CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIFICAT EN PNEUMOLOGIA NIVELL 1, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

El sistema respiratori té com a funció principal l’aportació d’oxigen a totes les cèl·lules del cos.
Per aconseguir aquest fi és vital d’integració conjunta d’una sèrie d’òrgans, destinats a realitzar diferents activitats. Així, entenem per mecànica pulmonar, aquelles accions destinades a aconseguir que l’aire entri i surti amb normalitat del nostres pulmons. Per aquest procés és essencial una correcte interacció entre la Caixa toràcica, el pulmó, la via aèria i els músculs destinats a la espiració. Un altre aspecte fa referencia a la Circulació pulmonar. No serveix de res que arribi aire als alvèols pulmonars, si no arriba sang als capil·lar que estan en contacte amb ells. El tercer procés essencial és el que fa referencia a l’intercanvi de gasos on la membrana alvèol capil·lar i les lleis de la difusió juguen un paper fonamental.
Un cop l’oxigen arriba a sang, ha de ser distribuït a tots els teixits. En aquest procés te especial rellevància els eritròcits i la hemoglobina. De fet, la relació entre la pressió parcial arterial d’oxigen i la saturació de l’hemoglobina es el que determina el correcte funcionament del sistema respiratori o el seu fracàs. Finalment, com les necessitats d’oxigen de les nostres cèl·lules son variables, és necessari un sistema de regulació de la respiració, integrat per els centres respiratoris situats al bulb raquidi i a la protuberància, uns sensor perifèrics, els més importants dels quals son els quimioreceptors central situats al bulb i els quimioreceptors perifèrics situats al si carotidi i a la crossa aòrtica i un sistema efector representat pels músculs de la respiració, bàsicament el diafragma. Donada aquesta complexitat del sistema respiratori, no és estrany, que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt la tercera causa de mort.
El especialistes en pneumologia estem absolutament esbiegats en la nostra formació en base al centre on ens hem format, en base a les nostres inquietuds personals o al lloc de treball que ocupem. Efectivament, en la situació actual, un especialista només rebrà, per exemple, formació en trasplantament pulmonar si es forma a l’Hospital Vall d’Hebron o els coneixement que rebrà en asma seran molt diferents en funció que el centre en el que es formi estigui més o menys dedicat a aquesta patologia. En aquest context la idea dels 4 cursos que aquí es presenten és la de donar una formació teòrica unificada a tots els professionals de de la pneumologia catalana i en especial a aquells que estan iniciant la seva etapa formativa com a especialistes.

Direcció i coordinació del curs
Xavier Muñoz Gall (director/a), Annie Navarro Rolon (codirector/a), Silvia Barril Farré (codirector/a)

El sistema respiratori té com a funció principal l’aportació d’oxigen a totes les cèl·lules del cos.
De forma general, aquesta activitat formativa del primer any permet actualitzar els coneixements en pneumologia en el que fa referència a la part més de ciències bàsiques como poden ser anatomia, fisiologia, radiologia, però incorporant ja temes més generals com poden ser les infeccions pulmonars, incloent la tuberculosi. Així, els objectius específics d’aquest primer any serien:
1. Identificar tots aquells elements anatòmics del sistema respiratori, essencials per entendre posteriorment les diferents malalties que poden afectar a aquest sistema.
2. Identificar tots el processos fisiològics essencials dels sistema respiratori, per posteriorment entendre la fisiopatologia de les diferents malalties respiratòries.
3. Conèixer els símptomes i la semiologia quan existeixen alteracions o malalties del sistema respiratori.
4. Interpretar i avaluar correctament les tècniques d’imatge en pneumologia.
5. Adquirir els darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars incloent la tuberculosi.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
1.Dominar en la seva complexitat el coneixement de l’estructura i funció del sistema respiratori i la seva integració en la resta de sistemes del cos humà.
2.Tenir un ampli coneixement de les imatges radiològiques en situacions de normalitat i patologia i com aquestes poden ser d’ajut per establir diagnòstics.
3.Reconèixer quins son els símptomes i quina és la semiologia pròpia de les diferents malalties respiratòries.
4.Diagnosticar, prevenir i tractat totes les malalties infeccioses incloent la tuberculosi que poden afectar al sistema respiratori.

El curs s’estructura en nou sessions de 3 hores cadascuna al llarg de l’any acadèmic i, en general, amb un professor per hora.
Modalitat 100% virtual mitjançant l’Aula Virtual/Moodle. Las classes, enregistrades en format vídeo, es publicaran en l’Aula Virtual configurades de manera que permetin fer un seguiment de la compleció de la seva visualització per part dels alumnes i el seu progrés formatiu.
La metodologia docent es basa en el sistema Bolonya. Es publicaran en l’Aula Virtual casos clínics relacionats amb l’element formatiu, així com la bibliografia essencial i les eines per tal que els alumnes siguin capaços d’ampliar els seus coneixements. Els alumnes dedicaran una mitjana de 3 hores a la lectura i assimilació del contingut de la bibliografia. Després de cada sessió l’alumne ha de respondre un petit test d’avaluació fet pel professor.
L’examen final serà en modalitat presencial a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (C/Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona). La data per l’avaluació serà una vegada finalitzades les classes, dues setmanes després.

A qui s'adreça

El curs està adreçat bàsicament als pneumòlegs interessats en un reciclatge de la seva formació i R1 de Pneumologia.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

La capacitat màxima d’inscrits serà de 20 alumnes. El R1 tenen accés garantit. La resta seran seleccionats per rigorós ordre d’inscripció.

Els criteris per accedir al curs són:
-Tenir el títol d’ especialista en o ser R1 en Pneumologia de qualsevol centre català que formi residents
-En tots els casos ser soci de la SOCAP

Criteris d'avaluació

-Acreditació de la compleció del 100% de les activitats de la plataforma.
-Avaluació de l’aprenentatge assolit mitjançant prova d’avaluació de coneixement tipus test de forma presencial al final del curs. La prova constarà de 50 preguntes amb una única opció bona i per aprovar s’exigirà una nota mínima de 5.
La data de l’avaluació serà una vegada finalitzades les classes, dues setmanes després.
L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 1 mes des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

-Acreditació de la compleció del 100% de les activitats de la plataforma.
-Aprovar l’examen final de curs amb, com a mínim, un 5.

Característiques del curs
Inscripció: 28/07/2023 al 01/10/2023
Realització: 19/10/2023 al 20/06/2024
Lloc de realitzacio: Barcelona
Modalitat: Virtual
ECTS:3
Entitats promotores