{header_image_title}

Presentació

Són objectius propis de la Fundació InterAc Salut:

 • Participar en la formació de professionals assistencials i investigadors docents en les diverses especialitats de les Ciències de la Salut, mitjançant la integració en les Societats Científiques de l'Acadèmia.
 • Dur a terme la recerca sobre la metodologia docent en les Ciències de la Salut integrant iniciatives públiques i privades, de manera que l'orientació d'aquesta respongui a les necessitats de la nostra societat.
 • Estimular activitats de recerca de qualitat en innovació docent que contribueixin a connectar interessos, tant públics con privats, i donar resposta a la demanda de recerca que emani del seu entorn.
 • Potenciar la presència tant dels programes de recerca docent com dels de formació, a nivell de la Unió Europea i de l'àmbit extracomunitari, mitjançant les connexions internacionals de les Societats Científiques de l'Acadèmia.

Per tal de dur a terme aquests objectius fundacionals la F. InterAc Salut desenvolupa accions dirigides a:

 • La promoció d'activitats formatives que desenvolupin temaris multidisciplinaris que permetin la interrelació de professionals de diferents àmbits de coneixement i àrees d'investigació.
 • Fomentar la integració entre el coneixement acadèmic i universitari amb el que prové de la pràctica assistencial i investigadora mitjançant la creació de fòrums de discussió i transferència de coneixement.
 • L'organització d'activitats i la promoció i difusió de publicacions que facilitin la divulgació científica entre els professionals, els alumnes i la societat en general.
 • L'establiment de convenis de col·laboració que afavoreixin:
  • la interacció entre els professionals de les Ciències de la Salut i les empreses del seu àmbit d'actuació.
  • la interrelació, la col·laboració i l'intercanvi amb professionals d'universitats de fora de Catalunya.
 • La promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació dins l'àmbit de la docència i les noves metodologies docents.