CURS GESTIÓ CLÍNICA, 2024-2025

Presentació i justificació del curs

El 2006 Shannon Brownlee va publicar “Overtreated” i Michael Porter “Redefining Healthcare”, i el 2007 un grup d’investigadors australians i britànics van editar, “Testing treatments”. Tot plegat va configurar un terrabastall de crítiques a una provisió de serveis sanitaris basada en el consum, en comptes de fer-ho en el valor. La qüestió és que fa una mica més de deu anys, de manera subtil, i en petits cercles, es va anar introduint el concepte porterià de valor com la percepció que les persones tenen de l’efectivitat en relació al cost del procés.
Una dècada més tard, el 2017, The Lancet va publicar el monogràfic “Right Care”, en el qual els seus editors, Sabinet Kleinert i Richard Horton, van definir el nou concepte com l’atenció sanitària que aporta més beneficis que efectes no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada pacient, els seus valors i la seva manera de veure les coses, i que, a més a més, se sustenta en la millor evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat. Donald Berwick, en el mateix monogràfic, va afirmar que les pràctiques clíniques de baix valor poden representar entre el 25% i el 33% de les despeses sanitàries de tots els països del món, malbaratament que afecta de manera transversal a la provisió pública i a la privada.
En aquest nou entorn que posa el focus en el valor de la pràctica clínica, el curs s’ha configurat pensant a centrar els professionals de la clínica en el coneixement dels instruments imprescindibles per a una pràctica clínica valuosa, l’atenció centrada en el pacient, les decisions compartides, la transformació de les trajectòries clíniques en cadenes de valor i l’ús de les fonts “right care”.
Per altra banda, des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària pensem que els clínics que anhelin gestionar les seves unitats, seccions o serveis han de tenir un coneixement bàsic del sistema sanitari, les seves regles de joc i les reformes estructurals pendents, així com alguns rudiments per manejar de manera professional aquestes unitats, allò que denominen el “right management”.
En el “right care” i el “right management” es justifica, doncs, la gènesi d’aquest curs de gestió clínica avançada pensat per a clínics que tenen projectes de prosperar en les seves organitzacions o que, senzillament, pretenen gestionar d’una manera més valuosa els recursos dels quals disposen.

Direcció i coordinació del curs
Rafael Lledó Rodríguez (director/a), Xavier Bayona Huguet (coordinador/a)

1. Obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris
2. Aprendre a posar el focus en el valor i l’efectivitat clíniques
3. Obrir la ment i descobrir conceptes i metodologies que ajuden a adoptar actituds favorables a introduir les millors pràctiques
4. Aprendre les claus de la gestió per processos per transformar una unitat clínica

Resultats d'aprenentatge

1. Proporcionar una formació integral en el camp de la gestió clínica pel que fa als tipus d’organitzacions, la planificació estratègica, el control i gestió dels processos clínics, l’efectivitat clínica, els resultats en salut i la seguretat del pacient, a més d’obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris.
2. Adquirir coneixements i habilitats generals i específiques per tal de poder planificar i prioritzar adequadament les intervencions d’acord amb les necessitats de les persones tot afavorint la millora de l’efectivitat clínica i la percepció que les persones en tenen d’ella.
3. Aprendre les bases per a la creació d’una unitat de gestió clínica a partir de la seva pròpia unitat.
4. Aprofundir en les habilitats comunicatives. Analitzar les diferents eines i estratègies per millorar la relació i la informació entre els diferents actors de les institucions de la salut.
5. Millorar la competència (coneixements, habilitats i actituds) de lideratge i gestió de projectes assistencials i grups de professionals i aprendre els fonaments del “design thinking”.
6. Analitzar situacions pràctiques amb dilemes sobre la gestió clínica i aprendre a elaborar “decision aids”.
7. Desenvolupar l’esperit crític necessari per a l’anàlisi i la comprensió de les fonts “right care”.

Sessions presencials. La metodologia serà la de la classe convencional (master class) per a les sessions 1, 2, 3 i 4. La tutorització es realitza de forma sincrònica i asincrònica en línia, segons les necessitats.
E-learning. La plataforma moodle oferirà, per a cadascun dels dos mòduls, una vídeo de presentació del creador del curs on explica la importància dels continguts i el relat del mòdul, lectures imprescindibles, lectures recomanades, exemples i exercici, i finalment un llibre escrit i visual sobre idees per retenir. El treball requerit per a l’alumne serà resoldre els exercicis i superar el qüestionari on haurà hagut de demostrar que ha comprès les lectures imprescindibles.

A qui s'adreça

Dirigit a professionals de l’entorn sanitari motivats per augmentar els seus coneixements en gestió clínica i millorar tant el valor de les seves pràctiques com la manera d’organitzar les seves unitats.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Per accedir a aquesta formació és indispensable ser llicenciat, diplomat o graduat en disciplines de l’àmbit de les ciències de la salut o treballar en el sector salut.
Els criteris de priorització es basaran en les oportunitats que l’alumne tingui, en el moment de la inscripció, per dirigir una unitat clínica.

Criteris d'avaluació

L’avaluació tindrà tres aspectes:
a) Acreditació per assistència a un mínim del 75% de les sessions. El seguiment es farà mitjançant el control electrònic d’entrada a les sales.
b) Superació dels qüestionaris dels dos mòduls d’e-learning, cadascun dels quals consta de 20 preguntes tipus test, amb valoració d’un punt per resposta encertada i 0,33 punts negatius per resposta fallada. L’alumne requereix 15 punts per superar el qüestionari (equivalent a 17 respostes encertades).
c) Avaluació dels treballs escrits de la sessió en línia asíncrona (Taller de maneig de les fonts “right-care” i Elaboració d’una Cadena de Valor).
d) Avaluació global a partir dels resultats ponderats obtinguts a: a), b) i c), a raó d’un terç cadascun.

Requeriments per obtenir el certificat

– Acreditació per assistència a un mínim del 75% de les sessions
– Obtenir un resultat final superior a 6,0 (60%) del mòdul en línia

Característiques del curs
Inscripció: 16/12/2024 al 10/03/2025
Realització: 12/03/2025 al 30/04/2025
Lloc de realitzacio: L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:4

Les inscripcions s'obriran properament

Veure sessions

Entitats promotores