CURS D’ACTUALITZACIÓ EN EL DIAGNÒSTIC, TRACTAMENT ANTIBIÒTIC I PREVENCIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES COMUNITÀRIES 2023-2024

Presentació i justificació del curs

El Grup GEMPAC (Grup d’Estudi al Maresme de les Pneumònies Adquirides a la Comunitat) es va constituir a tal fi en el 1990, reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, liderat pel Dr. Jordi Almirall que des de fa més de vint-i-cinc anys realitza estudis epidemiològics de base poblacional relacionats amb la infecció respiratòria de via baixa a la comarca del Maresme (Barcelona).

El grup està estructurat com a xarxa de recerca en una població de 200.000 habitants>14 anys, coordinat des de l’Hospital de Mataró i amb la participació de 96 metges de família i 24 metges de Serveis d’Urgències, Medicina Interna, Pneumologia, Cures Intensives, Geriatria, Infeccions, Laboratori, Radiologia i infermeria.

Des de 2005 estem integrats en l’àrea de Recerca en Respiratori de l’IDIAP Jordi Gol (ICS).
Des de 2006 formem part del CIBERES, incorporats al grup 14 que lidera el Dr. Antoni Torres (Hospital Clínic i UB), per l’estudi de l’etiologia, factors de risc i pronòstic associat a la infecció respiratòria de via baixa (IRVB) adquirida en la comunitat.

Des de 2007 participem como socis en projectes europeus com el GRACE (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Communityacquired LRTI in Europe) del Sixth framework programme priority PL518226.2995, per estudiar l’etiologia, diagnòstic i pronòstic de pacients que consulten al MF per una infecció respiratòria de via baixa. Hem participat com Partners en el Workpacage 8, Workpacage 9 i en el Workpacage 10. Actualment continuem i col·laborem en la xarxa TRACE (Translational Research on Antimicrobial resistanmce and Community-acquired infections in Europe).

Des de 2012 participem en la Red Europea COMBACTE CLIN-Net and LAB net (Innovative Initiatives in Medicine), per a la realització d’assajos clínics amb nous antibiòtics, en connexió amb els coordinadors Dr. H. Goossens (Antewrp) i Dr. Harbarth (Geneva).
Avui per avui participem en el PREPARE Project (Work Packages 3 i 5) (www.prepare-europe.eu/).
Aquest grup de recerca es un grup consolidat en el territori que ha permès i permet efectuar estudis de base poblacional.

Son aportacions del grup GEMPAC diversos estudis sobre la influència de la teràpia inhalada, tant en quan al tipus de dispositiu per inhalar, com la pròpia medicació inhalada, com la higiene bucal en el risc de presentar pneumònia. També s’ha estudiat el paper del consum crònic de benzodiazepines com a factor protector de pneumònia per un efecte immunomodulador o per inhibir la fase REM del son que és on es presenten les microaspiracions silents. Així mateix com determinar el paper de les immunoglobulines sèriques, les seves subclasses i els nivells de vitamina D en el desenvolupament i evolució de les infeccions respiratòries.

Hem aconseguit 9 contractes-convenis amb empreses farmacèutiques per a la realització d’assajos clínics.
Aquest grup de recerca ha generat 8 tesis doctorals en els darrers anys, i altres 5 tesis (inscrites en la UAB) estan en fase d’elaboració. També ha publicat 110 articles (veure RESERGATE) , en revistes Internacionales 76 i 34 en revistes nacionals amb un índex d’ impacte total de 208 punts

El curs de diagnòstic, tractament antibiòtic i prevenció de les infeccions respiratòries comunitàries vol contribuir a assolir un millor coneixement d’aquestes infeccions, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d’una millor prescripció dels antibiòtics.

Sovint costa diferenciar entre infecció vírica i infecció bacteriana, cosa que genera un consum desproporcionat i no justificat d’antibiòtics. Espanya és un dels països de la Unió Europea amb una major prescripció d’antibiòtics per part dels metges de família, cosa que contribueix a augmentar-ne les resistències. Partint de la riquesa que suposa disposar d’una xarxa de metges de família i centres de salut que participen en els projectes de recerca del GEMPAC, els investigadors d’aquest grup, presents i futurs, necessiten duna formació de postgrau en el camp de les infeccions respiratòries. Nova metodologia diagnòstica (biologia molecular), noves opcions terapèutiques (antibiòtics de nova generació, antivírics…), noves estratègies de control del consum d’antibiòtics (programes PROA) són alguns dels aspectes del maneig d’aquests pacients que requereixen una formació periòdica.

Aquest curs pretén omplir el buit de formació que tot grup de recerca genera a la vegada que augmenten els seus coneixements. A la vegada pretén fer formació de postgrau als professionals sanitaris que atenen aquests malalts. L’experiència del grup en aquest camp és un punt fort del programa de postgrau que està obert a tothom que vulgui formar-se en infeccions respiratòries i un ús més racional dels antibiòtics. A la vegada el curs serà una plataforma per difondre tots aquells coneixements que han sorgit i puguin sorgir des de la nostra recerca.

Direcció i coordinació del curs
Ramon Boixeda Viu (director/a), Pere Toran Montserrat (codirector/a)

Actualitzar coneixements sobre el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les infeccions respiratòries.
– Optimitzar l’ús d’antibiòtics en les infeccions respiratòries fent especial èmfasi en la seguretat dels pacients.
– Establir estratègies de prevenció de la infecció respiratòria.

Resultats d'aprenentatge

Competències específiques:
(Les competències han d’estar contingudes en el Programa Formatiu)
• CE1. Aprendre a classificar les malalties respiratòries infeccioses
• CE2. Aprendre a discernir infecció vírica d’infecció bacteriana o no infecció
• CE3. Aprendre quin és el millor tractament de les infeccions respiratòries
• CE4. Aprendre estratègies per prevenir les infeccions respiratòries i com implementar-les
• CE5. Aprendre a fer un ús més racional dels antibiòtics.
• CE6. Conèixer els programes i estratègies per optimitzar el tractament antibiòtic.
• CE7. Compartir tasques i informació amb els professionals farmacèutics i d’infermeria.

Competències transversals:

• CT1 Capacitat d’anàlisi i de síntesi
• CT2 Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica

Es tracta d’un curs híbrid amb sessions presencials de discussió i resolució de dubtes, i valoració de les respostes a la enquesta avaluadora periòdica. El curs té 6 mòduls i 3 tallers pràctics.

Metodologia de la part virtual:

Abans de començar cada mòdul, l’alumne disposarà del contingut del mateix en l’Aula Virtual / Moodle, juntament amb tres referències bibliogràfiques. Aquesta documentació recull els conceptes bàsics que l’alumne ha de conèixer al final de cada mòdul.

L’alumne haurà d’estudiar aquests continguts i haurà de llegir i valorar la bibliografia per tal de respondre, en finalitzar cada un dels mòduls, un qüestionari on-line d’obligatori compliment i que cal superar.

El darrer dijous de cada mes hi haurà una reunió presencial amb el docent de cada mòdul per tal de repassar els dubtes i corregir el test (una hora).

Durant el temps de cada mòdul, l’alumne podrà interaccionar amb el docent responsable per via telemàtica.

En el cas que per la situació sanitària el curs s’adaptés a un format totalment on-line es seguiria el mateix programa, amb les sessions online amb una plataforma online el mateix dia i les mateixes dates, i es realitzarien els tallers en els tres últims mesos del curs (abril, maig, juny).

Cada 2 mòduls es farà un taller (2 hores). Aquest coincidirà amb la sessió presencial de final de mes. Això vol dir que el curs tindrà 6 sessions presencials, tres d’una hora i tres de 3 hores cadascuna.

Al final del curs es realitzarà un examen final a base de preguntes d’aquests qüestionaris parcials.

A qui s'adreça

• Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia o Farmàcia, que treballen en l’àmbit de l’atenció primària, les urgències hospitalàries o que atenen pacients ingressats amb patologia respiratòria.
• Diplomats o Graduats en Infermeria, que treballen en l’àmbit de l’atenció primària, les urgències hospitalàries o que atenen pacients ingressats amb patologia respiratòria.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

1. Ser soci de la Filial del Maresme de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
2. Els candidats al curs hauran de fer un petit escrit justificatiu del seu interès. La selecció de l’alumnat es farà en base a la seva motivació i l’adaptació del curs al seu lloc de treball. Es considerarà també l’ordre de preinscripció.

Criteris d'avaluació

Es realitzarà control d’assistència a cada una de les sessions presencials i tallers.

L’avaluació de l’aprenentatge de cada mòdul es farà mitjançant un qüestionari on-line d’obligatori compliment. El qüestionari constarà de 20 preguntes test amb 4 opcions cada una i dues possibilitats de resposta. L’alumne haurà de respondre correctament el 80% del test i els resultats dels qüestionaris formaran part de l’avaluació final de l’alumne.

Al final del curs hi haurà un examen final de 20 preguntes triades a l’atzar entre els exàmens modulars. L’alumne haurà de respondre correctament el 80% del qüestionari.

L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 2 mesos des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Requeriments per obtenir el certificat

– Assistència al 80% de les sessions presencials i tallers (en cas d’impossibilitat de realitzar les sessions presencials per motius sanitaris, es planejaria fer les sessions teòriques de manera virtual. En aquest cas, l’assistència mitjançant videoconferència es comptabilitzarà mitjançant l’informe de connexions i permanència que facilita la Plataforma de Webinars de la F. InterAc Salut.
– Haver realitzat la totalitat dels qüestionaris de cada un dels mòduls amb un 80% o més d’encerts.
– Superar l’examen final amb un 80% o més d’encerts.

Característiques del curs
Inscripció: 29/11/2023 al 08/01/2024
Realització: 15/01/2024 al 27/06/2024
Lloc de realitzacio: - Plataforma Moodle de la F. InterAc Salut - Aulari del Hospital de Mataró (part presencial)
Modalitat: Híbrid
ECTS:6
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Grup de recerca acreditat per l’AGAUR gemp@c (grup d’estudi al Maresme de la pneumònia adquirida en la comunitat i la MPOC)
Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Mataró