CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL 1, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

L’especialitat en Diagnòstic per la Imatge es basa, fonamentalment, en la tecnologia. Aquesta tecnologia està sotmesa a una evolució constant, que va a una velocitat, molts cops, difícil d’assolir per els professionals. Aquesta constant evolució afecta tant al personal mèdic con al personal tècnic especialista en Diagnòstic per la Imatge. Des de la nostre especialitat utilitzem tècniques amb radiació ionitzant, tècniques que es basen en els ultrasons i tècniques que utilitzen camps magnètics. A més, dintre de la nostre especialitat, realitzem procediments intervencionistes, que, a més de ser diagnòstics, cada cop més representen una opció terapèutica a tenir en compte en el tractament de moltes patologies.
Bàsicament, les tècniques utilitzades son: Radiologia convencional, ecografia, Tomografia Computeritzada (TC), Ressonància Magnètica (RM), Radiologia contrastada, Radiologia Vascular Intervencionista.
Però per assolir el grau de coneixement tecnològic necessari per poder realitzar correctament la nostre feina, abans s’han d’entendre les bases físiques que caracteritzen cada una de les tècniques que emprem.
Sense aquests coneixements físics bàsics no podríem aprofundir en el coneixement tècnic més avançat i en el gran ventall de possibilitats que ens ofereixen actualment cada una d’aquestes tècniques.

Per altre banda, la medicina avança a passos de gegant i el requeriment de proves d’imatge tant per al diagnòstic, pel tractament i pel seguiment dels pacients i de la resposta als tractaments, cada cop es més gran. Es calcula que aproximadament el 80% del diagnòstics actuals es realitza mitjançant una prova d’imatge. Els especialistes en Diagnòstic per la Imatge (metges i tècnics) som els responsables de que totes aquestes tècniques que tenim a l’abast siguin emprades de forma correcte en funció de la patologia del pacient. Avui dia es fa més necessari que mai, el control de qualitat de les proves, garantir la seva utilització racional i adequada en termes d’eficàcia i eficiència i tenir cura de la seguretat del pacient. No hem d’oblidar que, a banda de la utilització de radiació ionitzant, fem servir substàncies potenciadores de la imatge, anomenades medis de contrast (orals o endovenosos).

Un altre dels aspectes importants i que sovint oblidem en la formació que es realitza en la pràctica diària és la semiologia radiològica. Difícilment podrem arribar a un diagnòstic correcte si abans no sabem interpretar correctament la imatge que tenim al davant. A banda, hem de poder diferenciar la normalitat, amb totes les seves variants, de la patologia.

Els especialistes en Diagnòstic per la Imatge estem, en general, immersos en un sistema sanitari que cada cop ens exigeix més número de proves i més implicació en la implementació de noves tècniques, ja siguin diagnòstiques o terapèutiques. Però aquest grau d’exigència va en detriment de la formació teòrica que hauríem de tenir i hauríem d’ impartir en cada un dels centres sanitaris on es formen residents o, simplement, a on hi ha especialistes treballant. L’actual pressió assistencial i la cada cop més important manca d’especialistes fa que la formació realitzada des dels centres sanitaris estigui més basada en la pràctica clínica, i que deixem de costat els aspectes més tècnics, d’adequació i de seguretat de la nostre especialitat.

En aquest context, la idea de realitzar aquest curs és la de donar una formació teòrica unificada que permeti assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, cadascú haurà d’ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques a partir de les quals serem capaços de fer diagnòstics correctes. També es pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment R1, sense excloure residents d’altres anys) de la importància d’una adequada utilització de les proves de la imatge al nostre abast segons el context clínic del pacient. I, finalment, per portar a terme la nostre feina amb seguretat de cara a nosaltres, però principalment de cara al pacient, és bàsic el coneixement dels riscos que suposen les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas d’aparició de complicacions, les pautes d’actuació.

Tant des del punt de vista de la seguretat del pacient com de les bases físiques teòriques i l’adequació de les exploracions, creiem convenient que a aquest curs puguin optar Tècnics en Imatge pel Diagnòstic. El coneixement comú dels aspectes esmentats prèviament farà que tant els metges especialistes en Diagnòstic per la Imatge com els tècnics en imatge diagnòstica parlem un mateix llenguatge, tinguem cura del pacient i consciència del perquè fem les coses i com les hem de fer.
Per altre banda, l’especialitat de Medicina Nuclear té en comú amb la de Diagnòstic per la Imatge el fet d’utilitzar tècniques híbrides, que tenen de base la TC i la RM conjuntament amb el PET (Tomografia per emissió de positrons). A més, en els centres hospitalaris es treballa de forma conjunta entre les dues especialitats per tal d’assolir el nivell de qualitat adient en els informes que d’aquestes tècniques híbrides se’n deriven. Aquest fet, però, no exclou la necessitat de que els especialistes de Medicina Nuclear no hagin de tenir els coneixements físic, tècnics, de seguretat i d’indicació d’aquestes tècniques i que hagin d’interactuar amb el personal tècnic de la seva especialitat igual que ho fa un radiòleg.

Direcció i coordinació del curs
Victor Pineda Sánchez (director/a), Mireia Teixidor Viñas (director/a), Maria José Cortés Rodríguez (coordinador/a), Xènia Codó Tarraubella (coordinador/a), Juan Carlos Pernas Canadell (coordinador/a), Paloma Puyalto De Pablo (coordinador/a), Belén Del río Carrero (coordinador/a), Antonio Rivas García (coordinador/a), José Maiques Llacer (coordinador/a), Iratxe Díez Miranda (coordinador/a)

De forma general, l’activitat formativa d’aquest curs permet assolir les bases del coneixement en termes tècnics, d’adequació i de qualitat i seguretat de la nostre especialitat per després poder assolir coneixements més avançats. Els objectius específics d’aquest curs són:
1- Conèixer com funcionen els ultrasons, la radiació ionitzant i els camps magnètics per a generar imatges que després ens permeten fer diagnòstics.
2- Conèixer el funcionament dels actuals aparells i les seves possibilitats.
3- Interpretar la semiologia radiològica normal i patològica, sense entrar en diagnòstics clínics.
4- Conèixer quins son els riscs de fer servir cada una de les tècniques i com podem minimitzar-los (especialment orientat a les radiacions ionitzants)
5- Conèixer els principis d’actuació dels medis de contrast (ecogràfics, iodats i gadolinis), les seves potencials reaccions adverses, la seva interacció amb altres fàrmacs o proves diagnòstiques i els factors de risc perquè apareguin i la seva prevenció.
6- Conèixer les mesures generals i, específiques segons els riscos personals afegits dels pacients, per tal de portar a terme tècniques intervencionistes diagnòstiques i terapèutiques.
7- Conèixer les indicacions de realitzar una o una altra tècnica diagnòstica o terapèutica en funció de la patologia a estudiar.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:

1- Dominar la semiologia radiològica, principalment orientada al coneixement de la normalitat i les seves variants anatòmiques des del punt de vista de totes les tècniques.
2- Assolir un ampli coneixement de la utilitat de cada una de les tècniques utilitzades per aplicar-les correctament segons els òrgans i la patologia a estudiar.
3- Conèixer els riscs de les tècniques i els medis de contrast i les mesures a aplicar per a la seva màxima prevenció.
4- Assentar les bases físiques en les que es basen les diferents tècniques de la imatge per poder avançar en el coneixement de les mateixes a un nivell superior.

La formació es basarà en classes teòriques, repartides en blocs de 4-5 classes per tarda.

Les classes seran virtuals (on-line a temps real, no registrades) i haurà tres jornades presencials (gener, abril i juny) de cinc hores. L’objectiu d’aquests seminaris serà consolidar i avaluar els conceptes de les classes on-line. Aquestes jornades es portaran a terme de la següent manera:
– La primera d’aquestes jornades presencials es realitzarà al acabar el bloc de classes de la secció d’abdomen.
– La segona després de finalitzar les classes de les seccions de tòrax i osteomuscular.
– La tercera a final de curs.

Al final de cada classe virtual hi ha 10 minuts per aclariment de dubtes o debatre qüestions relacionades amb el tema explicat. Aquests 10 minuts formen part de la pròpia classe, estant diferenciats en el calendari per tal de que la part purament teòrica es limiti a 30 minuts. Els professors seran facilitadors de què s’aprofiti aquest temps.

Cada bloc s’ha estructurat de forma que en cadascuna de les sessions siguin el més monogràfiques possible, de un o dos temes o àrees anatòmiques relacionades per tal de que tinguin un fil conductor i no es donin temes sense relació entre ells.
L’enfoc de les classes teòriques no es el clàssic de classe “magistral” sinó que s’enfoquen de cara al maneig radiològic de les patologies, a l’informe estructurat i a les noves tecnologies i possibilitats diagnòstiques. Aquest enfoc està basat en procediments de treball, protocols estandarditzats i guies clíniques a nivell estatals, europeus i/o americans.

Els alumnes disposaran del temari impartit, plataforma de docència on-line -Aula Virtual- de la F. InterAc Salut. Cada tema anirà acompanyat de bibliografia actualitzada. No es publicaran les classes de casos pràctics.

A qui s'adreça

El curs està adreçat als residents de primer any de l’especialitat de Diagnòstic per la Imatge (R1), sense que per això s’excloguin residents d’altres anys.
A residents en període de formació de l’especialitat de Medicina Nuclear.
El curs també s’adreça a radiòlegs interessats en un reciclatge de la seva formació i a Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Els requisits per accedir al curs son ser:
– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, resident/a de Diagnòstic per la Imatge (R1 o altres anys de residència))
– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, resident/a de Medicina Nuclear
– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en Diagnòstic per la Imatge
– Tècnic/a Superior en Diagnòstic per la Imatge.

En tots els casos, ser soci/a de la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge de l’Acadèmia (SCRDI).
La gestió integral del curs es realitza des de la F. InterAc Salut.

Criteris d'avaluació

Assistència a un mínim del 80% de la totalitat de les classes virtuals. És obligatori mantenir la càmera oberta. L’assistència mitjançant videoconferència s’obtindrà dels informes de connexió i assistència que proporciona la plataforma de videoconferències de la F. InterAc Salut.
En el cas de les jornades presencials, el control d’assistència es realitzarà mitjançant signatura de llistats d’assistència en començar i en finalitzar les jornades.
L’avaluació dels coneixements adquirits es farà mitjançant la resolució de casos pràctics en les dues jornades pràctiques presencials obligatòries. Aquest model d’avaluació permet valorar objectivament i verificar l’aplicació a la pràctica dels coneixements teòrics adquirits i l’assoliment de les competències específiques del curs. Aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultats de les respostes interactives registrades electrònicament dels casos presentats durant els seminaris.

Nota final: mitjana de la qualificació de les dues avaluacions.

*En el cas excepcional (contingència) que l’examen es tingui que realitzar mitjançant un qüestionari a l’Aula Virtual, els alumnes tindran la possibilitat de realitzar dos intents. Tindrà valor la resposta més favorable a l’alumne, sense valorar el temps total. L’examen es podrà realitzar durant un dia, en horari de 9:00 a 18:00 hores.

L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 1 mes des de la data de finalització del curs.

Requeriments per obtenir el certificat

Els requeriments per obtenir el certificat son: haver assistit a un 80% de les classes virtuals, haver assistit, com a mínim, a dues de les 3 les jornades presencials i obtenir una nota final (mitjana dels exàmens) superior a 5.

Característiques del curs
Inscripció: 28/07/2023 al 04/10/2023
Realització: 11/10/2023 al 14/06/2024
Lloc de realitzacio: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:5
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Associació Catalana de Radiologia Mèdica (ACRAM)