissenyat un curs que a través de sessions presencials vol portar a terme aquest objectiu.
La present proposta de curs és una evolució necessària del desenvolupament d’aquesta formació amb l’objectiu d’estandarditzar-la, utilitzar noves eines d’educació i finalment disposar de la possibilitat de que els alumnes, adequadament avaluats, puguin obtenir finalment un certificat del curs d’especialització.

Direcció i coordinació del curs
Rosa Jorba Martí (director/a), David Parés Martínez (codirector/a), Marta Climent Agustín (coordinador/a)

L’objectiu general és que els alumnes siguin capaços de saber com dissenyar un estudi de recerca, com desenvolupar-lo, com analitzar i fer-ne difusió dels resultats.
També es considera part de l’objectiu general conèixer les fonts d’informació científica i el seu anàlisi crític com a part del desenvolupament de la professió mèdica.
Els objectius específics són:
-Coneixement general de la recerca en biomedicina
-Aprofundir en els tipus de recerca i els requeriments.
-Conèixer la metodologia estadística
-Tenir eines per l’anàlisi crítica de la informació científica
-Creació d’hipòtesi, disseny d’estudis, desenvolupament i anàlisi dels resultats.
-Comunicació efectiva dels resultats de recerca clínica

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
– Analitzar críticament la literatura mèdica
– Dissenyar i elaborar un estudi de recerca bàsica, traslacional o clínica
– Conèixer com col·laborar de manera multidisciplinària en el desenvolupament d’un projecte científic
– Participar com a clínic en col·laboració amb altres professionals a desenvolupar un projecte de recerca
– Comunicar els resultats de la recerca en una comunicació oral o be a través d’un article científic
– Escriure un article científic
– Elaborar i desenvolupar la tesi doctoral
– Presentar un projecte de recerca davant un comitè avaluador

El curs serà totalment on-line (Videoconferència i Moodle). A través de la plataforma Moodle en format no presencial on l’alumne tindrà un aprenentatge guiat amb recursos online (vídeos, material per llegir en PDF, fòrums de debat). També es consideren hores d’estudi autònom per part de l’alumne.

Activitats programades part on-line:
1.Webinars: Foros de discussió de temes a temps real: 20 hores
2.Casos pràctics (Sessió bibliogràfica – journal club): Revisió article científic: 30 hores
3.Visualització de vídeos sobre la temàtica: 20 hores

Metodologia d’hores virtuals (online): 70 hores
-Totes les activitats seràn tutoritzades per un coordinador
-Totes les activitats seràn avaluades tenint en compte els següents criteris:
-Participació: del 1 (mínim) al 5 (màxim)
-Qualitat de la Participació: del 1 (mínim) al 5 (màxim)

A qui s'adreça

Aquest curs està dirigit a residents de la especialitat de Cirurgia General i Digestiva o bé d’especialitats quirúrgiques (Cirurgia Vascular, Traumatologia, etc…).
Preferentment haurien de ser residents del 1er al 3er any de residència.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

a) Títol de Llicenciat/Graduat en Medicina
b) Comprovant per part del Cap de servei que està fent la residència MIR de Cirurgia General i Digestiva o especialitats quirúrgiques
c) Ser soci de la Societat Catalana de Cirurgi

Criteris d'avaluació

L’avaluació del curs es farà d’una manera continua a través de l’avaluació de :
a)les activitats planificades (3 x curs acadèmic) pel professor a través del Moodle. L’avaluació positiva consistirà la verificació de la participació en un 70% dels fòrums de debat programats durant el curs amb un 70% de resultats positius.
b) 2 examen tipus test que es faran al final de cada curs acadèmic. (Hauran de superar amb èxit el 70% de les preguntes dels test).
c) Treball de final de tot el curs que tindrà 3 parts: La avaluació es farà en base a un sistema de puntuació sobre 100 punts.
1) Anàlisi crític d’un article científic (màxim un full DIN A4) 40 punts màxim
2) L’elaboració d’una proposta de projecte de recerca que inclogui tots els apartats comentats en el curs (Introducció, Hipòtesi, Objectius, Metodologia i Resultats esperats) 30 punts màxim
3) Presentació oral (power point) del projecte elaborat en el punt 2 en el que l’alumne haurà de resumir en 10 minuts el projecte. 30 punts màxim
L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 2 mesos des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

-Assistència al 80% de les classes teòriques.
-Efectuar les 6 activitats planificades.
-Aprovar l’examen amb un mínim de 70% de preguntes correctes.
-Entrega i avaluació mínima com a apte del treball de final de curs.
-Puntuació total mínima de 70 punts.

Característiques del curs
Inscripció: 20/07/2023 al 06/10/2023
Realització: 09/10/2023 al 16/06/2025
Lloc de realitzacio: Barcelona
Modalitat: Virtual
ECTS:12
Entitats promotores