CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIFICAT EN PNEUMOLOGIA NIVELL 3, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

El sistema respiratori té com a funció principal l’aportació d’oxigen a totes les cèl·lules del cos.
Per aconseguir aquest fi és vital d’integració conjunta d’una sèrie d’òrgans, destinats a realitzar diferents activitats. Així, entenem per mecànica pulmonar, aquelles accions destinades a aconseguir que l’aire entri i surti amb normalitat del nostres pulmons. Per aquest procés és essencial una correcte interacció entre la Caixa toràcica, el pulmó, la via aèria i els músculs destinats a la espiració. Un altre aspecte fa referencia a la Circulació pulmonar. No serveix de res que arribi aire als alvèols pulmonars, si no arriba sang als capil·lar que estan en contacte amb ells. El tercer procés essencial és el que fa referencia a l’intercanvi de gasos on la membrana alvèol capil·lar i les lleis de la difusió juguen un paper fonamental.
Un cop l’oxigen arriba a sang, ha de ser distribuït a tots els teixits. En aquest procés te especial rellevància els eritròcits i la hemoglobina. De fet, la relació entre la pressió parcial arterial d’oxigen i la saturació de l’hemoglobina es el que determina el correcte funcionament del sistema respiratori o el seu fracàs. Finalment, com les necessitats d’oxigen de les nostres cèl·lules son variables, és necessari un sistema de regulació de la respiració, integrat per els centres respiratoris situats al bulb raquidi i a la protuberància, uns sensor perifèrics, els més importants dels quals son els quimioreceptors central situats al bulb i els quimioreceptors perifèrics situats al si carotidi i a la crossa aòrtica i un sistema efector representat pels músculs de la respiració, bàsicament el diafragma. Donada aquesta complexitat del sistema respiratori, no és estrany, que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt la tercera causa de mort.
El especialistes en pneumologia estem absolutament esbiegats en la nostra formació en base al centre on ens hem format, en base a les nostres inquietuds personals o al lloc de treball que ocupem. Efectivament, en la situació actual, un especialista només rebrà, per exemple, formació en trasplantament pulmonar si es forma a l’Hospital Vall d’Hebron o els coneixement que rebrà en asma seran molt diferents en funció que el centre en el que es formi estigui més o menys dedicat a aquesta patologia. En aquest context la idea dels 4 cursos que aquí es presenten és la de donar una formació teòrica unificada a tots els professionals de de la pneumologia catalana i en especial a aquells que estan iniciant la seva etapa formativa com a especialistes.

Direcció i coordinació del curs
Xavier Muñoz Gall (director/a), Jorge Abad Capa (codirector/a), David De la Rosa Carrillo (coordinador/a), Xavier Pomares Amigo (coordinador/a)

De forma general, aquesta activitat formativa del tercer any permet actualitzar els coneixements en pneumologia en el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l’especialitat. En concret s’estudia de forma exhaustiva tot el que fa referència als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l’ecografia toràcica.

També s’actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.

Els objectius específics d’aquest tercer any serien:
1. Identificar els diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d’estudi de funció pulmonar com són l’espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l’estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l’estudi de shunt o l’estudi de centres respiratoris. Interpretar una gasometria arterial.
2. Adquirir els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar
3. Adquirir els darrers coneixements en pleuroscòpia i ecografia toràcica
4. Identificar els diferents trastorn del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son
5. Conèixer les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques
6. Identificar quan un pacient està en situació d’insuficiència respiratòria. Establir quin és el mecanisme pel qual s’ha produït i quin és el tractament més apropiat per a cada situació

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
1. Saber distingir i graduar entre trastorn ventilatori obstructiu, restrictiu, mixt.
2. Reconèixer quan un pacient està en insuficiència respiratòria i quin és el mecanisme causal en base a la patologia de base. Saber quin és el tractament adequat ( oxigen, VMNI, trasplantament pulmonar) en base al mecanisme responsable.
3. Diagnosticar la síndrome d’apnees de la son a partir de la interpretació tant de poligrafies respiratòries com de polsomonografies.
4. Tenir capacitat per indicar i saber que es pot esperar del les diferents tècniques endoscòpiques, pleurocòpiques i d’ecografia toràcica.
5. Diagnosticar, prevenir i tractat les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques.

El curs s’estructura en nou sessions de 3 hores cadascuna al llarg de l’any acadèmic i, en general, amb un professor per hora.
Modalitat 100% virtual mitjançant l’Aula Virtual/Moodle. Las classes, enregistrades en format vídeo, es publicaran en l’Aula Virtual configurades de manera que permetin fer un seguiment de la compleció de la seva visualització per part dels alumnes i el seu progrés formatiu.
La metodologia docent es basa en el sistema Bolonya. Es publicaran en l’Aula Virtual casos clínics relacionats amb l’element formatiu, així com la bibliografia essencial i les eines per tal que els alumnes siguin capaços d’ampliar els seus coneixements. Els alumnes dedicaran una mitjana de 3 hores a la lectura i assimilació del contingut de la bibliografia. Després de cada sessió l’alumne ha de respondre un petit test d’avaluació fet pel professor.
L’examen final serà en modalitat presencial a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (C/Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona). La data per l’avaluació serà una vegada finalitzades les classes, dues setmanes després.

A qui s'adreça

El curs està adreçat bàsicament als pneumòlegs interessats en un reciclatge de la seva formació i R3 de Pneumologia.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

La capacitat màxima d’inscrits serà de 20 alumnes. El R3 tenen accés garantit. La resta seran seleccionats per rigorós ordre d’inscripció.

Els criteris per accedir al curs són:
-Tenir el títol d’ especialista en o ser R3 en Pneumologia de qualsevol centre català que formi residents
-En tots els casos ser soci de la SOCAP

Criteris d'avaluació

-Acreditació de la compleció del 100% de les activitats de la plataforma.
-Avaluació de l’aprenentatge assolit mitjançant prova d’avaluació de coneixement tipus test de forma presencial al final del curs. La prova constarà de 50 preguntes amb una única opció bona i per aprovar s’exigirà una nota mínima de 5.
La data de l’avaluació serà una vegada finalitzades les classes, dues setmanes després.
L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 1 mes des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

-Acreditació de la compleció del 100% de les activitats de la plataforma.
-Aprovar l’examen final de curs amb, com a mínim, un 5.

Característiques del curs
Inscripció: 28/07/2023 al 01/10/2023
Realització: 19/10/2023 al 20/06/2024
Lloc de realitzacio: Barcelona
Modalitat: Virtual
ECTS:3
Entitats promotores