CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA-PRÀCTICA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ _Mòdul 1_, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

Des de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació, una de les màximes preocupacions és assegurar la formació dels nous especialistes i consolidar la pràctica assistencial dels associats.
A l’acta de la reunió de la SCMFiR del 31 de maig del 2022 consta l’aprovació d’un curs d’especialització en Medicina Física i Rehabilitació com a programa formatiu transversal de l’especialitat d’acord amb InterAc Salut.
Per una altra banda, aquesta proposta es va tractar en dues reunions extraordinàries amb caps de servei i tutors dels 8 hospitals universitaris de Catalunya que disposen de residents: el 7 de setembre i el 20 d’octubre de 2022. La proposta va ésser acceptada per majoria absoluta: 25 vots a favor, 0 en contra i 3 vots en blanc.

S’han tingut en compte la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries i el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, que preveu, a l’annex II, Cartera de serveis comuns de l’atenció primària, la rehabilitació bàsica, que comprèn les activitats d’educació, prevenció i rehabilitació que siguin susceptibles de realitzar-se en l’àmbit de l’atenció primària en règim ambulatori prèvia indicació mèdica i d’acord amb els programes de cada servei de salut, i inclou l’assistència domiciliària si es considera necessària per circumstàncies clíniques o per limitacions en l‘accessibilitat. Així mateix, l’annex III, Cartera de serveis comuns d’atenció especialitzada, també estableix diverses previsions respecte a les corresponents actuacions de rehabilitació.

Definició de l’especialitat

La rehabilitació es defineix com una especialitat mèdica que permet que les persones que tenen una discapacitat o bé estan en risc de tenir una disfunció aconsegueixin i mantinguin la màxima independència, capacitat física, mental, social i vocacional, així com la inclusió i participació plena en tots els aspectes de la vida en interacció amb el seu entorn. El Comitè d’experts de l’OMS, en el seu informe de 1981, destaca el paper determinant de la rehabilitació en l’atenció a les persones amb discapacitat i la prevenció de la incapacitat.
La medicina física de rehabilitació és un element cabdal per a la salut i el benestar de les persones, ja que promou la recuperació de la malaltia, millora el funcionament de les activitats de les persones i en maximitza les oportunitats de ser autònomes i la seva participació social. L’accés a la rehabilitació per a totes les persones esdevé, per tant, un element clau per a la consecució de l’objectiu número tres de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per al 2030, garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
Aquesta especialitat contempla la pràctica clínica basada en equips multidisciplinaris integrats bàsicament per metge especialista en rehabilitació, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i logopeda, que han de treballar en col·laboració amb la resta de sectors i agents que poden influir en el procés de rehabilitació.
És una especialitat transversal, atès que els pacients tractats per la practica totalitat de les especialitats medico-quirúrgiques posen de manifest necessitats de rehabilitació que responen a un ampli ventall d’intervencions mèdiques i mesures específiques requerides per a persones amb discapacitat, des del diagnòstic i tractament fins a l’assistència tècnica, l’adaptació de l’entorn o el suport psicològic. Es una especialitat dirigida a reduir la discapacitat provocada per la malaltia, buscant l’empoderament del pacient per fer font a la pèrdua funcional.

Engloba les següents àrees de coneixement:

1. Trastorns de l’aparell locomotor i ortogeriatria
2. Abordatge del dolor mecànic i la disfunció muscular
3. Trastorns neurològics
4. El funcionament i la discapacitat a l’edat pediàtrica
5. Trastorns cardiovasculars
6. Trastorns respiratoris
7. Pacients en unitats de crítics i cures intensives
8. Trastorns de la parla, la veu, el llenguatge, l’audició i la deglució
9. Trastorns del sòl pelvià
10. Trastorns vasculars i persones amb amputació
11. Prehabilitació quirúrgica
12. Limfedema i lipedema
13. Persones en situació de cronicitat i fragilitat

Direcció i coordinació del curs
Lluís Guirao Cano (director/a), Anna Guillén Solà (codirector/a), Conxita Closa Russinés (coordinador/a), Alba Gómez Garrido (coordinador/a), Raquel Vilarrassa Sauquet (coordinador/a), Rosa Maria San Segundo Mozo (coordinador/a), Ester Marco Navarro (coordinador/a), Marta Tejero Sánchez (coordinador/a), Mercè Torra Parra (coordinador/a), Nieves Allué Fernández (coordinador/a)

Aquesta activitat formativa té com objectiu millorar el nivell científic de formació dels residents i, d’una altra banda, definir pautes especifiques de l’especialitat. La formació s’estructura en dos cursos: el primer per a residents de primer i segon any, i abordarà d’una banda conceptes generals de l’especialitat i d’altra les bases metodològiques per tal d’impulsar la recerca. Un segon mòdul dirigit a residents de 3er i 4rt any, abordarà coneixements i habilitats especifiques de las diferents àrees pròpies de la especialitat i incorporarà conceptes de gestió clínica.

Aquest primer curs permetrà estudiar l’estructura i funció de l’organisme en relació amb el moviment, l’autosuficiència i les activitats socials, l’estudi de les respostes fisiològiques i bioquímiques dels teixits, òrgans i sistemes corporals en l’exercici, les bases del diagnòstic i la terapèutica física tot i aprofundint en les bases dels coneixements en el que fa referència a la part de ciències bàsiques. Poden ser: anatomia funcional aplicada i fisiopatologia de l’aparell locomotor, bases d’electrofisiologia, biomecànica i radiologia funcional, test muscular, electromedicina, funció indicació, prescripció i avaluació d’ortesis, pròtesi, adaptacions i productes de suport i indicacions i prescripció de les tècniques terapèutiques bàsiques cinesiteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia. En definitiva, amb aquest curs es vol reforçar el concepte de la discapacitat com a eix de la nostra activitat professional.

Els objectius específics d’aquest primer any serien:

1. Disposar d’eines i coneixements conceptuals de l’especialitat.
a. Identificar tots aquells elements anatòmics, essencials per entendre posteriorment les diferents malalties que poden afectar a aquest sistema i poder definir les teràpies indicades.
b. Identificar tots el procés fisiològic de l’efecte de l’exercici de forma genèrica i específic
c. Conèixer diferents tipus d’ortesis (valoració per neuro-ortetització) i protetització, així contraindicacions d’altres productes de suport propis de l’especialitat.
2. Desenvolupar la capacitat per poder realitzar estudis d’investigació dins de l’especialitat
3. Desenvolupar la capacitat i habilitats de diagnòstic i tractament de la rehabilitació aplicada a diferents disfuncions i malalties.
4. Interpretar i avaluar correctament les tècniques d’imatge en rehabilitació.
5. Adquirir mecanismes i eines per a l’avaluació i resolució dels diferents processos en rehabilitació
6. Assegurar el criteris de qualitat assistencial

Resultats d'aprenentatge

1.Implicar i orientar als metges residents en les actuacions dels processos de rehabilitació basada en l’evidència científica i amb les pràctiques que presentin millors resultats en relació amb els recursos i mitjans disponibles.
2.Obtenir un grau de formació dels residents que siguin capaços de:
a.Realitzar una anamnesi i una exploració física i funcional completa.
b.Avaluar de forma integral el dolor agut i crònic i aplicar els protocols terapèutics adients.
c.Identificar els dèficits i discapacitats de les disfuncions en les diferents malalties
d.Utilització racional de les proves diagnòstiques i valorar-ne els resultats.
e.Conèixer el pronòstic funcional
f.Conèixer les indicacions, efectivitat i riscos de les diferents opcions terapèutiques
3.Recolzar el programa docent dels tutors i afavorir poder establir línies d’investigació.
4.Assolir i impulsar la difusió científica de l’especialitat.

En finalitzar el curs, l’amune serà capaç de:
1.Dominar en la seva complexitat el coneixement de l’estructura anatòmica i funció dels principals sistemes i la seva integració del cos humà.
2.Tenir un ampli coneixement de les imatges radiològiques en situacions de normalitat i patologia i com aquestes poden ser d’ajut per establir diagnòstics.
3.Conèixer tipus d’exercici, indicacions, beneficis i contraindicacions.
4.Coneixements bàsics de l’abordatge del dolor, segons tipologia. Símptoma altament prevalent en la patologia valorada per l’especialitat
5.Conceptes bàsics de metodologia i investigació.

La metodologia docent es basa en el sistema Bolonya. S’entregaran als alumnes casos clínics relacionats amb l’element formatiu, així com la bibliografia essencial i les eines per tal que ells mateixos siguin capaços d’ampliar els seus coneixements. Abans de cada sessió teòrica, el professor responsable enviarà als alumnes mitjançant Aula Virtual/Moodle una selecció bibliogràfica del tema.

Les sessions seran presencials. Durant la sessió, el professor serà el facilitador de la discussió i s’encarregarà al final de fer un resum estructurat dels coneixements que s’han d’assolir. S’evitarà la conferencia magistral i es potenciarà el treball en equip.

A qui s'adreça

El curs està adreçat bàsicament als metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació interessats en un reciclatge de la seva formació i als metges residents de primer i segon any de Medicina Física i Rehabilitació.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

La capacitat màxima d’inscrits serà de 55 alumnes. El Residents R1- R2 tenen accés garantit. La resta seran seleccionats per rigorós ordre d’inscripció.
Els criteris per accedir al curs són:
– Tenir el títol d’especialista en Medicina Física i Rehabilitació (MFiR)
– Ser resident de Primer o Segon any de l’especialitat de Medicina Física i Rehabilitació (MFiR) en qualsevol centre català que formi residents
– En ambdós casos ser soci de la SCMFiR

Criteris d'avaluació
  • Acreditació per assistència a un mínim del 80% de les classes. El seguiment es farà mitjançant el control electrònic d’entrada a les sales de la seu de l’Acadèmia – Can Caralleu.
  • Activitats mitjançant Aula Virtual/Moodle subjectes a avaluació en finalitzar cada una de les sessions. Serà obligatori la realització del 80% de les pràctiques proposades si es vol obtenir el certificat. La pràctica de Moodle de cada unitat computarà de forma global en 10% de la nota final.
  • Avaluació de l’aprenentatge assolit mitjançant prova d’avaluació de coneixement tipus test de forma presencial al final del curs. La prova constarà de 30 preguntes tipo test amb una única opció bona i resolució de tres casos clínics. Per aprovar s’exigirà una nota mínima de 6. Constituirà el 80% de la nota final.

La data per l’avaluació serà dues setmanes després de la finalització de les classes (17 de juliol 2024).

  • Treball de final de curs defensat a la Jornada  Anual de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació en format pòster o comunicació.  Constituirà el 10% de la nota final, obtenint-se la nota de  la valoració realitzada pel comitè científic que organitzi la Jornada.
Requeriments per obtenir el certificat

– Acreditació per assistència a un mínim del 80% de les classes i aprovar l’examen final de curs amb, com a mínim, un 6. El control d’assistència es realitzarà mitjançant el sistema electrònic d’entrada a les sales de la seu de l’Acadèmia – Can Caralleu.
Assistència a les Jornades de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació.
– Realització del 80% de les pràctiques Moodle (10% de la nota final, comptabilitzades com a realitzades o no realitzades).
– Superació de la prova d’avaluació final amb una nota superior a 6. (Representarà el 80% de la nota final).
– Presentació del Treball de final de curs defensat a la Jornada Anual de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació en format pòster o comunicació (10% nota final, valoració obtinguda del Comitè Científic de la Jornada sobre una puntuació màxima de 10).

Característiques del curs
Inscripció: 12/05/2023 al 19/10/2023
Realització: 26/10/2023 al 27/06/2024
Lloc de realitzacio: L' Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:6
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Serveis de Medicina Física i Rehabilitació amb activitat docent dels hospitals universitaris de Catalunya.