CURS TEÒRIC-PRÀCTIC D’ACTUALITZACIÓ EN FARMACOTERÀPIA, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

En la Farmàcia Clínica, així com en altres professions sanitàries, es requereix d’un gran esforç per a mantenir-se al dia de les novetats i els avenços que es produeixen en un àrea de coneixement concreta. Estar actualitzat en farmacoteràpia es considera essencial per a contribuir en la millora de la qualitat assistencial.
Des dels anys 70 s’ha produït un increment exponencial del número de publicacions a la literatura biomèdica. Actualment, a PubMed s’indexen al voltant de 1 milió de nous articles a l’any i aquesta base de dades compte amb més de 28 milions de citacions. A més de la informació disponible a PubMed hem d’afegir tota la informació de qualitat que circula a la web 2.0 però que no està indexada, com guies de pràctica clínica o protocols. La gran quantitat d’informació disponible fa que aquesta sigui inabordable. Ja fa temps que es reconeix que hi ha un gran desequilibri entre la quantitat d’informació que s’hauria de llegir i el temps del que disposen els professionals sanitaris per a fer-ho.
Dades recents estimen que un professional sanitari hauria de llegir 75 assajos clínics i 11 revisions sistemàtiques al dia per tal de mantenir-se actualitzat en la seva àrea d’expertesa (el que suposaria unes 20,5 hores de lectura aproximadament) mentre que els estudis estimen que els professionals sanitaris dediquen unes dues hores a la setmana a llegir.
En aquest context de sobrecàrrega informativa sobre farmacoteràpia és imprescindible disposar d’eines que ens permetin filtrar aquella informació essencial que potencialment pugui tenir un impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit el curs teòric-pràctic d’actualització en farmacoteràpia selecciona aquells temes de més interès en les àrees més rellevants i presenta un curs amb els avenços més importants en diferents àrees de la farmacoteràpia. Tot i que internet i les diferents eines 2.0 han millorat l’accés a la informació, continua essent essencial generar espais formatius que facilitin la discussió i el debat, la interacció entre professionals i que ofereixin la capacitat de generar aliances i sinèrgies entre els diferents agents. En aquest sentit, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és l’entorn d’aprenentatge que reuneix totes aquestes característiques.
El curs teòric-pràctic d’actualització en farmacoteràpia és un curs clàssic que es realitza a la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) des de fa més de 20 anys, aquest any per primera vegada es sol·licita la seva acreditació via la F. InterAc Salut. Combinar el format teòric (sessions monogràfiques) i el pràctic (casos clínics) durant tots aquests anys d’experiència permet un aprenentatge basat en el desenvolupament d’habilitats per resoldre i afrontar situacions i problemes en el dia a dia laboral a més a més dels coneixements pròpiament teòrics.
La presentació de casos clínics i la seva discussió és una eina habitual de formació a l’àmbit de la Medicina, però sense dubte també es de gran utilitat en el camp de la Farmàcia Clínica. La presentació i discussió de casos permet l’anàlisi de la farmacoteràpia aplicada a casos reals, la discussió de l’evidència dels tractaments, el seguiment de les teràpies farmacològiques i el plantejament i resolució de problemes farmacoterapèutics.
Per altra banda, la revisió de casos permet centrar-se en el pacient, en les seves patologies i el seu maneig amb una visió transversal i global, que pot implicar la interacció amb diferents professionals sanitaris de diversos àmbits. La nostra societat engloba a farmacèutics clínics que treballen a l’àmbit de la atenció primària i especialitzada, i la discussió dels casos es fa amb aquesta visió.
Dins l’oferta formativa disponible en Farmàcia Clínica no hi ha cap institució, excepte la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, que ofereixi un curs que reuneixi aquestes característiques.

Direcció i coordinació del curs
Edurne Fernández de Gamarra Martínez (director/a), Mònica Gómez Valent (codirector/a), Laura Borràs Trias (coordinador/a)

L’objectiu principal del programa del Curs teòric-pràctic d’actualització en farmacoteràpia és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la farmacoteràpia i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments, a través de les sessions de casos clínics i de les sessions monogràfiques a càrrec de professionals de reconegut prestigi. A més a més permetrà ampliar l’oferta de coneixements de Farmàcia Clínica per a estudiants universitaris de Grau i Màster i llicenciats en Farmàcia amb la finalitat de millorar les sortides professionals en l’àmbit de la Farmàcia Clínica.

Els objectius formatius específics del curs són:
1) Actualització del coneixements sobre les últimes novetats incorporades a l’àrea de la farmàcia clínica, que inclouen tant nous medicaments, novetats en la selecció de medicaments i guies de pràctica clínica
2) Millorar les habilitats analítiques a partir de l’anàlisi i discussió de casos clínics reals

Resultats d'aprenentatge

L’objectiu principal del programa del Curs teòric-pràctic d’actualització en farmacoteràpia és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la farmacoteràpia i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments, a través de les sessions de casos clínics i de les sessions monogràfiques a càrrec de professionals de reconegut prestigi. A més a més permetrà ampliar l’oferta de coneixements de Farmàcia Clínica per a estudiants universitaris de Grau i Màster i llicenciats en Farmàcia amb la finalitat de millorar les sortides professionals en l’àmbit de la Farmàcia Clínica.

Els objectius formatius específics del curs són:
1) Actualització del coneixements sobre les últimes novetats incorporades a l’àrea de la farmàcia clínica, que inclouen tant nous medicaments, novetats en la selecció de medicaments i guies de pràctica clínica
2) Millorar les habilitats analítiques a partir de l’anàlisi i discussió de casos clínics reals

En finalitzar el curs, l’alumne ha de:
•Tenir la capacitat d’anàlisi de l’evidència disponible per a distintes alternatives terapèutiques i interpretació dels protocols farmacoterapèutics
•Conèixer les peculiaritats dels diferents àmbits assistencials de la Farmàcia Clínica i desenvolupar capacitats per adaptar-se a noves situacions
•Tenir la capacitat per aplicar coneixements i eines adquirits per a la identificació, anàlisi i resolució de problemes farmacoterapèutics de la pràctica clínica
•Tenir la capacitat per aprendre a aprendre que permeti actualitzar els coneixements de les novetats més rellevants de la farmacoteràpia
•Dissenyar plans farmacoterapèutics gestionar projectes i estratègies de monitoratge dels tractaments, que inclogui la prevenció, identificació i resolució de problemes relacionats amb els medicaments
•Tenir la capacitat per generar noves idees (creativitat) per la conciliació i adequació de la medicació als diferents nivells assistencials
•Gestionar el coneixement com estratègia per a mantenir-se al dia en farmacoteràpia i millorar les habilitats de cerca d’informació per resoldre dubtes freqüents en la pràctica clínica
•Tenir la habilitat en la presa de decisions, especialment en situació sota pressió assistencial
•Tenir la capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor per aplicar a l’àmbit assistencial

La base de la metodologia del curs serà amb sessions presencials. Al llarg del curs s’organitzaran quatre jornades de 6-7 hores de duració (total 27 hores) amb sessions de presentació de casos clínics i actualització en Farmacoteràpia. El contingut del curs és el mateix que en edicions prèvies però amb una distribució diferent de les sessions al llarg del calendari del curs.
Aquestes sessions estan orientades a una formació teòrica-pràctica a través de la presentació de diferents casos clínics en les diferents àrees terapèutiques d’interès. Per tal de garantir una formació el més completa possible, la temàtica dels casos clínics s’ha seleccionat en base als grans blocs de farmacoteràpia que l’American College of Clinical Pharmacy (ACCP) planteja en els seus programes de formació, considerant-lo un bon model formatiu en l’àmbit de la farmàcia clínica a nivell internacional.
Addicionalment el curs compta amb sessions monogràfiques d’actualització després de la presentació de cada cas i amb tres sessions sobre les novetats més destacades en diferents àrees d’interès per tal de mantenir-se actualitzat en farmacoteràpia. Es tractaran els següents temes:
1. Atenció farmacèutica en atenció primària
2. Teràpies avançades
3. Perles clíniques
4. Farmacogenètica
Les sessions es faran en el format clàssic de ponència i posterior espai per a preguntes i debat. Està prevista la presència del coordinador del curs a les sessions per tal de fomentar el temps de preguntes i moderar el debat.

A qui s'adreça

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de Llicenciat en Farmàcia o el Grau en Farmàcia. Aquesta activitat està adreçada a tots els farmacèutics clínics, que desenvolupin la seva activitat assistencial a la farmàcia comunitària, a l’atenció primària o a l’hospital.
Addicionalment, aquest curs pot resultar interessant per tots aquells farmacèutics que, tot i que no desenvolupin una tasca assistencial, treballin a diferents estructures de l’administració sanitària en les que la seva activitat professional està relacionada amb estratègies de l’ús racional del medicament.
Aquesta activitat està també adreçada a tots el farmacèutics que estiguin en període formatiu, especialment als farmacèutics interns residents (FIR).

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

1. Disposar del títol de Llicenciat o Graduat en Farmàcia.
2. Ser soci de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
3. Es valorarà positivament el disposar del títol d’especialista o doctor així com de títols de màsters relacionades amb la farmàcia clínica.

Criteris d'avaluació

Es registrarà l’assistència dels alumnes mitjançant el sistema de registre digital instal·lat en la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Es posarà a disposició dels alumnes, a través de la plataforma Moodle, un test d’avaluació de cada sessió impartida. L’alumne disposarà d’una setmana per resoldre el test que es realitzarà una única vegada.

Requeriments per obtenir el certificat

– Per tal d’accedir al títol caldrà certificar l’assistència al 80% de les sessions previstes al programa.
– Per aprovar el curs caldrà obtenir un mínim del 70% de respostes correctes en cada una de les proves d’avaluació (una per sessió).

Característiques del curs
Inscripció: 19/07/2023 al 17/10/2023
Realització: 24/10/2023 al 21/05/2024
Lloc de realitzacio: Sales de l’Acadèmia – Can Caralleu
Modalitat: Presencial
ECTS:3
Entitats promotores