DES DE LA IDEA AL PROJECTE: CURS TEÒRIC-PRÀCTIC BÀSIC DE RECERCA SOBRE ENVELLIMENT, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

L’envelliment de la població, l’increment de patologies cròniques i multi-mobilitat, i la complexi-tat dels múltiples factors que intervenen en la vida de les persones grans (des d’aspectes funcionals i mèdics, a socials) estan posant a prova la seva qualitat de vida, la dels cuidadors i tot el sistema de benestar.

Per donar resposta als reptes que ja estan presents, i que es multiplicaran amb l’increment progressiu de l’esperança de vida, que probablement encara no hagi tocat sostre, cal una inversió important, a nivell de societat, en recerca sobre envelliment, geriatria i gerontologia.

Cal tenir present que en aquest moment s’estan aplicant tractaments a pacients grans que no estan provats per aquesta població, doncs es calcula que almenys un 50% dels assajos clínics exclouen les persones grans amb necessitats complexes, i un 70% les exclouen no-més en base a l’edat (Cherubini A, et al, Arch Int Med, 2011, Zoulman DM, JGIM 2011).

Existeix doncs una clara necessitat de reforçar la recerca que inclogui les persones grans del món real. A més a més, donada la multiplicitat de factors que intervenen en l’envelliment i en determinen les conseqüències negatives, aquesta recerca és complexa, cal que sigui multi-disciplinar i utilitzi diferents eines i tècniques específiques. Això incrementa el repte d’aplicar aquesta recerca en el context real.

Des de la nova junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG), en línia amb el pla estratègic, que respon a necessitats dels socis i de la societat civil en general en quant a donar aquest estímul i impuls a la recerca geriàtrica, proposem un curs bàsic d’investigació sobre envelliment. El curs té el suport de dos grups de recerca emergents (GRE) en enve-lliment acreditats per l’AGAUR, el grup de Recerca en Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona (RE-FiT Bcn, del Parc Sanitari Pere Virgili i de l’Institut de Recerca Vall d’Hebrón) i el C3RG (de la UVic-UCC).

Donat el clar i conegut envelliment de la població i l’estat d’interès creixent i de “bona salut” de la recerca a Catalunya, tant a nivell clínic (com es va evidenciar a la darrera jornada d’Update i pels índexs bibliomètrics, publicats a la web de la Societat), com a nivell més gene-ral (recerca de base, gerontològica etc.), creiem que aquest curs serà una iniciativa que ràpi-dament es posicionarà com a referent per a molts joves professionals que aspiren a orientar-se en el sector, i a transformar en projectes les seves idees i intuïcions.

Proposem un curs àgil i pràctic, amb un espai limitat per docència frontal però, sobretot orientat a desenvolupar, conjuntament amb els alumnes, les idees que ells mateixos aportin, per què agafin forma de projecte, i a encarrilar-los cap a la millor direcció per concretar-los una vegada finalitzat el curs.

L’estructura tindrà una dinàmica de taller o workshop, amb una important part pràctica de discussió entre experts i els alumnes, per fomentar l’aprenentatge mutu.

El curs està clarament alineat amb diferents punts del Pla de Salut de Catalunya, des de “Atenció integrada i cronicitat” (L6), Recerca i Innovació en Salut (L7), “Avaluació de resul-tats i transparència” (L9), fins a àrees i projectes singulars com “Gent gran i discapacitat”.

Direcció i coordinació del curs
Marco Inzitari (director/a)

-Aprendre a dissenyar un projecte de recerca en envelliment, des de la idea a la planificació de la implementació.
-Aprendre elements de crítica de la recerca geriàtrica i gerontològica.
-Aprendre aspectes de treball en equip i lideratge en el àmbit de la recerca.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne haurà adquirit les competències necessàries pel disseny d’estudis de recerca i l’avaluació crítica de l’evidència científica i el coneixement dels principals models d’anàlisis estadístic, les bases de la investigació quantitativa i de la metodologia de redacció d’un article científic.

L’alumne adquirirà coneixements en recerca en envelliment que li permetran:
– Establir una pregunta de recerca, una hipòtesi de treball i els seus objectius
– Avaluar i saber escollir la metodologia científica adequada per a cada estudi
– Avaluar críticament els principals apartats d’un projecte de recerca
– Criticar articles científics originals o de revisió
– Identificar les bones pràctiques científiques
– Presentar els resultats d’una investigació

El curs s’articularà en classes presencials, en les quals s’alternaran classes “frontals” (frontal me-thod) amb espais de discussió en grup dels projectes desenvolupats pels alumnes, amb docents de prestigi internacional en el àmbit de recerca.
Els alumnes hauran de desenvolupar, abans de la primera classe, una idea de recerca en format d’abstract, des de la qual construiran, gràcies als aprenentatges de les classes i als espais de discussió amb els docents i els altres alumnes, els projectes de recerca que seran avaluats al final del curs.
Entre la primera i la segona part del curs, els alumnes hauran de dedicar un mínim de 20 hores virtuals –avaluació amb el treball final- i disposaran d’una hora de tutoria amb els professors.
També, com a aplicació pràctica de la classe de comunicació, els alumnes hauran de realitzar una pràctica breu en format de “elevator pitch”.

A qui s'adreça

-Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia, Psicologia, Farmàcia.
-Diplomats o Graduats en Infermeria, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Dietètica i Nutrició.
En tots els casos han de ser socis de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

-Els candidats hauran de presentar, per escrit, una idea o pregunta de recerca descrita de manera sistemàtica ((justificació, objectius i hipòtesis, mètodes, resultats esperats) en 1 pàgina DINA4, juntament amb una carta de motivació i un currículum vitae abreujat.
Enviar documentació a: martagratacos@academia.cat
-Es requereix coneixement bàsic de la llengua anglesa, bàsicament a nivell oral. Es podrà requerir una prova de conversa, a nivell bàsic.
-En el cas de superar el nombre màxim d’alumnes establert, es consideraran com a cri-teris de priorització: carta de motivació, currículum vitae, edat igual o inferior a 45 anys.

Criteris d'avaluació

S’atorgarà a cada estudiant una puntuació des del 0 al 10 (progressivament creixent, de menor a major).
1) Avaluació del projecte complert desenvolupat (70%), a presentar com a màxim 2 setmanes després de la finalització del curs, i que serà avaluat com a màxim durant el mes següent a la presentació.
2)Avaluació de la presentació del projecte en format de “elevator pitch” (30%) en el moment de la presentació

Requeriments per obtenir el certificat

1) Assistència mínima obligatòria per obtenir el certificat: 80% del curs.
2) Per aprovar el curs serà necessària una puntuació de mínim 6/10: l’avaluació del projecte complert desenvolupat tindrà un valor del 70% de la nota final, l’avaluació de la presentació del projecte en format de “elevator pitch” tindrà un valor del 30%.

Característiques del curs
Inscripció: 26/07/2023 al 20/10/2023
Realització: 27/10/2023 al 11/11/2023
Lloc de realitzacio: L' Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Modalitat: Presencial
ECTS:4
Entitats promotores