{header_image_title}

Estatuts

La Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, entitat sense ànim de lucre, es regeix pels estatuts acordats per la totalitat dels seus membres, així com per les declaracions contingudes en la seva carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

Documents:

Estatuts de la Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut - aprovats en data 14/10/2015, número 2918 del Registre de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.