CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE. NIVELL AVANÇAT II, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

L’especialitat de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge inclou la patologia medico-quirúrgica de tots els òrgans i sistemes des del punt de vista de diferents tècniques. Inclou la patologia abdominal i genito-urinària, la patologia del sistema múscul-esquelètic, la patologia neurològica central i perifèrica, la patologia toràcica i cardiovascular i la patologia mamària. Per altre banda la radiologia pediàtrica es un mon a banda, completament diferent del de l’adult, tant des del punt de vista de la patologia com des del punt de vista del seu abordatge radiològic. A més, en la nostre especialitat hem de incloure totes les tècniques intervencionistes, diagnòstiques i terapèutiques, vasculars i no vasculars en cada un dels òrgans i sistemes anteriorment citats.
Es tracta d’una especialitat basada principalment en la tècnica, en avanç continu, amb el desenvolupament de nous softwares que fan de cada una de les tècniques una eina cada cop més potent per al diagnòstic i, que permet, cada cop més, assolir diagnòstics més complexes amb major precisió.
La irrupció en totes les tècniques i, principalment, en Ressonància Magnètica (RM) i Tomografia Computaritzada (TC) de tecnologia que ens permet donar informació no només morfològica sinó funcional del comportament dels teixits normals i patològics ha suposat una revolució en el camp del diagnòstic per la imatge. A això hem d’afegir la evolució d’altres tècniques com la Tomosíntesi en patologia mamària, la Elastografia quantitativa en ecografia, la possibilitat de utilitzar contrast en ecografia i l’avenç en totes les tècniques intervencionistes terapèutiques guiades per imatge.
Actualment, els softwares de fusió de imatges i, la possibilitat de realitzar intervencionisme per Ressonància Magnètica ens permeten arribar a biopsiar o tractar lesions que abans haguessin requerit de biòpsies o tractaments quirúrgics. Les diferents tècniques ablatives percutànies (micro-ondes, radiofreqüència, ultrasons focalitzats, crio-ablació) i la possibilitat de col·locació de drenatges cada cop de més calibre han obert un camp al tractament de moltes patologies abans quirúrgiques (infecció) o al tractament mínimament invasiu de lesions en pacients de risc o sense altres possibilitats terapèutiques.
L’avenç ha estat igual en les tècniques intervencionistes vasculars, amb nous materials i nous aparells amb millor qualitat d’imatge. També hem de pensar en totes les tècniques híbrides PET-TC i PET-RM així com en la irrupció a quiròfan de l’alta tecnologia radiològica, amb TC i RM i arcs de radiologia vascular.
Tots aquest avenços han sigut els que han permès per altre banda els estudis de radiòmica, en els que s’analitzen les diferents característiques dels teixits sans o patològics (morfologia, tamany, textura, captació de contrast, perfusió, difusió de l’aigua lliure, etc.) i, juntament amb paràmetres clínics, permeten predir el comportament de moltes malalties, principalment en el camp de la oncologia i la seva resposta als tractaments. Des d’aquest punt de vista, el diagnòstic per la imatge també s’ha hagut d’adaptar a la irrupció de tots els nous fàrmacs que avui dia tracten els tumors, allunyats de la quimioteràpia clàssica, que inclouen tractaments biològics i immunoteràpics, amb uns efectes sobre els teixits desconeguts fins ara però que som capaços de detectar amb els desenvolupament de tota aquesta nova tecnologia esmentada.
La millora en capacitat i rapidesa de la informàtica i la seva aplicació al camp de la medicina han permès el desenvolupament de l’anomenada Intel·ligència Artificial, que es troba especialment avançada en la nostre especialitat.
Però tota aquesta tecnologia s’ha de saber aplicar de forma adequada per aconseguir ser eficients. Això fa que el treball del radiòleg també hagi sofert canvis substancials, que han comportat treballar en equip amb les altres especialitats mèdiques i quirúrgiques, aportant cadascuna els seus coneixements específics. Avui dia no es concep un radiòleg que no comparteixi coneixements amb especialitats com l’Anatomia Patològica, la Oncologia, la cirurgia o la Medicina Interna per posar uns pocs exemples.
D’aquest treball en equip, dintre dels propis hospitals, a través dels comitès multi-disciplinars i també, del treball de grups de persones provinent de diferents camps de la medicina sorgeixen els consens i les guies de pràctica clínica tant pel diagnòstic com pel seguiment de les diferents malalties.
Els especialistes en imatge, ja vinguin de la radiologia o de la Medicina Nuclear, participem d’aquestes guies clíniques i consens i per tant, hem de ser els garants de que en les nostres especialitats s’apliquen de forma correcta. La inter-relació amb la resta d’especialitats també es bàsica per saber quines son les seves necessitats d’informació que nosaltres els hem de facilitar i no ens podem deixar en un informe radiològic.
El constant augment de la demanda de proves de imatge també fa que sigui cada cop més necessari la utilització de les guies multi-disciplinars en l’aplicació de la tecnologia i tenir, cadascú en la seva petita parcel·la, uns mínims coneixements de gestió clínica i qualitat en Diagnòstic per la Imatge.
L’assoliment uniforme de tots els coneixement tècnics, clínics, de gestió i qualitat i dels avenços en radiòmica i Intel·ligència Artifical es fa complicat en l’entorn hospitalari en el que vivim, amb la pressió assistencial que patim i amb els diferents nivells de complexitat en funció del hospital on es treballa o ens formem.
En tot aquets context, la idea de realitzar aquest curs es la de donar una formació unificada que permeti tenir uns mínims coneixement de gestió clínica i qualitat, bàsics per gestionar el nostre dia a dia. Uns coneixements actualitzats de les guies de pràctica clínica i consens que permetin aplicar cada una de les tècniques diagnòstiques o terapèutiques al nostre abast d’una forma racional i, que aquesta aplicació sigui el més homogènia possible independentment de l’entorn on es treballa.
Coneixements de la resta d’especialitats clíniques i quirúrgiques, per parlar el mateix llenguatge i aprendre quina es la informació que necessita saber el clínic en cada patologia per poder prendre decisions de maneig de pacients. Coneixements en el camp de la radiòmica i la Intel·ligència Artificial que ens engresquin a desenvolupar la recerca en la imatge, a col·laborar amb el desenvolupament de nous softwares d’aplicació clínica junt amb informàtics, matemàtics i enginyers que els desenvolupen. Encomanar als alumnes l’entusiasme per la docència, amb classes d’alt nivell d’especialització i qualitat, impartides per experts en cada una de les matèries, en una especialitat cada cop més súper-especialitzada per la seva complexitat i abast inabastable.
La formació de les diferents àrees d’estudi es basa en procediments de treball, protocols estandarditzats i guies clíniques a nivell estatals, europeus i/o americans. Aquest aprenentatge ens permet assegurar la gestió de la qualitat i de la seguretat del pacient així com la gestió de les programacions de cada secció mitjançant paràmetres de justificació i indicació de les proves sol·licitades per la resta d’especialitats mèdiques o quirúrgiques. També obliga a aprendre quins han de ser els protocols tècnics i la preparació del pacient segons la patologia a estudi, tasca fonamental que el radiòleg ha de comunicar a la resta de l’equip (infermeria i tècnics)

Els dos cursos de Nivell Avançat, de caràcter bianual, permeten assolir coneixements avançats en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge tant des del punt de vista tècnic com de la seva aplicació en la pràctica clínica diària. Els objectius específics d’aquest curs son:
1.Conèixer en profunditat les diferents tècniques diagnòstiques i les possibilitats que ofereixen.
2.Conèixer els avenços dels softwares de cada tècnica que ens permeten la obtenció no només de informació anatòmica sinó també funcional.
3.Conèixer les tècniques intervencionistes no vasculars d’alta complexitat, en especial les tècniques ablatives.
4.Conèixer les tècniques intervencionistes vasculars terapèutiques de les que disposem.
5.Conèixer l’aplicació clínica de cada una de les tècniques, tant diagnòstiques com terapèutiques.
6.Conèixer de forma homogènia i tenint en compte cada patologia el que el radiòleg o altres especialistes en imatge han d’emetre en un informe amb la finalitat de poder prendre decisions adequades de maneig de pacient.
7.Conèixer el present i el futur immediat del que suposa la irrupció de la Intel·ligència Artificial en al nostre professió.
8.Tenir nocions de gestió i qualitat en un servei de diagnòstic per la imatge.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d’aprenentatge generals d’aquest curs són:
1. Assolir un ampli coneixement del potencial diagnòstic de cada tècnica.
2. Assolir un ampli coneixement dels algoritmes de maneig radiològic en les diferents patologies tant des del punt de vista diagnòstic com terapèutic.
3. Assolir un ampli coneixement de les tècniques intervencionistes, tant vasculars com no vasculars, amb les seves indicacions, contraindicacions, beneficis i possibles efectes adversos en funció de cada situació clínica.
4. Conèixer la importància de l’informe estructurat i altres informacions addicionals segons cada patologia i la tècnica emprada.
5. Assolir coneixements de radiòmica aplicada a algunes patologies.
6. Conèixer com funciona la Intel·ligència Artificial i quines son i seran les seves aplicacions en el camp del diagnòstic per la Imatge.
7. Prendre consciencia de la importància de la gestió i qualitat.
A nivell competencial:
Habilitat per al tracte interpersonal i per treballar en equip. Aprendre la importància del treball multi-disciplinar. Prendre consciència de què necessiten la resta d’especialistes de nosaltres i donar valor afegit als nostres informes.
Innovació. Prendre consciència dels importants avenços de la radiologia funcional i de la radiòmica per poder aplicar-la en al nostre pràctica diària. Potenciar i estimular la implicació en projectes de Intel·ligència Artificial i recerca en general.
Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica. A través dels algoritmes de maneig radiològic de les diferents patologies.
Habilitat en la presa de decisions. A través de l’elecció correcta de cada tècnica en cada cas.
Gestió del coneixement. A través de ser conscients de perquè serveix cada tècnica, quines son les seves limitacions, avantatges i inconvenients i de la seva aplicació correcta en la pràctica clínica així com dels avenços tecnològics.
Assentar les bases per a la micro-gestió del propi treball individual i en equip.
Prendre consciència de la importància d’aplicar la qualitat en la nostre feina i de treballar per processos. Prendre consciència de la importància dels especialistes en imatge en la participació de guies de pràctica clínica.

La formació es basarà en classes teòriques, repartides en blocs de 4-5 classes per tarda.
Les classes seran virtuals (on-line a temps real, no registrades) i haurà tres jornades presencials (gener, abril i juny) de cinc hores. L’objectiu d’aquests seminaris serà consolidar i avaluar els conceptes de les classes on-line. Aquestes jornades es portaran a terme de la següent manera:
-La primera d’aquestes jornades presencials es realitzarà al acabar el bloc de classes de les seccions de patologia múscul-esquelètica i mamària
-La segona després de finalitzar les classes de les seccions secció de neuroradiologia i radiologia pediàtrica en neurologia fetal.
-La tercera a final de curs.
Al final de cada classe virtual hi ha 10 minuts per aclariment de dubtes o debatre qüestions relacionades amb el tema explicat. Aquests 10 minuts formen part de la pròpia classe, estant diferenciats en el calendari per tal de que la part purament teòrica es limiti a 30 minuts. Els professors seran facilitadors de què s’aprofiti aquest temps.
Cada bloc s’ha estructurat de forma que en cadascuna de les sessions siguin el més monogràfiques possible, de un o dos temes o àrees anatòmiques relacionades per tal de que tinguin un fil conductor i no es donin temes sense relació entre ells.
L’enfoc de les classes teòriques no es el clàssic de classe “magistral” sinó que s’enfoquen de cara al maneig radiològic de les patologies, a l’informe estructurat i a les noves tecnologies i possibilitats diagnòstiques. Aquest enfoc està basat en procediments de treball, protocols estandarditzats i guies clíniques a nivell estatals, europeus i/o americans.
Els alumnes disposaran del temari impartit, plataforma de docència on-line -Aula Virtual- de la F. InterAc Salut. Cada tema anirà acompanyat de bibliografia actualitzada. No es publicaran les classes de casos pràctics.

A qui s'adreça

-El curs està adreçat als residents de l’especialitat de radiologia i Medicina Nuclear en els anys de residència R2, R3 i R4.
-També està adreçat a radiòlegs i especialistes en Medicina Nuclear que estiguin interessats en assolir coneixements actuals i realitzar un reciclatge de la seva formació.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Els requisits per accedir al curs són:
-Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, resident de 2ª, 3ª i 4ª any de l’especialitat de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge.
-Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, resident de 2ª, 3ª i 4ª any de l’especialitat de Medicina Nuclear.
-Especialistes en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge.
-Especialistes en Medicina Nuclear.

En tots els casos ser soci/a de la Societat Catalana de Radiologia de l’Acadèmia (SCRDI). Els Especialistes en Medicina Nuclear, han de ser socis de la Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular.

Criteris d'avaluació

Assistència a un mínim del 80% de la totalitat de les classes virtuals. És obligatori mantenir la càmera oberta. L’assistència mitjançant videoconferència s’obtindrà dels informes de connexió i assistència que proporciona la plataforma de videoconferències de la F. InterAc Salut.
En el cas de les jornades presencials, el control d’assistència es realitzarà mitjançant signatura de llistats d’assistència en començar i en finalitzar les jornades.
L’avaluació dels coneixements adquirits es farà mitjançant la resolució de casos pràctics en les jornades pràctiques presencials obligatòries. Aquest model d’avaluació permet valorar objectivament i verificar l’aplicació a la pràctica dels coneixements teòrics adquirits i l’assoliment de les competències específiques del curs. Aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultats de les respostes interactives registrades electrònicament dels casos presentats durant els seminaris.

Nota final: mitjana de la qualificació de les dues avaluacions.

*En el cas excepcional (contingència) que l’examen es tingui que realitzar mitjançant un qüestionari a l’Aula Virtual, els alumnes tindran la possibilitat de realitzar dos intents. Tindrà valor la resposta més favorable a l’alumne, sense valorar el temps total. L’examen es podrà realitzar durant un dia, en horari de 9:00 a 18:00 hores.
L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 1 mes des de la data de finalització del curs.

Requeriments per obtenir el certificat

Els requeriments per obtenir el certificat son: haver assistit a un 80% de les classes virtuals, haver assistit, com a mínim, a dues de les 3 les jornades presencials i obtenir una nota final (mitjana dels exàmens) superior a 5.

Característiques del curs
Inscripció: 28/07/2023 al 04/10/2023
Realització: 11/10/2023 al 14/06/2024
Lloc de realitzacio: Barcelona
Modalitat: Híbrid
ECTS:8,5
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Associació Catalana de Radiologia (ACRAM)