MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU, 2024-2028

Presentació i justificació del curs

El Màster de formació permanent en Patologia de l’Aparell Digestiu de la Societat Catalana de Digestologia, amb format totalment virtual, està orientat a millorar i homogeneïtzar la formació teòrica dels residents d’Aparell Digestiu y la formació continuada de facultatius especialistes.
El màster es desenvolupa durant els 4 anys de residència perquè la càrrega docent sigui limitada i compatible amb l’activitat assistencial pròpia del metge resident. El programa s’estructura en 4 mòduls (14 assignatures) i un cinquè corresponent al Treball Final de Màster (TFM).
Els mòduls poden realitzar-se de manera independent, oferint la possibilitat de que aquells professionals sanitaris que estiguin interessats en algun dels mòduls puguin matricular-s’hi exclusivament i, si superen l’avaluació continuada, tinguin un certificat específic del mòdul cursat.
El programa ofereix formació teòrica avançada dels diferents camps de la gastroenterologia, l’hepatologia i l’endoscòpia. L’avantatge, respecte a altres programes formatius, és la proximitat dels experts i la interacció. És ben sabut que diversos hospitals catalans són referents mundials en diferents aspectes de la gastroenterologia i l’hepatologia, i aquest curs permet que els especialistes en formació de l’especialitat puguin rebre de primera mà el millor coneixement possible.
Totes les assignatures estan dirigides i impartides per reconeguts experts, la majoria a nivell internacional, de cadascuna de les matèries.
Tot el material docent, així com les avaluacions, estan disponibles tant en català com en castellà, escollint l’alumne l’idioma que prefereixi per cursar la formació.
El programa disposa de l’aval del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) del Instituto de Salud Carlos III.
Inicialment la formació va ser impartida en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, iniciant-se el curs acadèmic 2021-2022 la col·laboració amb la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
El 20 de juliol de 2023, el Consell de Govern de la Universitat de Lleida va aprovar el programa com a part de l’oferta de títols de Formació Contínua de la universitat.
En les següents pàgines es recull el temari i la seva distribució per mòduls i assignatures, així com el claustre de professors docents de les diferents assignatures.

Direcció i coordinació del curs
Xavier Calvet Calvo (director/a), Maria Esteve Comas (director/a)
  1. Oferir una formació completa, estandarditzada i actualitzada a tots els residents d’aparell digestiu de Catalunya, impartida i coordinada per experts de reconegut prestigi internacional que comprengui tot l’espectre de les malalties de l’aparell digestiu.
    En finalitzar el programa, l’alumne disposarà dels coneixements, les habilitats i les competències necessàries pel diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu.
  2. Oferir una eina d’actualització i formació continuada a tots els digestòlegs.
Resultats d'aprenentatge

-KT01: Identificar les variables rellevants per diagnosticar les patologies digestives
-KT02: Interpretar la informació clínica per definir l’estadi de les malalties digestives
-KT03: Identificar l’alternativa terapèutica més indicada en el tractament de les patologies digestives
-KT04: Distingir en un context clínic entre normal i patològic, entre urgent i no urgent, així com la gravetat i/o complexitat que justifiqui l’ingrés hospitalari, la derivació o el seguiment domiciliari del pacient amb patologia digestiva
-KT05: Realitzar anàlisis estadístics bàsics per a la realització de treballs de recerca en l’àmbit mèdic
-ST01: Seleccionar els procediments diagnòstics i terapèutics més adients per a les diferents patologies digestives en base a l’evidència, la informació clínica facilitada pel pacient, l’estadi de la malaltia i l’anàlisi del risc/benefici, aplicant mesures que garanteixin la seguretat dels pacients.
-ST02: Realitzar endoscòpies digestives.
-ST03: Determinar els factors de risc dels pacients identificant els canvis necessaris en els hàbits conductuals i alimentaris que afavoreixin el tractament i la prevenció de les malalties digestives
-ST04: Resoldre situacions de conflicte amb els pacients i l’entorn.
-ST05: Aplicar les eines bàsiques i metodologies de la recerca en l’elaboració de treballs d’investigació i presentacions adreçades als professionals sanitaris.
-CT01: Formular hipòtesis diagnòstiques en base a l’anamnesi, la simptomatologia i la història clínica del pacient
-CT02: Explicar al pacient la informació necessària i adequada, tant oral com escrita, relativa a la malaltia, el seu tractament i el procés assistencial. Resoldre situacions de conflicte amb els pacients i l’entorn
-CT03: Compilar la informació derivada de l’anàlisi de la literatura mèdica per elaborar un projecte de recerca en l’àmbit de l’estudi de la patologia digestiva.

La formació és totalment virtual mitjançant la plataforma de docència Aula Virtual/ Moodle de la F. InterAc Salut. Els professors publiquen a l’aula virtual el material corresponent a cada una de les assignatures, seguint l’estructura del programa.

A qui s'adreça

-Llicenciats o Graduats en Medicina, especialitat d’aparell digestiu o en formació de l’especialitat en aparell digestiu.

 

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

-Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia.
-Especialistes en Aparell Digestiu o estar cursant l’especialitat d’aparell digestiu
-Tenen prioritat els metges interns residents de l’especialitat de digestologia dels hospitals de Catalunya.
-La resta d’alumnes: per ordre d’inscripció.
-En el cas d’alumnes estrangers, és necessari tenir homologats els títols de llicenciat/graduat en Medicina i Cirurgia, amb l’especialitat en aparell digestiu o documentació acreditativa d’estar cursant l’especialitat d’aparell digestiu.

Cal aportar la següent documentació:
-Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard.
-Fotocòpia del DNI o passaport
-Metges interns residents que no desenvolupin la residència en hospitals de Catalunya i Balears: document del tutor de residents indicant que l’alumne està cursant l’especialitat d’aparell digestiu, centre i unitat docent de referència.
-En el cas de no estar cursant l’especialitat, fotocòpia compulsada del títol d’especialista en aparell digestiu. En el cas d’haver cursat l’especialitat fora de l’estat espanyol, fotocòpia compulsada del títol homologat d’especialista en aparell digestiu.
-En el cas d’alumnes estrangers o que hagin obtingut la llicenciatura/grau en una universitat estrangera, és necessari tenir homologats els títols de llicenciat/graduat en Medicina i Cirurgia, amb l’especialitat en aparell digestiu Cal aportar fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic oficial i expedit per les autoritats competents, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
Per més informació consultar: “Requisits dels documents expedits a l’estranger” de la Normativa de Matrícula de Formació Contínua Curs 2023-2024 de la UdL-CFC disponible en: https://www.formaciocontinua.udl.cat/export/sites/centroformacion/ca/.galleries/DOCUMENTOS-Normativa/Normativa-matricula-CFC.-Curs-2023-24-catala.pdf)

 

Criteris d'avaluació

Participació de l’alumne en les activitats on-line -fòrums- d’obligada participació.
Proves d’avaluació continua (PAC):
1 Questionari multiresposta amb raonament de les respostes i/o una pregunta a desenvolupar.
2 casos clínics que requeriran respostes específiques en format de text lliure o donant contesta a una pregunta tipus test de la qual caldrà justificar l’elecció de la resposta.

El TFM pot centrar-se en la realització d’una investigació, la realització d’una revisió sistemàtica o el disseny d’una intervenció.
El treball final es un document en format word amb una estructura similar a la dels manuscrits originals de revistes indexades El treball s’haurà de presentar com a document escrit on constin els antecedents, els objectius, els mètodes els resultats, una breu discussió d’aquests i les conclusions.

Independentment de la modalitat triada, ha d’incloure els apartats:
1) Resum de 300 paraules
2) Introducció
3) Hipòtesi i objectius
4) Metodologia
5) Resultats
6) Discussió
7) Bibliografia
8) Taules i figures

L’extensió recomanada es de 3000 paraules sense incloure taules, figures i referències. El treball s’haurà de presentar en format electrònic.

Es farà una defensa púbica oral del treball davant el tribunal que farà una avaluació tant del document escrit com de la presentació.
El protocol per a l’avaluació de l’TFM s’ha elaborat basant-se en les recomanacions que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) fa en el document: Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster (2013).

Requeriments per obtenir el certificat

Participació de l’alumne en les activitats on-line -fòrums- d’obligada participació. Cal assolir un mínim d’un 80% del temps establert.
Proves d’avaluació continua (PAC): aprovar la totalitat de les PAC
Presentació,defensa i superació del TFM

 

 

Característiques del curs
Inscripció: 28/06/2024 al 18/10/2024
Realització: 24/10/2024 al 22/03/2025
Lloc de realitzacio: Barcelona
Modalitat: Virtual
ECTS:60,00
Entitats promotores