CURS TEORICOPRÀCTIC DE MANEIG DE LA VIA AÉRIA DIFÍCIL, 2023-2024 (2a Edició)

Presentació i justificació del curs

A la declaració de Helsinki (2010), el domini de la via aèria per part dels professionals implicats en el seu maneig està considerat com una de las àrees bàsiques per incrementar la seguretat i la qualitat de l’assistència als pacients, ja que una gran part dels efectes adversos es pot prevenir. Tot i que encara no hi ha evidència suficient en relació als beneficis de determinades estratègies o algoritmes de predicció i maneig de la via aèria difícil (VAD), sí hi ha consens en que la formació continuada i el tenir establerts protocols i guies d’actuació afavoreix i millora la pràctica clínica.
L’aprenentatge en el maneig de la via aèria és llarg, intens i prolongat en el temps, ja que, als coneixements mèdics teòrics, s’hi ha d’afegir l’habilitat en el maneig de tècniques medico¬quirúrgiques determinades, així com rapidesa i seguretat en la presa de decisions.
Abans, l’aprenentatge clínic obligava a realitzar-lo durant la pràctica clínica de manera molt estressant, tant per part dels instructors com per part dels estudiants, la qual cosa afegia un risc molt important. La introducció de maniquins simuladors ha permès un ensenyament i un entrenament adequats, sense estrès i sense riscos per als malalts.
Aquest ensenyament sense riscos permet familiaritzar-se amb situacions crítiques amb tranquil·litat, i això és el que pretenem en aquest curs.
El programa Curs de maneig de la Via aèria difícil (VAD) està planificat com a un curs teoricopràctic en el que s’intenta proporcionar els coneixements teòrics necessaris, complementats amb l’aprenentatge pràctic, sobre maniquins que presenten diferents graus de dificultat, del maneig dels diferents dispositius dels que es disposa, per tal de que en finalitzar el curs els alumnes dominin totes les tècniques necessàries per poder proporcionar als pacients una maneig de la via aèria difícil amb seguretat.
La formació està orientada en dues besants diferents, però complementàries: la formació necessària del maneig de la via aèria difícil tant durant el període de residència dels facultatius residents com per a la formació continuada dels facultatius especialistes.
Formació especialitzada MIR: Durant el període de residència existeix evidencia de que el seu ensenyament es té que realitzar de manera global (“block rotation”). La introducció de tallers de simulació, maniquins i programes virtuals, abans d’iniciar la pràctica sobre pacients, ha permès millorar i accelerar el procés d’aprenentatge, tenint en compte les corbes d’aprenentatge dels diferents dispositius. Aquest Curs forma part de la formació bàsica de tots els residents que es formen a Catalunya, auspiciat per la SCARTD. Actualment està recomanada la seva realització durant el segon any de residencia per tal iniciar-se en els coneixements i competències en aquesta àrea tan important de la especialitat, amb la finalitat de poder anar consolidant-los al llarg de la resta d’anys de residencia. En finalitzar la residència es té que demostrar la competència clínica en aquesta àrea. La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) va establir fa més de 18 anys un programa unificat de formació en el maneig de VAD, que inclou cursos anuals monogràfics, teoricopràctics, pels residents, com a complement a l’ensenyament i pràctiques al propi centre. Aquest ensenyament unificat, centrat inicialment per a tots els residents de Catalunya, es va ampliar als residents de les Illes Balears, a través de la Societat Balear d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SBARTD), i de València, amb els que es van establir convenis de col·laboració. Així mateix, es va ampliar la formació al residents de Cures intensives i altres especialitats afins que ho sol·liciten.

Formació continuada: Els estudis actuals suggereixen un nivell de evidència III, grau de recomanació 2C, per a la formació continuada en el maneig de la via aèria dels anestesiòlegs, realitzada d’una forma teoricopràctica, ja que s’ha demostrat que la formació teòrica és poc efectiva. En els darrers 10 anys s’ha desenvolupat i comercialitzat un nombre molt important de diferents dispositius per a la ventilació i/o intubació traqueal, així com diferents tècniques per l’abordatge de la via aèria, així com les actualitzacions periòdiques dels diferents algoritmes d’actuació, tant a nivell nacional com internacional, que han fet del tot necessària una formació continuada al respecte.
La necessitat de proporcionar tant la formació dels futurs especialistes com la formació continuada dels especialistes, per tal de oferir una actualització constant en el maneig de la via aèria és lo que ha fet que des de la SCARTD s’hagi instaurat aquest programa formatiu, de manera reglada, monogràfica i unificada, des de fa 18 anys. Durant aquest període s’han format i actualitzat més de 1000 professionals, tant anestesiòlegs com especialistes o futurs especialistes de diferents especialitats, tant mèdiques com d’infermeria, dedicant durant els darrers 6 o 7 anys una atenció especial en la formació d’infermers/res de Bombers.
La SCARTD va col·laborar, durant 2007-2008, dins del programa de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud per a la millora de la seguretat dels pacients quirúrgics en la realització del projecte: Implantación de un programa de colaboración en seguridad clínica, para la introducción de prácticas seguras en el ámbito de anestesia en los pacientes quirúrgicos de los hospitales de Cataluña, per tal de millorar la seguretat dels pacients quirúrgics en quatre camps específics: Seguretat en el Maneig de la Via Aèria, Cardioprotecció, Prevenció de Nàusees i Vòmits i Tractament del Dolor.
Aquests projectes s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Institut Avedis Donabedian de la Universitat Autònoma de Barcelona i en concret, el de Seguretat en el Maneig de la Via Aèria es van dur a terme dos projectes de recerca, amb col·laboració d’una gran part dels professors que imparteixen aquest Curs: Prevenció d’Incidents Anestèsics Relacionats amb el Maneig de la Via Aèria (QUAVA I) i Pràctiques segures en l’avaluació i maneig de la via aèria difícil en anestèsia (QUAVA II), fruit dels quals va ser l’elaboració dels algoritmes: Algoritme de Maneig de la Via aèria Difícil, amb els apartats de via aèria difícil prevista i imprevista i Algoritme de Valoració de la Via Aèria durant el preoperatori, que van ser publicats com a: Evaluación y manejo de la vía aérea difícil prevista y no prevista: Adopción de guías de pràctica. Valero R. et al. Rev Esp Anestesiol Reanim 2008;55:563-70.
Així mateix es va editar un llibre en format CD amb tot el contingut del Curs: Curso de Formación Continuada sobre Manejo de la Vía Aérea Díficil. 2008. Villalonga R. et al. DL: B-14995/2008.
Actualment s’ha realitzat una revisió i actualització dels Protocols de Maneig de la via aèria difícil prevista i imprevista tant en adults com a pediatria, que va ser presentats a la Junta de la SCARTD a l’octubre de 2019, sent publicats amb posterioritat a la Revista Española de Anestesiología y Reanimación (REDAR):
– Documento de consenso: “Recomendaciones para la evaluación y manejo de la vía aérea difícil prevista y no prevista de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, basadas en la adaptación de guías de práctica clínica y consenso de expertos”. A.M. López, I. Belda, S. Bermejo et al. Secció de la via aèria (SEVA) de la SCARTD. Revista Española de Anestesiología y Reanimación 2020. 67(6): 325-342. DOI: 10.1016/j.redar.2019.11.011
– Artículo especial: 202. E. Schmucker Agudelo, M. Farré Pinilla, E. Andreu Riobello et al., “Actualización en el manejo de la vía aérea difícil en pediatría”, Revista Española de Anestesiología y Reanimación. https://doi.org/10.1016/j.redar.2021.05.012. Article in Press

Des de la Junta de la SCARTD pensem que, en ser un Curs realitzat per un gran nombre d’anestesiòlegs experts en cada un dels temes que es desenvolupen, consolidat en el temps i amb una elevada participació anual, multidisciplinari i amb assistència de participants no tan sols de Catalunya si no també de les Illes Balears i València, seria bo que pogués ser acreditat per la Fundació Institut Interuniversitari InterAc, dins de l’àmbit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Direcció i coordinació del curs
Enric Boza Hernández (director/a), María José Colomina Soler (director/a), Marta Costa Reverte (coordinador/a), Silvia Bermejo Martínez (coordinador/a)

L’objectiu general del curs és proporcionar els coneixements bàsics i avançats per solucionar les diferents situacions crítiques que es poden trobar en el maneig de la via aèria i la manera de resoldre-les.
Els objectius específics són:
1. Proporcionar una formació unificada i actualitzada a tots els facultatius residents d’Anestesiologia i àrees afins del nostre àmbit d’influència.
2. Proporcionar una formació continuada en el maneig de la via aèria difícil als residents i especialistes d’Anestesiologia de Catalunya, així com d’altres especialitats afins, seguint les recomanacions internacionals basades en l’evidència.
3. Familiaritzar-se en l’ús dels diferents dispo¬sitius de què es disposa actualment, incorporant en el temps, les noves tècniques i dispositius dels que els pugui disposar en propers cursos, per tal de proporcionar una continua actualització seguint les recomanacions internacionals avalades per la evidència, així com proporcionar una adequada seguretat en el seu maneig.
4. Difondre la actualització dels protocols i algoritmes de maneig de la via aèria en situacions críti¬ques establerts per les Societats Científiques més prestigioses, tant a nivell nacional com internacional.

Resultats d'aprenentatge

Competències específiques:

– Conèixer l’anatomia macroscòpica, seccional i funcional de la via aèria.
– Conèixer i practicar les diferents tècniques i dispositius de maneig de la via aèria.
– Conèixer els algoritmes d’actuació en situacions crítiques: via aèria difícil prevista i imprevista.
– Aprenentatge de les diferents tècniques i dispositius de rescat de la via aèria.
– Identificar pacients que poden presentar una via aèria difícil i decidir quina tècnica i dispositiu és el més adequat en funció de la situació clínica del pacient.
– Ser capaç d’indicar la millor tècnica, procediment i dispositiu a utilitzar en base a l’evidència en cada situació clínica.
– Adquirir les habilitats tècniques o instrumentals necessàries per dominar els diferents dispositius dels que es disposi en cada moment pel maneig de la via aèria.

Competències transversals

– Capacitat aplicar coneixements a la pràctica. Ser capaç de realitzar, implementar i avaluar una guia de pràctica clínica seguint els principis bioètics.
– Habilitat en la pressa de decisions i per treballar en equip. Ser capaç d’avaluar i decidir la millor tècnica i el dispositiu més adient pel maneig de la VAD, en base a l’anàlisi de risc/benefici per a cada pacient.
– Capacitat per resoldre situacions de conflicte. Adquirir les habilitats no instrumentals (ergonomia, autocrítica, emocionals, etc.) necessàries per a la utilització dels diferents dispositius de maneig de la via aèria amb eficàcia i seguretat.
– Capacitat per resoldre situacions de conflicte i habilitat per al tracte interpersonal. Ser capaç de donar la informació necessària i adequada sobre la dificultat de maneig de la via aèria que s’ha objectivat, tant al pacient, la família com als diferents professionals que poden necessitar-la.

La formació “on line” estarà a l’abast de l’alumne durant un període de 4 setmanes per a l’estudiant la plataforma docent de la F. InterAc Salut. El contingut del mateix serà un text explicatiu del curs amb material propi dels professors, protocols i algoritmes internacionals actualitzats i tot el material escrit i/o audiovisual que es consideri necessari. Mitjançant la pròpia plataforma “on line” –fòrums- i/o mitjançant correu electrònic, setmanalment, els professors (Directors) resoldran les qüestions plantejades pels alumnes (feed-back professor-alumne).

Les sessions/tallers pràctiques es duran a terme al Centre de Simulació Médicoquirúrgica Avançada SIMHUB, situat a la planta 15 de l’Hospital Universitari de Bellvitge, el qual disposa de diferents aules, que inclou aules de simulació informatitzada a distancia amb possibilitat de realització de casos simulats, així com personal administratiu i de suport suficient per poder realitzar els diferents tallers de manera cronològica segons el programa establert.

Es disposarà de tot el material, degudament actualitzat, necessari per a cada taller per tal de que el professors puguin impartir una explicació pràctica dels diferents dispositius i tècniques de maneig de la via aèria i posteriorment, els alumnes puguin practicar amb tots ells, plantejant discussió oberta entre els professors i el conjunt dels alumnes, així com el plantejament i resolució de diferents problemes clínics basats en diferents situacions clíniques en funció dels dispositius i/o clínica del pacient simulat.

L’avaluació de les pràctiques estarà realitzada, de forma presencial, pels professors de cada taller, seguint els criteris establerts a la rúbrica, que serà coneguda per tot el professorat, per tal de seguir uns criteris unificats d’avaluació.

En finalitzar el curs es realitzarà un examen teòric d’elecció múltiple que obligatòriament tindran que realitzar tots els alumnes i que s’obrirà al Campus Moodle un dia predeterminat amb anterioritat i amb un temps limitat, seguint el model d’avaluació on-line establert per a tots els cursos d’InterAct.

A qui s'adreça

– Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia especialistes en Anestesiologia, Cures intensives, metges d’urgències o que presten assistència en unitats de crítics.
– Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia durant el període de residencia (Resident, a partir del segon any) de la especialitat d’Anestesiologia, Cures intensives, Cardiologia i altres especialitats mèdiques i quirúrgiques relacionades amb el maneig de la via aèria.
– Diplomats o graduats en Infermeria de l’àrea quirúrgica o d’unitats de malats crítics i urgències i fisioteràpia.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Ser soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Criteris d'avaluació

– Es realitzarà control d’assistència (signatura) tant a l’entrada com a la sortida de cada sessió diària. L’assistència a totes les sessions es obligatòria.
– L’avaluació de les pràctiques es durà a terme pels professors de cada taller, seguint la rúbrica establerta (40% de la nota final del curs).
– En finalitzar el curs, el alumnes, el dia predeterminat amb antelació, els alumnes tindran que realitzar l’examen (“on line”) de la totalitat del temari del curs (60% de la nota final del curs). La seva realització també és obligatòria i per aprovar es tindrà que obtenir un 60% de respostes correctes. No hi haurà punts negatius.

Requeriments per obtenir el certificat

– És necessària una assistència al 100% dels tallers.
– Per aprovar l’examen és necessari obtenir un 60% de respostes correctes.

Característiques del curs
Inscripció: 01/03/2024 al 08/04/2024
Realització: 13/05/2024 al 14/05/2024
Lloc de realitzacio: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:5
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Hospital Universitari de Bellvitge
Facultat de Medicina, Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona