CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA NIVELL 2, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

Aquest curs està pensat per oferir la formació teòrica dels ginecòlegs recentment titulats i també pels residents de l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia. En el cas d’aquests darrers, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia seguint el corrent actual en docència, ha decidit fer-se càrrec de la part de formació teòrica no transversal( transversal: estadística, bioètica, comunicació de males noticies….) dels residents, tal i com es tendeix a prioritzar des de  les diferents unitats docents dels centres hospitalaris catalans.

Direcció i coordinació del curs
Josep Oriol Porta Roda (director/a), Antoni Payà Panadés (codirector/a), Elena Carreras Moratonas (coordinador/a)

Oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l’adquisició de coneixements que el capacitin per a realitzar eficaçment l’atenció a la dona durant la gestació, el part i el puerperi i per a diagnosticar i tractar els problemes ginecològics de la dona així com per promocionar la salut reproductiva.

Resultats d'aprenentatge

– Conèixer les diferents tècniques d’imatge utilitzades en ginecologia, en especial l’ecografia ginecològica pel que fa a la patologia maligna de l’úter i dels annexes.
– Saber identificar i tractar la patologia infecciosa aguda més freqüent en relació als genitals interns i les mames.
– Identificar i conèixer la patologia obstètrica més prevalent al primer trimestre de la gestació així com conèixer el maneig les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació.
– Conèixer el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple.
– Saber identificar, diagnosticar i tractar les anomalies congènites més freqüents així com les diferents causes d’amenorrea.
– Aprendre els conceptes teòrics per a la realització de l’ecografia morfològica del segon trimestre.
– Conèixer, identificar i tractar les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l’embaràs.
– Conèixer les diferents causes d’esterilitat, els diferents tractaments i les principals complicacions dels mateixos.
– Conèixer les diferents indicacions, contraindicacions i efectes secundaris dels fàrmacs anticonceptius orals. Identificar, prevenir i tractar l’osteoporosi.
– Conèixer els fonaments de l’abordatge laparoscòpic i histeroscòpic així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica

Per dur a terme aquesta activitat formativa, utilitzarem el model pedagògic d’aula invertida o també anomenat Flipped Learning.

Aquest model transfereix el treball de determinats processos d’aprenentatge de grau inferior definits per la Taxonomia de Bloom (comprendre, recordar) fora de l’aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l’experiència del docent, per a facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica de coneixements de grau superior (aplicar, analitzar, sintetitzar, avaluar) dins l’aula.

Es tracta d’un enfocament integral que combina la instrucció directa amb metodologies actives, l’increment de compromís i implicació dels estudiants amb el contingut del curs i millora la seva comprensió conceptual.

Seguint una metodologia activa, es planificaran activitats on l’alumne serà el centre del seu propi aprenentatge. Per a això, ens recolzarem en diferents recursos educatius que ens ofereix la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

L’aprenentatge mitjançant el model aula invertida, ho portarem a terme en modalitat semipresencial (blended-learning), combinant el treball en línia amb el treball a l’aula.

A qui s'adreça

Adreçat a Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia.
Metges en formació de segon any en l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Ser soci de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.

Criteris d'avaluació

A nivell global es realitzarà un examen final del curs, que s’ha d’aprovar amb una nota mínima de 7.

Hi haurà 1 SETMANA  per l’examen.

L’assistència a les classes presencials es controlarà mitjançant el sistema de control d’accessos de l’Acadèmia instal·lat a la porta de cada sala i on s’ha de passar la targeta de soci. El sistema fa una lectura i registre de la sala i l’hora d’accés de cada un dels assistents.

L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 2 mesos des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

Per tal de poder obtenir la titulació:

– S’haurà d’assistir al 80% de les sessions presencials.

– És necessari aprovar l’examen amb una nota mínima de 7.

L’examen és via on-line, es pot realitzar durant un dia però un cop es comença a realitzar, hi ha 60 minuts per finalitzar-lo, un cop passat aquest temps l’examen queda enviat amb les respostes que s’hagin contestat fins aleshores, constarà de 40 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i només una de correcte.

Característiques del curs
Inscripció: 19/07/2023 al 15/09/2023
Realització: 19/09/2023 al 11/06/2024
Lloc de realitzacio: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:7,5
Entitats promotores