CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN ESCALES CLÍNIQUES DE MESURA EN PSIQUIATRIA, 2023-2024

Presentació i justificació del curs
La utilització d’escales de mesura en psiquiatria s’ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca sinó que també en les activitats dins l’ àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d’uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l’adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d’altres tipus d’intervencions més psicosocials. Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques, és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar aquesta i el ús d’aquestes és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracte d’un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria amb l’objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s’usen amb mes freqüència dins l’àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus. Els objectius generals del curs són: 1. Adquirir coneixements avançats sobre la utilització d’escales de mesura en psicopatologia de les síndromes psiquiàtriques més habituals en la clínica diària com són el trastorn depressiu, el trastorn obsessiu-compulsiu, el trastorn esquizofrènic i la síndrome maníaca. Les escales clíniques del temari són: - L’escala Young de Mania - L’escala de Hamilton i de Montgomery Asberg de Depressió - L’escala PANSS d’Esquizofrènia - L’escala Yale-Brown de Trastorn Obsessiu-compulsiu 2. Establir criteris comuns entre els diferents professionals alhora de puntuar els diferents ítems de les escales. Les sessions establertes són realitzades per professionals amb reconeguda trajectòria i experiència en cadascun dels trastorns. Les sessions són monogràfiques, i es centren en un trastorn psiquiàtric. Són sessions setmanals, de 4 hores de durada, en les quals es realitzarà una formació teòrica i pràctica de les principals escales d’avaluació. L’objectiu del curs és la participació dels i les assistents, la discussió i posada en comú dels dubtes, mitjançant l’ús de vídeos de pacients o actors per posar en pràctica els coneixements adquirits.
Direcció i coordinació del curs
Gemma Parramon Puig, Ana Martin Blanco, Marta Coromina Sadurní, Maria Francina Fonseca Casal
Tal com s’ha comentat en el paràgraf anterior, l’objectiu principal és l’adequat coneixement d’alguns instruments d’avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, al ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la psiquiatria.
Formació teòrica i pràctica de les principals escales d’avaluació: Teoria i aplicació pràctica guiada pels experts/expertes. Formació Pràctica mitjançant l’ús de vídeos de pacients o actors per posar en pràctica els coneixements adquirits. Desprès del visionat es corregeix l’escala en comú, passant ítem per ítem, justificant la puntuació correcte.
A qui s'adreça
S’adreça a tots aquells professionals del camp de la Salut Mental, sobretot per metges i metgesses psiquiatres, psicòleg/es i psicòlegs/es clínics.
Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes
Ser soci de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. No hi ha uns criteris de selecció definits, el curs està obert a tots els professionals de la Salut Mental.
Criteris d'avaluació
Al final del curs es realitzarà una prova teòrica amb preguntes d’opció múltiple. S’aprova obtenint una puntuació final de 5 punts sobre 10.
Característiques del curs
Inscripció: 29/11/2023 al 22/01/2024
Realització: 01/02/2024 al 22/02/2024
Modalitat: Presencial
Entitats promotores