CURS D’ACTUALITZACIÓ EN ENDOSCÒPIA MÈDICO-QUIRÚRGICA: PATOLOGIA BARIÀTRICA, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

Aquest curs d’actualització en endoscòpia mèdico-quirúrgica pretén formar en les tècniques mínimament invasives a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació. El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

L’actual curs està dedicat al diagnòstic i el tractament de la patologia bariàtrica (obesitat mòrbida), havent-se realitzat de forma altament exitosa el curs 2019-2020, plantejant-se doncs una nova edició actualitzada, per al curs 2023-2024. La SCEDMQ, juntament amb la F. InterAc Salut, desenvolupa altres tres cursos de les següents patologies: colo-proctologia, esofago-gàstrica i hepato-bilio-pancreàtiques.

Els metges en formació (residents de Cirurgia i Digestologia) poden beneficiar-se de tots quatre cursos, mentre que els especialistes probablement preferiran formar-se més específicament en les seves àrees d’interès o dedicació assistencial.

La part teòrica d’aquesta edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics:

1. Com establir un circuit multidisciplinari per al tractament integral de l’obesitat.
2. Tècniques restrictives quirúrgiques i endoscòpiques.
3. Tècniques malabsortives quirúrgiques i endoscòpiques.
4. Tractament de la morbiditat precoç postoperatòria i post-endoscòpia.
5. Tractament del reguany de pes després de cirurgia o endoscòpia bariàtrica.

Cada bloc serà dirigit per un professor amb àmplia trajectòria assistencial i reconegut prestigi acadèmic en el tema. El professor enviarà als alumnes mitjançant la plataforma docent moodle (Aula Virtual) una selecció de la bibliografia recent més rellevant, perquè aquests puguin estudiar-se-la de cara a la classe presencial del seu tema.
La classe, de 3 hores de duració, tindrà el format d’una sessió interactiva: el professor moderarà una taula en la que participaran un digestòleg, un cirurgià i un o dos metges/ses d’una altra especialitat. Desprès de l’exposició del tema, es farà un debat en el qual es farà participar als alumnes, i s’extrauran unes directrius de consens interdisciplinari. Transcorreguda la classe, el professor sol·licitarà als alumnes la redacció de les seves conclusions i els hi remetrà mitjançant l’Aula Virtual de la F. InterAc Salut, un qüestionari amb cinc preguntes d’avaluació.

La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d’experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

Direcció i coordinació del curs
Fernando Pardo Aranda (director/a), Jaume Tur Martínez (codirector/a), Noelia Pérez Romero (codirector/a), Henry Nelson Córdova Guevara (coordinador/a)

El curs planteja com a objectiu general l’ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives que per la seva rellevància o gravetat tenen una important repercussió en la societat. Aquesta ampliació de coneixements ha d’arribar a nivells d’excel·lència i aportar la màxima actualització. Així, es tracta d’emfatitzar aquells avenços sobre els quals hi hagi evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca. A més a més, serà crucial insistir en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació, explicant els avantatges i inconvenients de cada abordatge diagnòstic i terapèutic de cada opció: endoscòpica, quirúrgica, radiològica…).
D’una manera més específica, el curs es dedicarà a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de la patologia bariàtrica. L’alumne serà capaç d’identificar i assimilar l’amalgama d’opcions diagnòstiques i terapèutiques en funció de les diferents situacions clíniques.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
– Comprendre els fonaments d’acció, indicacions, eficàcia i risc-benefici de les diferents mesures terapèutiques, basant-se en el nivell d’evidència disponible.
– Identificar el tractament o estratègia més adequats en funció de la situació clínica CE3 Coneixement dels últims avenços en Cirurgia Mínimament Invasiva
– Conèixer els últims avenços en endoscòpia terapèutica i diagnòstica
– Conèixer les sinèrgies terapèutiques
– Conèixer els principis bàsics de la obesitat
– Conèixer la indicació, resultats i complicacions de les tècniques restrictives quirúrgiques i endoscòpiques.
– Conèixer la indicació, resultats i complicacions de les tècniques malabsortives quirúrgiques i endoscòpiques.
– Aplicar les diferents tècniques endoscòpiques transluminals i combinades.
L’alumne haurà actualitzat els seus coneixements en:
-El tractament de radiologia intervencionista
-El tractament de la morbiditat precoç postoperatòria i post- endoscòpia
-El reguany de pes després de cirurgia o endoscòpia bariàtrica

Es realitzaran 5 sessions teòriques presencials de 3 hores cadascuna. Prèviament el professor de cadascuna seleccionarà 3-5 articles rellevants que es publicaran a l’Aula Virtual perquè els alumnes estudiïn de cara a la sessió presencial.

Desprès de la classe, el professor sol·licitarà als alumnes mitjançant l’Aula Virtual:
– les seves conclusions de la sessió
– un qüestionari amb preguntes d’avaluació
– la resolució d’un cas clínic (metodologia ABP)

Es considera que previ a la classe l’alumne prepararà la sessió realitzant una recerca bibliogràfica actualitzada a la qual dedicarà 2 hores. Després de cada sessió, l’alumne dedicarà 1 hora a la realització de les conclusions i de les preguntes, i una altra hora a la resolució d’un cas clínic que serà avaluat pels professors. CT1, CT4

També es contempla la realització de tutories on-line amb cadascun dels professors.

. Els alumnes realitzaran pràctiques endoscòpiques avançades, cirurgies laparoscòpiques i per port únic en animals d’experimentació, tutoritzats per cirurgians i endoscopistes experts. CT5, CT10, CT18. Aclariment: Les sessions pràctiques s’organitzen en dos dies amb la participació del 50% dels alumnes cada un dels dies.

A qui s'adreça

– Llicenciats/des o Graduats/des en Medicina i Cirurgia. Especialistes en Digestologia o Cirurgia general i digestiva.
– Llicenciats/des o Graduats/des en Medicina i Cirurgia. Metges en formació: residents MIR de Digestologia o Cirurgia general i digestiva.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Llicenciat/da o Graduat/da en Medicina i Cirurgia.
– Estar cursant o haver completat l’especialitat en Digestologia o en Cirurgia General i Digestiva.
– Ser soci de la Societat Catalana d’Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica (SCEDMQ).

Per tal d’inscriure’s al curs, l’alumne haurà de complimentar un formulari de preinscripció.
La Coordinació del Curs valorarà les sol·licituds i, per l’acceptació definitiva de l’alumne, es tindrà en compte la seva participació en cursos previs (haver aprovat el curs amb un grau d’assistència i implicació suficient), ser adjunt o resident i pertànyer a una unitat especialitzada.
La inscripció definitiva serà confirmada per la Secretaria del curs en un termini màxim de 10 dies des de la fi del termini d’inscripció.

Criteris d'avaluació

Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant:
1. Avaluació continuada de les competències transversals mitjançant la participació i assistència a les aules de classes teòriques i pràctiques (20% de la nota final).
2. Prova objectiva sobre coneixements adquirits a les sessions teòriques mitjançant un resum de les conclusions de la sessió, un test d’elecció múltiple i la resolució d’un cas clínic (tot on-line). Cada sessió s’avaluarà amb, com a mínim, 15 preguntes amb 5 opcions (1 verdadera) cadascuna. La prova es considera superada amb un resultat superior al 50%. (80% de la nota final)

Requeriments per obtenir el certificat

1. Acreditació del 80% d’assistència a les sessions presencials teòriques i pràctiques. El control d’assistència a les sessions presencial es realitzarà mitjançant el sistema electrònic que disposen les sales de l’Acadèmia- Can Caralleu. L’assistència a les sessions de pràctiques al CREBA es realitzarà mitjançant la signatura del llistat d’inscrits.
2. Participació a les sessions i demostració de competència suficient a l’avaluació continuada.
3. Puntuació global a les proves objectives igual o superior al 65%, sense que pugui haver una resultat inferior al 50% en cap de les proves per mòduls.

Característiques del curs
Inscripció: 01/06/2023 al 26/09/2023
Realització: 03/10/2023 al 10/06/2024
Lloc de realitzacio: L' Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:6
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Institut CREBA de la Universitat de Lleida