CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT D’ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ(patologia gonadal, alteracions metabòliques i nutricionals, manifestacions endocrines), 2024-2025

Presentació i justificació del curs

Aquest curs està pensat per oferir una formació teòrica als residents d’Endocrinologia i Nutrició (R2 i R3). Actualment, l’especialitat d’Endocrinologia i Nutrició requereix assolir una sèrie coneixements, habilitats i competències establerts dins del programa formatiu de l’especialitat.

L’Associació Catalana de Diabetis i la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició van recollir la demanda dels Centres docents de l’especialitat d’afavorir una formació homogènia bàsica per els residents d’Endocrinologia i Nutrició dels diferents centres docents i  estimular el contacte i cooperació entre ells.

Aprofitant l’expertesa docent dels professionals dels diferents centres Universitaris de Catalunya, han decidit dissenyar un curs de formació no transversal ( transversal: estadística, bioètica, comunicació de males noticies….) dels residents que abasti tots els coneixements teòrics relacionats amb les malalties del sistema endocrí, les malalties metabòliques i aquelles derivades del procés nutricional.

Direcció i coordinació del curs
José Manuel Fernández Real (director/a), Ana Megia Colet (codirector/a), Manuel Puig Domingo (coordinador/a)

Oferir al resident d’endocrinologia i nutrició el material formatiu teòric que li permeti l’adquisició de coneixements que el capacitin per a realitzar eficaçment l’atenció a les persones amb malalties del sistema endocrí, les malalties metabòliques i totes aquelles derivades del procés nutricional, incloent els coneixements teòrics de les corresponents tècniques diagnòstiques, mesures dietètiques i terapèutiques així com les normes de la medicina preventiva relacionades amb aquests camps.

Resultats d'aprenentatge

Resultats d’aprenentatge: s’entén com la combinació de coneixements, habilitats i competències d’un programa educatiu o el que els estudiants són capaços de demostrar al final del procés formatiu.

  1. Coneixement: resultat de l’assimilació d’informació gràcies a l’aprenentatge. El coneixement és el conjunt de fets, principis, teories i pràctiques relacionats amb un camp de treball o estudi. Els coneixements es descriuen com a teòrics. Codificació: KT01, KT02…
  2. Habilitat: capacitat d’aplicar coneixements i utilitzar-los per completar tasques i resoldre problemes. Les habilitats es descriuen com a cognitives (que impliquen l’ús del pensament lògic, intuïtiu i creatiu) o pràctiques (que impliquen destresa manual i l’ús de mètodes, materials, eines i instruments). Codificació: ST01, ST02…
  3. Competència: capacitat demostrada per fer servir els coneixements i les habilitats. També les habilitats personals, socials i/o metodològiques en el desenvolupament professional i personal. Codificació: CT01, CT02…

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

KT01: Descriure l’anatomia i fisiologia de les gònades i els tumors neuroendocrins, incloent-hi la fisiologia i bioquímica de les seves hormones, les seves accions i l’estudi anatomopatològic,  reflectint els avenços de la medicina molecular

KT02: Nomenar les etiologies i els mecanismes fisiopatològics implicats en l’aparició de la patologia gonadal i la infertilitat, els tumors neuroendocrins i les alteracions hormonals paraneoplàstiques.

KT03: Identificar els factors de risc cardiovascular i reconèixer els diferents tipus de dislipidèmies.

KT04: Explicar els factors patogènics associats a l’obesitat, les seves comorbiditats i el seu tractament..

KT05: Descriure la fisiologia de la nutrició i com s’avalua l’estat nutricional i nomenar les indicacions dels principal principis terapèutiques

KT06: Conèixer l’abordatge dels canvis endocrinològics associats a l’envelliment i en els transgènere.

ST021: Aplicar el tractament mes adequat per l’obesitat segons les característiques clíniques del pacient

ST02: Interpretar les proves diagnòstiques per a l’avaluació de l’estat nutricional i aplicar el tractament més adequat.

ST03: Debatre sobre els resultats analítics, funcionals o de diagnòstic per l’imatge en l’estudi dels hipogonadismes.

ST04: Categoritzar els pacients segons el risc cardiovascular.

CT01: Justificar les proves diagnòstiques de laboratori, d’imatge o proves funcionals necessàries per realitzar un diagnòstic.

CT02: Discriminar de forma crítica i selectiva les discrepàncies dels resultats i la possible utilització de proves d’investigació o tècniques emergents.

CT03: Avaluar correctament i saber prioritzar els pacients amb un tumor neuroendocrí o amb patologia endocrinològica secundaria a un tractament farmacològic.

CT04: Avaluar i tractar correctament les alteracions metabòliques i nutricionals.

La formació es basarà en classes teòriques, repartides habitualment en blocs d’1 hora cada 15 dies.

Les classes seran majoritàriament virtuals (on-line a temps real i seran registrades) i haurà tres jornades presencials (novembre, febrer i juny) de dues hores, vinculades a alguna de les activitats desenvolupades per les Societats científiques promotores d’aquesta activitat (congressos ACD, SCEN, Jornades…).

Les classes quedaran dipositades en un repositori (Aula Virtual/Moodle) i podran ser descarregades. La visualització asincrònica de las classes no comptabilitzarà com assistència. 

Al final de cada classe virtual hi haurà 10 minuts per aclariment de dubtes o debatre qüestions relacionades amb el tema explicat. Aquests 10 minuts formen part de la pròpia classe, estant diferenciats en el calendari per tal de que la part purament teòrica es limiti a 50 minuts. Els professors seran facilitadors de què s’aprofiti aquest temps.

Es proporcionarà material addicional – manual genèric d’Endocrinologia i Nutrició – i un material docent proporcionat per cada professor en acabar la classe, al qual es podrà accedir a través l’Aula virtual/Moodle

A cada centre, després de cada classe virtual i presencial, els tutors de cada centre durant 1 hora  atendran, facilitaran i orientaran al resident en el procés formatiu, aclarint dubtes sobre els continguts impartits, promovent l’autoreflexió i l’orientació a la millora i desenvolupament personal i professional (tutories).

A qui s'adreça

Metges residents d’endocrinologia i nutrició R2 i R3.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes
  • Llicenciats o Graduats en Medicina
  • Ser metges residents d’Endocrinologia a Catalunya R2 o R3
  • Ser soci de l’Associació Catalana de Diabetis i/o de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Criteris d'avaluació

L’avaluació de l’assoliment dels objectius i resultats d’aprenentatge la realitzaran els tutors docents de cada un dels centres.

Després de cada sessió (virtual i presencial) es lliuraran 3 preguntes relacionades amb el tema. A cada un dels centres, els tutors docents realitzaran una avaluació continua dels coneixements i habilitats adquirides, discutint les opcions que es plantegin en aquestes preguntes de forma activa i avaluativa.

L’assistència a les classes presencials es controlarà mitjançant un sistema de signatures i/o Codi QR a l’entrada i sortida de les activitats.

L’assistència a les classes online es controlarà per el temps de connexió i supervisió del tutor.

L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 1 mes des de la data de finalització del curs.

Requeriments per obtenir el certificat

Per tal de poder obtenir la titulació:

  • Per ser avaluat, s’haurà d’acreditar l’assistència a un mínim del 80% de les sessions virtuals i presencials.

No comptabilitzen com absències la cobertura de guàrdies o assistència a congressos de l’especialitat amb presentació de treballs (caldrà aportar un justificació del tutor de residents).

La visualització asincrònica de las classes no comptabilitzarà com assistència.

  • Haver assolit els coneixements certificats per el tutor docent del centre i mitjançant una prova final d’avaluació amb un qüestionari de múltiples respostes.

Per aprovar el curs es requereix més del 70% de respostes correctes en la prova d’avaluació final.

La nota final del curs consistirà en un 50% de la nota d’avaluació del tutor i un 50% de la prova d’avaluació final.

Característiques del curs
Inscripció: 24/05/2024 al 24/06/2024
Realització: 01/07/2024 al 30/07/2025
Lloc de realitzacio: Virtual
Modalitat: Virtual
ECTS:6,00
Altres entitats col·laboradores
Hospital Germans Trias i Pujol
Hospital Dr. Trueta
Hospital Parc Taulí de Sabadell
Hospital Vall d’Hebron
Hospital Sant Pau
Hospital del Mar
Hospital Clínic
Hospital Bellvitge
Hospital Arnau de Vilanova
Hospital Joan XXIII