CURS D’ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

En els pròxims anys, les alternatives a l’hospitalització convencional faran canviar de forma substancial el tipus d’assistència que s’ofereix per part dels centres sanitaris. Per a pacients aguts, l’Hospitalització a Domicili, els Hospitals de Dia i la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) comportaran un percentatge clarament majoritari de l’activitat d’aquests centres.
En el camp de la CMA, hi ha una necessitat evident d’unificar conceptes, incrementar la Cartera
de Serveis de les diferents Especialitats Quirúrgiques i millorar els procediments anestèsics i de control de l’analgèsia postoperatòria. Per assolir aquests objectius és necessari desenvolupar programes de Control de Qualitat que permetin una gestió eficaç de les Unitats de CMA. Aquests objectius inclouen tant l’àmbit sanitari públic com privat.
És molt probable que, en un futur no massa llunyà, les Unitats de CMA hagin de passar un procés d’acreditació per poder reordenar i controlar un percentatge gens menyspreable de l’activitat quirúrgica global. Un dels punts essencials d’aquesta acreditació serà, sens dubte, comptar amb programes de Control de Qualitat i professionals que tinguin coneixements reconeguts de CMA
per poder portar-los a terme.
L’àmbit d’interès per realitzar una especialització en CMA inclou facultatius implicats a les unitats, Graduats d’Infermeria i Gestors Sanitaris. Un curs d’especialització pot atorgar a aquests
col·lectius els coneixements necessaris per poder liderar els processos d’acreditació abans esmentats.
L’Hospital de Mataró compta amb una Unitat de CMA desenvolupada, amb activitat notable, programes de Control de Qualitat i reconeixement a l’entorn. En aquest sentit, l’Hospital de Mataró, com entitat i els professionals implicats en la CMA, poden posar en marxa un curs d’especialització de postgrau en CMA amb garanties d’èxit.

Direcció i coordinació del curs
Lluis Hidalgo Grau (director/a), Marta Del Bas Rubia (codirector/a), Oscar Estrada Ferrer (coordinador/a)

Aquest curs d’especialització pretén facilitar i potenciar el desenvolupament de la CMA en els centres sanitaris. El programa vol donar les eines i els coneixements als professionals que ja desenvolupen la seva tasca dins la CMA o que volen conèixer els fonaments teòrics i pràctics per poder implementar la CMA en el seu centre sanitari facilitant-los-hi eines i recursos teòrics i la possibilitat de conèixer una experiència d’èxit.
Altres objectius específics:
– Conèixer les alternatives a l’hospitalització convencional, cada cop més importants en el sistema sanitari.
– Treballar per a la millora dels procediments anestèsics i de control de l’analgèsia postoperatòria.
– Treballar per a desenvolupar programes de millora de la qualitat.
– Unificar procediments de treball en els mateixos hospitals i entre centres hospitalaris.
– Assolir els coneixements teòrics i pràctics per a desenvolupar tasques professionals a les Unitats de CMA.
– Formar professionals per a liderar les Unitats de CMA.

Resultats d'aprenentatge

Es vol que els participants del curs d’especialització:

– Coneguin una alternativa a l’hospitalització convencional cada cop més present.
– Tinguin els coneixements teòrics i pràctic per a realitzar tasques professionals dins les unitats de CMA.
– Contribueixin a desenvolupar o consolidar les unitats de CMA.
– Contribueixin a desenvolupar o consolidar els procediments interns de les unitats de CMA.
– Col·laborin en desenvolupar programes de millora de la qualitat.
– Es formin teòricament i pràctica per liderar les unitats de CMA.
– Treballin en xarxa amb altes centres per consolidar i protocol·litzar les unitats de CMA.
– Ampliïn la seva xarxa de contactes.

El curs es realitzarà en format online a través de la plataforma Moodle del CSdM, on l’estudiant portarà a terme un aprenentatge virtual guiat amb les corresponents activitats avaluadores.
A més, es realitzaran 3 sessions presencials de dues hores a l’Hospital de Mataró (6 hores presencials teòriques) i 1 Sessió Presencial Pràctica (5 hores). El contingut de les sessions presencials formarà part del temari de l’examen final.

A qui s'adreça

– Diplomats, Graduats i Doctors en Infermeria.
– Llicenciats, Graduats i Doctors en Medicina i Cirurgia de les especialitats d’Anestesiologia i Especialitats Quirúrgiques relacionades amb la Cirurgia Major Ambulatòria.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Diplomats, Graduats i Doctors en Infermeria.
– Llicenciats, Graduats i Doctors en Medicina i Cirurgia.

Criteris d'avaluació

– 10 preguntes test després de finalitzar cada tema del Programa per a autoavaluació.
– Examen final presencial amb 50 preguntes test i desenvolupar un tema. (Per superar el curs és necessari obtenir un puntuació per sobre de 35 punts a l’examen test i una valoració superior a 7 sobre 10 en el desenvolupament del tema).

Requeriments per obtenir el certificat

Per superar el curs l’alumne haurà d’assistir a mínim 2 de les 3 sessions presencials teòriques
(conferències), a la classe pràctica i fer el seguiment de les activitats d’avaluació continuada
i l’examen final.
Obtenir una puntuació per sobre de 35 punts a l’examen test i una valoració superior a 7
punts sobre 10 en el desenvolupament del tema esmentat.
L’Acta de Qualificació Final serà lliurada a la Secretaria de la F. InterAc Salut en un termini no superior a 1 mes des de la data de finalització del curs. El termini per a la realització del qüestionari final o examen es fixarà considerant aquest extrem.

Característiques del curs
Inscripció: 03/07/2023 al 13/10/2023
Realització: 18/10/2023 al 05/06/2024
Lloc de realitzacio: Hospital de Mataró
Modalitat: Híbrid
ECTS:5
Entitats promotores
Altres entitats col·laboradores
Hospital de Mataró