CURS ANESTÈSIA. FORMACIÓ EN EL PACIENT CRÍTIC I, 2023-2024

Presentació i justificació del curs

Necessitats a què respon el contingut del curs

L’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació està en constant desenvolupament. Un dels camps on s’ha evolucionat més, i està en constant actualització, és en el del maneig del malalt crític en les diferents situacions clíniques que es poden presentar.

Durant els darrers anys s’han produït grans canvis, tant en la monitorització hemodinàmica, respiratòria o cerebral, així com en els respiradors i els diferents modes de ventilació, que s’han anat sofisticant cada vegada més i estant actualment totalment digitalitzats, obliga a mantenir uns coneixements actualitzats de manera constant per poder treballar de manera segura i precisa, tant durant el període postoperatori, com en situacions crítiques complexes agudes, que requereixen actuació immediata en el malalt crític.

D’altre banda, la constant actualització de protocols i guies clíniques, així com la constant introducció de nous agents sedants i antibiòtics, fa que l’actualització en tots aquests temes sigui necessària i imprescindible actualment.

És per això que la Societat Catalana d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor –SCARTD, com a societat científica, va decidir realitzar quatres cursos d’actualització que, de forma progressiva i correlativa, contemplin tots aquestes temes, sent aquest que es presenta el primer d’ells. Amb aquesta activitat formativa es pretén oferir a tots els seus socis una actualització constant, principalment als metges especialistes en formació.

Com han estat detectades aquestes necessitats
Els continguts d’aquest curs responen a la necessitat que tenen els professionals de l’anestesiologia de formar-se i actualitzar-se contínuament donat el constant desenvolupament de la nostra especialitat.

Els temes tractats han estat curosament seleccionats per cobrir aquesta necessitat formativa bàsica i estan en consonància amb les necessitats detectades per altres societats científiques internacionals com ara la European Society of Anesthesiology (ESA) (consultables a http://www.esahq.org/education) o la Sociedad Española de Anestesiología (SEDAR) al seu màster de formació continuada en Anestèsia PROANES (https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5282/Programa-Oficial-de-Actualizacion-Profesional-en-Anestesiologia-Reanimacion-y-Terapeutica-del-Dolor-4-anos-Titulo-Master.html), seguint els estàndards establerts tant al European Training Requirement (ETR) in Anaesthesiology ETR Anaesthesiology, 2018, https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0004/44428/UEMS-2013.18-European-Training-Requirements-Anaesthesiology.pdf. com al programa europeu CoBaTrICE, http://www.cobatrice.org/Data/ModuleGestionDeContenu/PagesGenerees/es/01-about/325.asp, que estableix els estàndards comuns mínims necessaris per al maneig del pacient crític.

És un curs que està pensat per a que el puguin seguir tant especialistes en formació, com especialistes ja titulats amb la necessitat de reforçar el seu nivell de coneixements en les ciències bàsiques o que vulguin preparar-se per obtenir el Diploma Europeu de l’especialitat (http://esahq.org/education/edaic/about).

Direcció i coordinació del curs
Crsitobal Añez Simón (director/a)

L’objectiu general del curs és actualitzar els coneixements professionals en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, en relació al maneig del malalt crític en funció de la patologia i/o patologies concomitants que pateixi.

 

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements teòrics i habilitats tècniques necessàries per al desenvolupament professional, amb una especial orientació a:
1) Diagnòstic i tractament de les principals arítmies del malalt crític.
2) Monitorització avançada en el pacient crític.
3) Farmacologia dels agents sedants en el pacient crític.
4) Diagnòstic de la insuficiència respiratòria. Fisiopatologia.
5) Ventilació mecànica invasiva. Objectius, indicacions i modes de ventilació.
6) Optimització farmacocinètica i farmacodinàmica de l tractament antibiòtic del malalt crític.
7) Estats de xoc. Diagnòstic diferencial. Monitorització clinico-analítica.
8) Protocols i control de l’analgèsia del pacient crític.
9) Insuficiència renal. Fisiopatologia. Diagnòstic diferencial.
10) Diagnòstic de mort encefàlica.
11) RCP avançada. Algoritmes bàsics i situacions especials.
12) Nutrició enteral en el malalt crític. Fonaments, indicacions i complicacions.

– Amb antelació a l’inici del curs es posarà a disposició dels alumnes a l’Aula Virtual (Plataforma Moodle) la documentació de la totalitat del programa formatiu. L’alumne haurà de treballar el material abans de cada classe (treball propi alumne).

– Classes expositives (presencials o mitjançant Webinars) en les quals es cercarà la participació de l’alumne i la interacció amb els professors. Al final de cada classe es dedicarà un temps a la resolució de dubtes.

A qui s'adreça

El curs està adreçat a metges especialistes en formació de tercer de l’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació.

El curs també s’adreça a metges especialistes interessats en un reciclatge de la seva formació.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en formació de l’especialitat d’Anestèsia i Reanimació de 1er any.
– Llicenciat o Graduat en Medicina i Cirurgia, especialista en Anestèsia i Reanimació.
– En tots els casos, ser soci/a de la Societat Catalana d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD).

Criteris d'avaluació

1. Acreditació per assistència mínima el 80% de les sessions.
– L’alumne que no assoleixi el percentatge exigit serà NO APTE.
El registres de l’assistència es realitza, si es poden fer sessions presencials, mitjançant el sistema de registre informàtic d’assistència de les sales de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
– L’assistència a les Webconferences es comptabilitza mitjançant l’informe de connexions i permanència que facilita la Plataforma de Webinars de la F. InterAc Salut.

2. Prova d’avaluació final presencial:
– Examen final de l’aprenentatge adquirit durant tot el curs (100% de la nota final).
– Es considera aprovat un percentatge mínim del 70% de respostes correctes.
– L’examen serà presencial i es realitzarà al mes de juny, una setmana o dues després de la finalització de les classes.
– Per realitzar i corregir la prova es fa servir el programa Innocan-gexcat. (www.gexcat.com).

Requeriments per obtenir el certificat

1. Assolir una assistència mínima al 80% de les sessions
2. Assolir un percentatge mínim del 70% de les respostes correctes en l’examen final.

Característiques del curs
Inscripció: 01/09/2023 al 27/09/2023
Realització: 02/10/2023 al 18/12/2023
Lloc de realitzacio: Sistema de Webinars de la F. InterAc Salut
Modalitat: Virtual
ECTS:2.5
Entitats promotores