ECOINTERVENCIONISME EN REUMATOLOGIA. CURS TEÒRIC-PRÀCTIC SOBRE MODELS HUMANS 2023-2024

Presentació i justificació del curs

Les Infiltracions de productes, farmacològics, biològics i altres, amb agulla, amb l´ajut de coordinades anatòmiques han estat durant dècades part de l’arsenal terapèutic habitual en el maneig de les malaties Reumatològiques.

Les noves tècniques d’imatge com l’ecografía, en especial les sondes d’alta freqüència i l´us del Doppler, han marcat un gir molt important en la pràctica clínica en Reumatologia tant en el diagnòstic i seguiment clínic, com en la tècnica d’infiltracions.

Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d’imatge. La utilització de tècniques d’imatge millora l’eficiència i la seguretat del tractament.

Les tècniques d’imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d’ecografia d’alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves i articulars amb una gran definició. La innocuïtat de l’ecografia (en comparació amb tècniques d’imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s’hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor de qualsevol etiologia i en especial en les malalties reumatològiques, quan afecten al Sistema Múscul-Esquelètic.

Són molts els avantatges que l’ecografia aporta en el camp del tractament del dolor:

– Augment de l’eficàcia: Visualització directa de l’estructura a infiltrar i visualització del trajecte de l’agulla i de l’objectiu assolit (punta de l’agulla) en el cas que es faci ecoguiada, o mesura de la distància de la pell al target i angle d’entrada de l’agulla en el cas que es faci ecoassistida.

– Augment de l’eficiència en ser un suport d’imatge relativament barat respecte a d’altres opcions.

– Visualització de les estructures nervioses, vasculars o viscerals que no volem puncionar en el trajecte de l’agulla per poder arribar al target, a l’objectiu terapèutic.

– Visualització de les diferents variants anatòmiques que farien fracassar la tècnica realitzada a cegues.

– Major accessibilitat a la realització de tècniques intervencionistes: El fet que els equips siguin portàtils fan que aquests tipus de tècniques es puguin fer fora d’àrees de quiròfan o sales de radiologia. A més, es pot repetir totes les vegades que es consideri oportú.

– Valor diagnòstic afegit: L’ecografia és una eina que ens ajuda al diagnòstic del dolor no només en quant a l’augment de l’efectivitat de la tècnica intervencionista realitzada, sinó també perquè ens permet una exploració diagnòstica de l’àrea a tractar fins i tot en la primera consulta realitzada al pacient.

– Planificació de la tècnica a realitzar: Poder explorar l’àrea a infiltrar amb antelació ens permet decidir quina serà la millor tècnica d’imatge per guiar la tècnica intervencionista prescrita en el cas que es pugui fer també guiada amb TAC o radiologia. Ens permet seleccionar múltiples vies d’abordatge donat que no està limitat a un pla com altres tècniques d’imatge seccionals.

– Valor per monitorització de resultat: L’ecografia ens permet poder diagnosticar complicacions de manera fàcil i accessible després d’haver realitzat la tècnica.

Però l’ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d’inconvenients o particularitats:

– Els ultrasons no travessen l’aire ni l’ós; aquestes característiques limiten el seu ús en estructures òssies i lesions aèries, no veiem les estructures que queden per sota.

– Pèrdua de qualitat de la imatge en profunditat, l’ecografia té menor resolució espacial en plans profunds respecte a la radiologia i la ressonància magnètica i menor sensibilitat que aquestes tècniques en la detecció de lesions.

– L’ecografia és operador depenent, depèn en gran mesura de l’experiència de la persona que la realitza i requereix una llarga corba d’aprenentatge, en especial en el diagnòstic i seguiment de malalties reumatològiques. L´esmentada corba d´aprenetatge, no es tant llarga en el Ecointervencionisme.

Perquè del llistat dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem en aquest projecte.

En aquest curs, els metges assistents poden adquirir els coneixements tècnics o les competències pràctiques necessàries per a la utilització de l’ecografia com a eina en el tractament del dolor reumatològic.
Són necessaris uns coneixements teòrics i una certa coordinació motora i entrenament pràctic per la utilització de l’ecografia que són l’objectiu d’aquest curs.

A més, donat que l’aplicació en el camp de la reumatologia i el tractament del dolor que poden generar les mateixes és recent,s’estan incorporant noves utilitats (que sense ecografia no eren possibles com són moltes de les infiltracions interfascials) i nous abordatges per tècniques clàssiques que també són objectiu de revisió en aquest curs.

La formació de postgrau és un dels objectius de la Societat Catalana de Reumatologia i aquest tema és actualment un dels més importants en quant a necessitat d’actualització i aprenentatge.

En aquest curs es fa una revisió de l’anatomia, la identificació ecogràfica i els abordatges ecoguiats de gairebé totes les infiltracions que es realitzen en la pràctica diària, incloent articulacions, tendons, vaines, lligaments, burses, músculs i bloquejos nerviosos perifèrics.

En dues parts (veure apartat 4) s’ofereix una base teòrica sòlida, un ensenyament pràctic per part de professionals altament qualificats en aquestes tècniques i la possibilitat de practicar en models els coneixements adquirits guiats per metges especialistes en la realització de les tècniques d’intervencionisme.

L’ecografia ha suposat un abans i un després en la realització de tècniques intervencionistes i cal una formació específica de qualitat en aquest sentit que des de la Societat Catalana de Reumatologia es promou en cursos com aquest que presentem.

Direcció i coordinació del curs
Emili Gómez Casanovas (director/a), Hèctor Corominas Macias (director/a)

Els objectius d’aquest curs són donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d’infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s’utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament de les malalties reumatològiques.

1. Coneixement teòric de l’anatomia de les àrees susceptibles de realitzar tècniques intervencionistes pel tractament del dolor tant a nivell de les articulacions, tendons, vaines, lligaments, burses, músculs i nervisperifèrics.
2. Coneixement teòric de l’anatomia ecogràfica de totes les àrees a estudi (veure apartat 4).
3. Coneixement de les principals indicacions tant a nivell diagnòstic com terapèutic.
4. Coneixement de la bibliografia més recent publicada al respecte.
5. Aplicació en taller pràctic sobre model dels coneixements anatòmics adquirits en la part teòrica i reconeixement d’estructures.
6. Coneixement dels diferents abordatges per cada tècnica.
7. Coneixement de la sistemàtica a seguir per poder realitzar infiltracions ecoguiades.
8. Coneixement del material a utilitzar i fàrmacs a administrar
9. Adquisició de pautes pràctiques a l’hora de realitzar infiltracions ecoguiades.

Resultats d'aprenentatge

Competències específiques:

1. Conèixer els principis bàsics i avançats de l’anatomia aplicada als ultrasons.
2. Aplicar els coneixements anatòmics per a la realització de tècniques ecointervencionistes en el Sistema Múscul-Esquelètic.
3. Conèixer l’anatomia ecogràfica de les principals zones d’interès a nivell vasculonerviós, parts toves, articulars perifèriques i axials (cervical, toràcic i lumbar) del cos humà.
4. Reconèixer la sono-anatomia normal i les seves variacions anatòmiques i alteracions patològiques.
5. Realitzar de manera sistemàtica una exploració ecogràfica per valorar les principals estructures anatòmiques en relació a l’anestèsia regional i el tractament del dolor.
6. Ser capaç de planificar, després d’una exploració ecogràfica de la zona a estudi, la tècnica intervencionista a realitzar.
7. Adquirir les competències necessàries de coordinació motora per guiar l’agulla amb l’ecògraf amb visualització directa de la punta de l’agulla.
8. Conèixer i realitzar els procediments bàsics i avançats en intervencionisme pel tractament del dolor múscul-esquelètic amb ultrasons (veure apartat 4).
9. Coneixement de les indicacions de les tècniques intervencionistes proposades.

Competències transversals:

1. Capacitat d’anàlisi (analitzar tot el que s’exposa i ser capaços de veure, en la seva pràctica diària, quines aplicacions pot tenir).
2. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica (com, de quina manera i en quin context, pot aplicar els coneixements adquirits).
3. Habilitat per treballar en equips (en el tractament del dolor múscul-esquelètic (M/E) estan implicades molts especialistes, com metges reumatòlegs, anestesistes experts en dolor, rehablitadors, traumatòlegs i altres. L´aplicació de les tècniques exposades obre diferents possibilitats de relació amb altres especialistes implicats en el maneig d´aquets pacients, opcions de les que fins ara ni disposàvem).
4. Habilitat en relacions interpersonals (un dels aprenentatges que es fa en aquest tipus de curs es fa a partir de les relacions entre els alumnes i professors i entre els mateixos alumnes, fomentant el diàleg i compartint experiències professionals que enriqueixen de manera molt intensa a tots els participants tant des d’un punt de vista professional com personal).
5. Gestió del coneixement (aquest és un dels principals objectius, de fet l’ecografia en dolor M/E, ha aportat noves tècniques però sobretot fer les mateixes tècniques amb millor qualitat).
6. Creativitat (l’ecògraf és personal, subjectiu, aquesta és una de les seves limitacions però també un dels grans avantatges cadascun dels participants, en la seva pràctica diària pot innovar, trobar diferents solucions, diferents abordatges, i de fet aquest diàleg es promou en els diferents tallers).
7. Capacitat d’aplicació dels coneixements teòrics a la pràctica (es fomenta que tot el que s’ensenya en aquest curs l’alumne ho utilitzi de manera immediata per millorar en la seva tècnica o donar solucions amb tècniques noves).
8. Conèixer i realitzar els procediments bàsics i avançats en intervencionisme pel tractament del dolor múscul-esquelètic amb ultrasons (veure apartat 4).
9. Coneixement de les indicacions de les tècniques intervencionistes proposades.

• El curs es desenvoluparà en dues aules situades a la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. En una aula es realitzaran les classes teòriques i a l’altre les classes pràctiques, sobre 6 models humans.
• El curs està destinat a un màxim de 35 alumnes.
• Els alumnes, en cadascuna de les parts, rebran una introducció al curs senyalant els aspectes generals i teòrics de l’ecografia que durarà 30 minuts i seguidament s’iniciaran les classes teòriques, que junt amb les conclusions i reflexions finals tindran una durada de 4.5 hores. Les classes pràctiques tindran una durada de 4.5 hores per mòdul. Es disposarà de 30 minuts de descans a mig matí per fomentar la relació entre alumnes i professors i 1 hora per dinar.
• Les classes teòriques versaran sobre estructures anatòmiques, localització i abordatges de visualització ecogràfica, de les mateixes.
• Les classes pràctiques es realitzaran, posteriorment a cada classe teòrica i estaran desenvolupades i tutelades per un especialista, que mostrarà el que s’ha impartit anteriorment i tindrà cura de la formació i aprenentatge dels alumnes que li corresponguin.
• Cada grup d’alumnes, comptarà amb un model viu i un eccògraf per a la realització de totes les visualitzacions ecogràfiques explicades en les classes teòriques i una vegada realitzada l’ensenyança del professor, realitzaran les pràctiques individualment, supervisades per ell.
• Previament a la primera part del curs i entre la primera i la segona part del mateix, els alumnes hauran de dedicar un mínim de 10 hores virtuals en l’estudi dels contiguts teòrics del Curs, als que hi tindran accés per mitjà de la pàgina web de la Societat Catalana de Reumatologia, editada especificament per a aquest curs.
Es realitzarà una avaluació pràctica a cada sessió d’aquests continguts.(punt nº2 del 4.3)

A qui s'adreça

• Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia. Especialistes en Reumatologia
• Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia. Especialistes en Anestesiologia i Dolor, Rehabilitació, Neurocirurgia, Traumatologia, Neurologia, i metges de Família, que tracten a pacients amb dolor M/E

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

• En tots els casos, han de ser membres de la Societat Catalana de Reumatologia (requisit imprescindible).
• Llicenciats o graduats en Medicina, especialistes en alguna de les branques esmentades anteriorment i estiguin amb responsabilitats de tractament de pacients amb afeccions reumàtiques, a fi de poder rentabilitzar el curs.

 

Criteris d'avaluació

L’avaluació dels estudiants i del curs es realitzarà a través de l’avaluació dels coneixements adquirits:
Es realitzarà a través de 4 aspectes:
1. De l’assistència: El control d’assistència es realitzarà mitjançant el registre electrònic de les sales de l’Acadèmia. Serà necessària una assistència del 80% per accedir a la resta de l’avaluació.

2. De l’avaluació prèvia: Realitzada a l’inici de cada part, serà una prova tipus test de 10 preguntes amb 4 possibles opcions de resposta sobre els continguts virtuals penjats a la web. Aquesta nota tindrà un pes del 10% en la nota final.

3. De coneixements: Realitzada al final de la jornada, amb un examen tipus test de 10 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre imatges o qüestions teòriques. Aquesta prova es superarà amb una puntuació positiva igual o superior al 70%. Aquesta nota tindrà un pes del 55% en l’evaluació final.

4. De les habilitats practiques que l’alumne demostra, cada professor avaluarà a 6 alumnes, valorant l’aproximació a la zona, la identificació de les estructures, l’optimització de les imatges, la identificació i visualització dels objectius, la identificació estructures neurovasculars. La valoració de l’alumne ha que ser igual o superior al 70%. I tindrà un pes en l’avaluació final del 35%

L’avaluació final dels coneixements adquirits per l’alumne ha que ser igual o superior al 70% per superar el curs.

L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 2 mesos des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

Els requeriment per l’acreditació serà la presencia del alumne en totes les parts (80%) i la superació de les avaluacions segons els criteris especificats en el punt anterior.

Característiques del curs
Inscripció: 08/01/2024 al 15/02/2024
Realització: 23/02/2024 al 07/03/2024
Lloc de realitzacio: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Modalitat: Presencial
ECTS:3
Entitats promotores