CURS ANESTÈSIA. FORMACIÓ EN EL PACIENT CRÍTIC II, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

L’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació està en constant desenvolupament. Un dels camps a on s’ha evolucionat més i està en constant actualització és en el del maneig del malalt crític en les diferents situacions clíniques que es poden presentar.

Durant els darrers anys s’han produït grans canvis en el maneig de diferents situacions crítiques tant a nivell cardíac, com a nivell respiratori o neurològic, així com situacions de xoc i patologies infeccioses greus en el malalt crític, amb una complexitat cada vegada més important, obliga a mantenir uns coneixements actualitzats de manera constant per poder treballar de manera segura i precisa, tant durant el període postoperatori, com ens situacions crítiques complexes agudes, que requereixen actuació immediata en el malalt crític.

D’altre banda, la constant actualització de protocols i guies clíniques, així com la constant introducció de nous fàrmacs, agents antimicrobians i fàrmacs sedants, fa que l’actualització en tots aquests temes sigui necessària i imprescindible actualment.

És per això que la Societat Catalana d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor –SCARTD, com a Societat científica, va decidir realitzar quatres cursos d’actualització que, de forma progressiva i correlativa, contemplin tots aquestes temes, sent aquest que es presenta el segon d’ells. Amb aquesta activitat formativa es pretén oferir a tots els socis una actualització constant, principalment als metges especialistes en formació.

Com han estat detectades aquestes necessitats
Els continguts d’aquest curs responen a la necessitat que tenen els professionals de l’anestesiologia de formar-se i actualitzar-se contínuament donat el constant desenvolupament de la nostra especialitat.

Els temes tractats han estat curosament seleccionats per cobrir aquesta necessitat formativa bàsica i estan en consonància amb les necessitats detectades per altres societats científiques internacionals com ara la European Society of Anesthesiology (ESA) (consultables a http://www.esahq.org/education) o la Sociedad Española de Anestesiología (SEDAR) al seu màster de formació continuada en Anestèsia PROANES (https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5282/Programa-Oficial-de-Actualizacion-Profesional-en-Anestesiologia-Reanimacion-y-Terapeutica-del-Dolor-4-anos-Titulo-Master.html), seguint els estàndards establerts tant al European Training Requirement (ETR) in Anaesthesiology (ETR Anaesthesiology, 2018, https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0004/44428/UEMS-2013.18-European-Training-Requirements-Anaesthesiology.pdf. com al programa europeu CoBaTrICE http://www.cobatrice.org/Data/ModuleGestionDeContenu/PagesGenerees/es/01-about/325.asp que estableix els estàndards comuns mínims necessaris per al maneig del pacient crític.

És un curs que està pensat per a que el puguin seguir tant especialistes en formació, com especialistes ja titulats amb la necessitat de reforçar el seu nivell de coneixements en les ciències bàsiques o que vulguin preparar-se per obtenir el Diploma Europeu de l’especialitat (http://esahq.org/education/edaic/about).

Direcció i coordinació del curs
Cristobal Añez Simón (director/a)

L’objectiu general del curs és actualitzar els coneixements professionals en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, en relació al maneig del malalt crític en funció de la patologia i/o patologies concomitants que pateixi.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements teòrics i habilitats tècniques necessàries per al desenvolupament professional, amb una especial orientació a:
1) Diagnòstic i tractament de la insuficiència cardíaca aguda i xoc cardiògenic.
2) Diagnòstic i tractament del tromboembolisme pulmonar massiu.
3) Maneig de la síndrome post aturada cardíaca i pronòstic neurològic.
4) Diagnòstic i tractament del delírium postoperatori i del malalt crític.
5) Ventilació mecànica i teràpies de rescat en el pacient amb SDRA.
6) Diagnòstic i tractament de les principals complicacions neuroquirúrgiques.
7) Hemorràgia subaracnoidea. Diagnòstic i tractament.
8) Profilaxis i tractament de la insuficiència renal aguda i les seves complicacions.
9) Fisiopatologia de la resposta metabòlica al estrès.
10) Maneig i triatge en situacions d’accidents de múltiples víctimes, accidents biològics i químics.
11) Valoració de l’estat nutricional. Càlcul de requeriments calòrics i necessitats nutricionals en el malalt crític.
12) Diagnòstic i tractament de les infeccions intraabdominals i genitourinàries.
13) Diagnòstic i tractament de les infeccions respiratòries.

– Amb antelació a l’inici del curs es posarà a disposició dels alumnes a l’Aula Virtual (Plataforma Moodle) la documentació de la totalitat del programa formatiu. L’alumne haurà de treballar el material abans de cada classe (treball propi alumne).

– Classes expositives (presencials o mitjançant Webinars) en les quals es cercarà la participació de l’alumne i la interacció amb els professors. Al final de cada classe es dedicarà un temps a la resolució de dubtes.

A qui s'adreça

El curs està adreçat a metges especialistes en formació de tercer any de l’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació.

El curs també s’adreça a metges especialistes interessats en un reciclatge de la seva formació.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en formació de l’especialitat d’Anestèsia i Reanimació de 2on any.
– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en Anestèsia i Reanimació.
– En tots els casos, ser soci/a de la Societat Catalana d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD).

Criteris d'avaluació

1. Acreditació per assistència mínima el 80% de les sessions.
– L’alumne que no assoleixi el percentatge exigit serà NO APTE.
El registres de l’assistència es realitza, si es poden fer sessions presencials, mitjançant el sistema de registre informàtic d’assistència de les sales de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
– L’assistència a les Webconferences es comptabilitza mitjançant l’informe de connexions i permanència que facilita la Plataforma de Webinars de la F. InterAc Salut.

2. Prova d’avaluació final presencial:
– Examen final de l’aprenentatge adquirit durant tot el curs (100% de la nota final).
– Es considera aprovat un percentatge mínim del 70% de respostes correctes.
– L’examen serà presencial i es realitzarà al mes de juny, una setmana o dues després de la finalització de les classes.

Requeriments per obtenir el certificat

1. Assolir una assistència mínima al 80% de les sessions
2. Assolir un percentatge mínim del 70% de les respostes correctes en l’examen final.

Característiques del curs
Inscripció: 01/09/2023 al 27/09/2023
Realització: 02/10/2023 al 18/12/2023
Modalitat: Virtual
ECTS:2.5
Entitats promotores