CURS TEÒRIC-PRÀCTIC DE FUNCIÓ PULMONAR, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

El sistema respiratori té com a funció principal l’aportació d’oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir aquest fi és vital la integració conjunta d’una sèrie d’òrgans destinats a realitzar diferents activitats. Així, entenem per mecànica pulmonar aquelles accions destinades a aconseguir que l’aire entri i surti amb normalitat del nostres pulmons. Per aquest procés és essencial una correcta interacció entre la caixa toràcica, el pulmó, la via aèria i els músculs destinats a l’espiració. Un altre aspecte fa referència a la Circulació pulmonar. No serveix de res que arribi aire als alvèols pulmonars, si no arriba sang als capil·lars que estan en contacte amb ells. El tercer procés essencial és el que fa referència a l’intercanvi de gasos on la membrana, alvèol capil·lar i les lleis de la difusió juguen un paper fonamental. Un cop l’oxigen arriba a sang, ha de ser distribuït a tots els teixits. En aquest procés té especial rellevància els eritròcits i l’hemoglobina. De fet, la relació entre la pressió parcial arterial d’oxigen i la saturació de l’hemoglobina és el que determina el correcte funcionament del sistema respiratori o el seu fracàs. Finalment, com les necessitats d’oxigen de les nostres cèl·lules son variables, és necessari un sistema de regulació de la respiració, integrat pels centres respiratoris situats al bulb raquidi i a la protuberància, uns sensors perifèrics, els més importants dels quals son els quimioreceptors centrals situats al bulb i els quimioreceptors perifèrics situats al si carotidi i a la crossa aòrtica i un sistema efector representat pels músculs de la respiració, bàsicament el diafragma. Donada aquesta complexitat del sistema respiratori, no és estrany, que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt la tercera causa de mort.
És precisament en l’avaluació de totes les patologies respiratòries on s’esdevenen essencials els estudis de funció pulmonar. L’exploració de la funció pulmonar és fonamental per al diagnòstic de les malalties respiratòries i per delimitar el grau de disfunció pulmonar que es produeix en diferents condicions (patologia laboral o industrial). Així mateix, permet monitoritzar el curs evolutiu de les malalties i l’eficàcia dels tractaments d’una manera incruenta. En els darrers anys s’han produït importants avenços en la tecnologia de l’exploració de la funció pulmonar que han promogut que en els laboratoris de funció pulmonar es realitzin exploracions cada vegada més complexes. El laboratori de funció pulmonar actual ha de tenir capacitat per afrontar una demanda cada vegada més exigent i més extensa d’exploracions que permetin avaluar tos els components que integren el sistema respiratori. Exemple d’això és la creixent demanda de proves càrdio-respiratòries d’esforç, proves de provocació per establir diagnòstics específics, estudis de centres respiratoris, estudis de funció muscular, estudis d’intercanvi de gasos, estudis dels trastorns respiratoris del son o fins i tot l’ avaluació de l’estat funcional respiratori en el pacient crític, entre d’altres. Així mateix, ha d’assessorar en el rendiment del material terapèutic i l’adquisició d’aparells i instruments de mesura. També val la pena destacar la incorporació de la informàtica en el laboratori de funció pulmonar, no només en l’execució de les diferents exploracions, sinó també en la interconnexió entre departaments, el maneig de la informació i el registre de senyals.

Direcció i coordinació del curs
Marta Torrella Marcet (director/a), Xavier Muñoz Gall (codirector/a), Carlos Gómez Ollés (codirector/a)

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics relacionats amb la respiració, establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal de poder avaluar, diagnosticar i tractar totes les malalties que poden afectar a l’aparell respiratori i la repercussió que poden tenir en ell, malalties pròpies d’altres sistemes i dotar als alumnes d’elements de judici per la correcta interpretació de totes aquestes proves. Així, els objectius específics d’aquest curs són:
1. Identificar tots aquells elements anatòmics i tots els processos fisiològics del sistema respiratori essencials per entendre, posteriorment, el comportament de les diferents malalties que poden afectar a aquest sistema.
2. Realitzar de forma correcte els estudis de funció pulmonar que es podrien considerar bàsics com son l’espirometria, l’estudi de volums pulmonars estàtics, els estudis de difusió, de força muscular i d’hiperresposta bronquial, així com la gasometria arterial.
3. Identificar els diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són pròpies a partir de tècniques d’estudi de funció pulmonar com son la espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l’estudi de pressions inspiratòries i expiratòries màximes, l’estudi de shunt o l’estudi de centres respiratoris. Interpretar una gasometria arterial.
4. Realitzar, interpretar i avaluar correctament les proves d’esforç cardiovascular.
5. Adquirir habilitats tant en la realització com en la interpretació de l’estudi d’inflamació pulmonar per mètodes no invasius.
6. Identificar tots els aspectes essencials d’ús, control de qualitat, valors de referència i integració de senyals informàtiques en els diferents sistemes en relació a tota la diversitat d’estudi i funció pulmonar propis d’un laboratori de funció pulmonar avançat.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
1. Dominar en la seva complexitat el coneixement de l’estructura i funció del sistema respiratori i la seva integració en la resta de sistemes del cos humà.
2. Tenir un ampli coneixement de les proves de funció pulmonar en situacions de normalitat i patologia i com aquestes poden ser d’ajut per establir diagnòstics, actituds terapèutiques i pronòstics.
3. Saber distingir i graduar entre trastorn ventilatori obstructiu, restrictiu i mixt. Saber realitzar i interpretar les proves de difusió, hiperresposta bronquial, gasometria arterial i les proves de funció muscular.
4. Tenir un ampli coneixement de les proves d’esforç cardiovascular i la seva utilitat a la pràctica clínica diària.
5. Saber quan, com s’han de fer i què podem esperar de les proves d’estudi d’inflamació pulmonar per mètodes no invasius.
6. Tenir clar tots els elements que donen fiabilitat als estudis de funció pulmonar( valors de referència, calibració d’equips, senyals produïdes, etc.) i la seva integració en diferents xarxes d’informatització i d’interoperabilitat (Història Clínica Electrònica de Catalunya).
7. Fomentar el treball en equip, tot facilitant el coneixement entre els professionals en formació.
8. Aprendre la sistemàtica de discussió de casos i fer diagnòstics diferencials estructurats.
9. Analitzar amb rigor articles científics.
10. Estimular l’estudi com a eina fonamental per una pràctica clínica adequada.
11. Aprendre a treballar de forma reglada, fiable i minimitzant errors.
12.Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica.

El curs és presencial.
L’estructura del curs serà de 6 sessions teòriques de 4 hores cada una (total 24 hores de teoria) i 5 sessions practiques de 3 hores cadascuna (total 15 hores practiques). L’alumne haurà dedicar un total de 20 hores d’estudi domiciliari.

Les classes teòriques consistiran en un conjunt de discussions, basades en casos pràctics que prèviament s’hauran entregat a l’estudiant i que hauran de portar treballats bé de forma individual o en grup. Les discussions seran impartides a les aules de l’Acadèmia i els ponents són metges i/o investigadors de primer ordre en el camp de la pneumologia catalana.
En general, la formació es basarà amb el sistema d’estudi de casos. S’entregarà als estudiants casos clínics relacionats amb l’element formatiu, així com la bibliografia essencial i les eines per tal que ells mateixos siguin capaços d’ampliar els seus coneixements. Durant la sessió el professor serà el facilitador de la discussió i s’encarregarà al final de la mateixa de fer un resum estructurat dels coneixements que s’han d’assolir. Es potenciarà el treball en equip.

Les classes pràctiques es realitzaran en grups de 5 persones per Centre de Referència de la ciutat de Barcelona amb reconeguda experiència en la Funció Pulmonar (H. Bellvitge, H. Clínic, H. del Mar, H General de Granollers i H. Vall d’Hebron). En cada centre els estudiants es formaran en les proves en les que aquell centre són més experts. Depenent del tipus de prova els estudiants les realitzaran directament a pacients o en simuladors. Sempre estaran supervisats pel personal expert de la Unitat i el professor designat pel Cap de Servei del Centre corresponent.

A qui s'adreça

Professionals del camp de la Pneumologia (metges, infermers, fisioterapeutes, biòlegs, bioenginyers, biotecnòlegs, etc) que volen aprofundir en el coneixement tant de la realització com de la interpretació de les proves de funció pulmonar.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Els criteris per accedir al curs són acreditar que es tracta de professionals vinculats a la Pneumologia amb títol de grau o superior i ser soci de la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP.
La capacitat màxima d’inscrits serà de 20 estudiants.. La selecció es farà per rigorós ordre d’inscripció.

Criteris d'avaluació

Acreditació per assistència a un mínim del 75% de les classes teòriques. El seguiment es farà mitjançant el control electrònic d’entrada a les sales.
Avaluació de l’aprenentatge assolit mitjançant:
1.Prova d’avaluació de coneixement tipus test de forma presencial al final del curs. La prova constarà de 48 preguntes amb una única opció bona i per aprovar s’exigirà contestar bé un mínim de 35 preguntes.
2.Prova de coneixement pràctics on s’avaluarà com realitza les proves l’estudiant i com les interpreta. La nota final serà la mitja que haurà obtingut l’estudiant de totes les proves que haurà realitzat en els 5 centres de referència. Per aprovar s’exigirà una nota mínima de 5
La nota final del curs serà la ponderació entre la nota obtinguda de la prova de coneixements teòrics (75%) i de la de coneixements pràctics ( 25%).

L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 2 mesos des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

Acreditació de l’assistència a un mínim del 75% de les classes i aprovar l’examen final de curs amb, com a mínim, un 5, entenent que ha estat aprovada tant la part teòrica com la part pràctica.

Característiques del curs
Inscripció: 19/07/2023 al 26/03/2024
Realització: 02/04/2024 al 30/05/2024
Lloc de realitzacio: Barcelona
Modalitat: Presencial
ECTS:4
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Hospital Vall d’Hebron
Hospitalde Bellvitge
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar
Hospital de Sant Pau
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital General de Granollers
Hospital Parc Taulí