CURS BASES DE L’ANÈSTESIA, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

L’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació està en constant desenvolupament. Cada vegada es coneixen més i amb més profunditat les bases moleculars dels agents anestèsics i la seva funció a nivell cerebral, així com a nivell sistèmic.

Durant els darrers anys s’han produït grans canvis tant en la monitorització com en els respiradors, que s’han anat sofisticant cada vegada més i estant actualment totalment digitalitzats, fet que obliga a mantenir uns coneixements actualitzats de manera constant per poder treballar de manera segura i precisa, tant a nivell intra-operatori com a les unitats de reanimació.

La introducció de fàrmacs de vida mitja curta o ultracurta, així com la implantació d’anestèsies per a estàncies hospitalàries curtes o inclús sense ingrés, fa que l’actualització en tots aquests temes sigui necessària i imprescindible actualment.

És per això que la Societat Catalana d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor –SCARTD, com a Societat científica, va decidir realitzar tres cursos d’actualització per a tots els seus socis, dels que aquest que es presenta n’és el primer i que, juntament amb els altres dos, permeten una actualització constant a tots els seus membres, principalment als metges especialistes en formació.

Com han estat detectades aquestes necessitats
Els continguts d’aquest curs responen a la necessitat que tenen els professionals de l’anestesiologia de formar-se i actualitzar-se contínuament donat el constant desenvolupament de la nostra especialitat.

Els temes tractats han estat curosament seleccionats per cobrir aquesta necessitat formativa bàsica i estan en consonància amb les necessitats detectades per altres societats científiques internacionals com ara la European Society of Anesthesiology (ESA) (consultables a http://www.esahq.org/education) o la Sociedad Española de Anestesiología (SEDAR) al seu màster de formació continuada en Anestèsia PROANES (https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5282/Programa-Oficial-de-Actualizacion-Profesional-en-Anestesiologia-Reanimacion-y-Terapeutica-del-Dolor-4-anos-Titulo-Master.html), i que versen sobre coneixements en ciències bàsiques de la nostra especialitat, fonamentals per consolidar una bona i correcta adquisició de coneixements en les darreres actualitzacions en la nostra especialitat.

La publicació per part de la ESA del Syllabys d’Anestesiologia va fer també necessària la creació d’aquest curs, donat que es necessitava d’un programa formatiu que assegurés l’adquisició dels coneixements teòrics de cada un dels dominis a que es refereix.

És un curs que està pensat per a que el puguin seguir tant especialistes en formació com especialistes ja titulats amb la necessitat de reforçar el seu nivell de coneixements en les ciències bàsiques o que vulguin preparar-se per obtenir el Diploma Europeu de l’especialitat (http://esahq.org/education/edaic/about).

Direcció i coordinació del curs
Cristobal Añez Simón (director/a)

L’objectiu general del curs és actualitzar els coneixements professionals en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

Objectius específics o d’aprenentatge del curs
Adquirir coneixements teòrics i habilitats tècniques necessàries per al desenvolupament professional, amb una especial orientació a:
1) Bases fisiològiques dels diferents òrgans i sistemes
2) Avenços en farmacologia, farmacocinètica i farmacodinàmica dels diferents agents anestèsics i fàrmacs relacionats amb l’especialitat: sedants, ansiolítics, analgèsics.
3) Actualització de les diferents estacions de treball existents, tant a quiròfan com a les unitats de reanimació i crítics.
4) Maneig tècnic i clínic dels diferents monitors respiratoris, hemodinàmics i neurològics i les seves indicacions específiques.
5) Actualització de les diferents tècniques anestèsiques.
6) Actualització en anestèsia locorregional.

Resultats d'aprenentatge

– Conèixer les bases fisiològiques dels diferents òrgans i sistemes.
– Conèixer el avenços en farmacologia, farmacocinètica i farmacodinàmica dels diferents agents anestèsics i fàrmacs relacionats amb l’especialitat: sedants, ansiolítics, analgèsics.
– Conèixer les diferents estacions de treball existents, tant a quiròfan com a les unitats de reanimació i crítics.
– Conèixer el maneig tècnic i clínic dels diferents monitors respiratoris, hemodinàmics i neurològics i les seves indicacions específiques. Saber escollir quin dispositiu és el més adequat en funció de la situació clínica del pacient.
– Estar al dia de les diferents tècniques anestèsiques
– En funció de la situació clínica de pacient, saber escollir quin dispositiu és el més adequat i se capaç d’indicar la millor tècnica, procediment i fàrmacs a utilitzar en base a l’evidència en cada situació clínica.

– Amb antelació a l’inici del curs es posarà a disposició dels alumnes a l’Aula Virtual (Plataforma Moodle) la documentació de la totalitat del programa formatiu. L’alumne haurà de treballar el material abans de cada classe (treball propi alumne).

– Classes expositives ( mitjançant Webinars) en les quals es cercarà la participació de l’alumne i la interacció amb els professors. Al final de cada classe es dedicarà un temps a la resolució de dubtes.

A qui s'adreça

El curs està adreçat a metges especialistes en formació de primer any de l’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació (R1)

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en formació de l’especialitat d’Anestèsia i Reanimació de 1er any.
– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en Anestèsia i Reanimació.
– En tots els casos, ser soci/a de la Societat Catalana d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD).

Criteris d'avaluació

1. Acreditació per assistència mínima el 80% de les sessions.
– L’alumne que no assoleixi el percentatge exigit serà NO APTE.
– L’assistència a les Webconferences es comptabilitza mitjançant l’informe de connexions i permanència que facilita la Plataforma de Webinars de l’Acadèmia.

2. Prova d’avaluació final presencial:
– Examen final de l’aprenentatge adquirit durant tot el curs (100% de la nota final).
– Es considera aprovat un percentatge mínim del 70% de respostes correctes.
– L’examen serà presencial i es realitzarà al mes de juny, una setmana o dues després de la finalització de les classes.
– Per realitzar i corregir la prova es fa servir la plataforma Moodle

Requeriments per obtenir el certificat

1. Assolir una assistència mínima al 80% de les sessions
2. Assolir un percentatge mínim del 70% de les respostes correctes en l’examen final.

Característiques del curs
Inscripció: 04/09/2023 al 27/09/2023
Realització: 02/10/2023 al 06/05/2024
Modalitat: Virtual
ECTS:4
Entitats promotores