AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC EN L’ÀMBIT LABORAL, 2024-2025

Presentació i justificació del curs

Els productes químics es fan servir àmpliament en molts centres de treball de diferents activitats econòmiques, tant productes químics de gran volum (indústria) com productes especialitzats (reactius de laboratori). Només en el mercat europeu es comercialitzen més de 150.000 substàncies. La presència en l’àmbit laboral i la manipulació d’aquests pot comportar un risc per a la salut humana i medi ambient. L’exposició a productes químics intrínsecament perillosos pot manifestar-se en múltiples d’efectes adversos sobre la salut del treballador variant entre efectes locals i sistèmics com efectes aguts i aquells que es desenvolupen a llarg termini.
A la VII Enquesta Nacional de Condicions de Treball d’Espanya, el 22,9% dels treballadors van indicar que inhalen o manipulen substàncies perilloses (INSHT, 2015) i les dades de l’Carex indiquen que 3,5 milions de treballadors espanyols estan exposats a agents cancerígens en els seus llocs de treball (Kogevinas, 2006). El 50% de les malalties laborals a Europa està relacionada amb l’exposició a substàncies perilloses (Schneider, 2012).
Així, l’OIT estima que l’exposició laboral a substàncies perilloses és responsable de la mort de més de 650.000 treballadors cada any al món (ILO World Statistics), 380.000 per càncer de pulmó i mesotelioma, sent el càncer la primera causa de mort per malaltia laboral (ILO, 2003) . No obstant això, es considera que aquestes estimacions queden molt lluny de les xifres reals, donat el subregistre de malalties professionals i la manca de dades de treballadors de l’economia informal, domèstics i immigrants, entre d’altres. A més, les estadístiques no inclouen danys a la salut reproductiva tant dels treballadors com dels seus fills, per exposició prenatal a reprotòxics o disruptors endocrins.
Per això és important valorar tot aquest tipus de riscos i les mesures preventives necessàries per eliminar o mitigar-los. Aquesta valoració pot ser complexa, especialment quan s’utilitzen múltiples productes químics en diferents zones de treball sota diferents condicions laborals i afectant diferents grups de treballadors. Així mateix, la normativa referent als productes químics es troba en una constant evolució impulsada entre altres pel reglament CLP i el reglament REACH i és cada vegada més exigent. Requereix que les empreses disposin d’avaluacions de risc químic i que estigui controlat adequadament, especialment quan es tracten de productes o substàncies classificats com cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció (CMR).
El desconeixement de perills dels productes químics o no disposar d’aquesta informació actualitzada, de no tenir una visió completa i exhaustiva de les condicions de la seva utilització i dels treballadors potencialment exposats, pot comportar a una infravaloració del risc i/o utilitzar els productes químics en condiciones no adequades i conseqüentment posar en perill la salut dels treballadors.
Així mateix no solament s’ha de enfrontar-se als riscos químics tradicionals com l’exposició a sílice sinó també als nous riscos emergents com ara els nano partícules.
L’avaluació del risc químic és fonamental per prevenir lesions causades per l’exposició a substàncies químiques. Per a això és imprescindible poder la valoració toxicològica intrínseca de les substàncies químiques, identificar els factors determinants de la seva exposició dins el context dels diferents escenaris d’exposició, processos i tasques laborals així com les limitacions i l’abast dels valors límit de referència (Steven, 2015).
S’han desenvolupat diverses estratègies i eines per al desenvolupament de l’avaluació de risc químic. Mètodes qualitatius, models matemàtics i eines basant-se en algoritmes poden ser utilitzats per estimar el nivell d’exposició (INSHT, 2017). La nova norma EN 689 ofereix una estratègia per realitzar mesuraments representatius d’exposició inhalatòria a agents químics a fi de poder demostrar el compliment en relació amb el valor límit d’exposició ocupacional (CEN, 2018).

 

Direcció i coordinació del curs
José María Ramada Rodilla (director/a), Rudolf Van der Haar (codirector/a)

– Conèixer les diferents etapes en l’avaluació de risc químic
– Poder interpretar adequadament la informació toxicològica de les substàncies químiques
– Saber aplicar els mètodes qualitatius, models matemàtics i les eines basades en algoritmes per estimar el nivell de risc i d’exposició
– Saber aplicar la norma EN 689

Resultats d'aprenentatge

Coneixement dels fonaments científics de les diferents etapes de l’avaluació de risc químic.
Coneixement dels factors determinants que influeixen sobre el nivell d’exposició als agents químics i les característiques rellevants de la toxicitat intrínseca dels agents químics.

La formació on-line es realitza mitjançant l’ús d’un sistema de webinars extern a la F. InterAc Salut.
A les sessions teòriques s’explica els fonaments teòrics de l’avaluació higiènica, partint de casos reals i pràctics. El contingut es conforme al que exigeix l’Associació de Formació en Higiene Ocupacional (en sigles d’anglès OHTA) per obtenir el certificat internacional d’higiene ocupacional.
Per a cada sessió teòrica els estudiants reben material bibliogràfic de lectura obligada i de suport.
Les sessions teòriques estan intercalades amb sessions de resolució d’exercicis que els estudiants han treballat fora de l’horari de les sessions.
Es farà servir la plataforma Aula Virtual/Moodle de la F. Acadèmia coma eina de suport a la formació.

A qui s'adreça

Professionals de l’àmbit de la Salut Laboral/ Prevenció de riscos laborals:
• Metges de treball amb experiència en l’àmbit de la Higiene Industrial.
• Infermers de treball amb experiència en l’àmbit de la Higiene Industrial.
• Tècnics superiors de prevenció de riscos laborals amb formació científic-tècnica i amb experiència en l’àmbit de la Higiene Industrial.
• Tècnics mitjans de prevenció de riscos laborals amb diplomatura d’enginyer industrial i amb experiència en l’àmbit de la Higiene Industrial.
• Enginyers de seguretat, llicenciats o graus en enginyeria química, enginyeria industrial, enginyeria ambiental, biomedicina, toxicòlegs, epidemiòlegs.

Requisits per l’admissió i criteris de selecció dels alumnes

Els alumnes has d’acreditar tenir alguna de les següents titulacions:
– Llicenciats o Graduats en Medicina i Cirurgia especialistes en Medicina del Treball
– Enginyers de seguretat
– Diplomats o Graduats en Infermeria especialistes en Infermeria del Treball
– Tècnics superiors de prevenció de riscos laborals
– Tècnics mitjans de prevenció de riscos laborals
I acreditar formació científic-tècnica de base i experiència en Higiene Industrial.

Criteris d'avaluació

L’avaluació de la formació consistirà en:
– Assistència al 80% de les sessions.
El control d’assistència es realitzarà mitjançant el control de connexió i permanència i mitjançant llançar quiz ràpides a contestar pels participants.
– Post test realitzat mitjançant l’Aula Virtual-Moodle. (100% de la nota).
El test inclou la totalitat del contingut del curs.

Requeriments per obtenir el certificat

Per a obtenir el certificat, l’alumne ha d’haver assistit al 80% de les sessions i haver aprovat, amb una nota mínima de 7 sobre 10, el post-test.

Característiques del curs
Inscripció: 15/06/2024 al 10/09/2024
Realització: 18/09/2024 al 28/03/2025
Lloc de realitzacio: L' Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Modalitat: Híbrid
ECTS:7
Entitats promotores