{header_image_title}

Cursos de especialización

Curs teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2018-2019

El sistema respiratori té com a funció principal l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir aquest fi és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans destinats a realitzar diferents activitats. Així, entenem per mecànica pulmonar aquelles accions destinades a aconseguir que l'aire entri i surti amb normalitat del nostres pulmons. Per aquest procés és essencial una correcta interacció entre la caixa toràcica, el pulmó, la via aèria i els músculs destinats a l'espiració. Un altre aspecte fa referència a la Circulació pulmonar. El tercer procés essencial és el que fa referència a l'intercanvi de gasos on la membrana, alvèol capil·lar i les lleis de la difusió juguen un paper fonamental. Donada aquesta complexitat del sistema respiratori, no és estrany, que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt la tercera causa de mort.

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics  relacionats amb la respiració, establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal de poder avaluar, diagnosticar i  tractar totes les malalties que poden afectar a l'aparell respiratori i la repercussió que poden tenir en ell, malalties pròpies d'altres sistemes i dotar als alumnes d'elements de judici per la correcta interpretació de totes aquestes proves.

Els objectius principals són: Identificar tots aquells elements anatòmics i tots els processos fisiològics  del sistema respiratori essencials per entendre, posteriorment, el comportament de les diferents malalties que poden afectar a aquest sistema, realitzar de forma correcte els estudis de funció pulmonar que es podrien considerar bàsics com son l'espirometria, l'estudi de volums pulmonars estàtics, els estudis de difusió, de força muscular i d'hiperresposta bronquial, així com la gasometria arterial, identificar els diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són pròpies a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com son la espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratòries i expiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Interpretar una gasometria arterial, realitzar, interpretar i avaluar correctament les proves d'esforç cardiovascular, adquirir habilitats tant en la realització com en la interpretació de l'estudi d'inflamació pulmonar per mètodes no invasius, identificar tots els aspectes essencials d'ús, control de qualitat, valors de referència i integració de senyals informàtiques en els diferents sistemes en relació a tota la diversitat d'estudi i funció pulmonar propis d'un laboratori de funció pulmonar avançat.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic- UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica, 2018-2019

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.
La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> más información <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria, 2018-2019

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria. Al finalitzar el curs, l'alumne ha de ser capaç de poder fer l'entrevista clínica al pacient per completar l'escala, tipus de preguntes i durada aproximada de la mateixa, així com puntuar adequadament cada ítem.

El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de Cefalees 2018-2019

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria d'ocasions es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.

El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.

El curs, organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia, està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Especialización en Anatomía i Disección de la extremitad inferior

El Curso de Especialización en anatomía y disección de la extremidad inferior está destinado a una formación complementaria y específica, útil tanto para el ejercicio profesional de determinadas especialidades quirúrgicas, como también para mejorar la práctica y la capacitación técnica que es necesaria en ciertas profesiones de ciencias de la salud en las que se requiere un conocimiento profundo y una comprensión de la anatomía y la relaciones topográficas.

El objetivo principal del curso es el de mejorar y acelerar la curva de aprendizaje de especialidades quirúrgicas que requieren un conocimiento en profundidad de la anatomía humana de la extremidad inferior, como son la cirugía ortopédica y traumatología, la cirugía plástica y reconstructiva y la cirugía vascular. Otras titulaciones en ciencias de la salud con especial interés en el conocimiento anatómico también pueden encontrar en este curso una herramienta de mejora para su actividad profesional.

El curso es eminentemente práctico, impartido bajo el enfoque anatomoclínico de profesorado titular especializado en Anatomía Humana. Se incorporan sesiones teóricas que orientarán al alumno en el reconocimiento y localización de las estructuras anatómicas que deberán trabajar a lo largo de las sesiones.

El programa formativo se organiza en diez sesiones de cinco horas cada una que se realizan cada jueves durante 10 semanas. Consta de sesiones teóricas (15%) y sesiones prácticas (85%) en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'enllaç: La salut mental en el pacient medico-quirúrgic 2018-2019

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l'objectiu de la Interconsulta i Psiquiatria d'Enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.

El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals de la salut en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i la vinculació als tractaments.

Es realitzaran classes teòriques i pràctiques, dinàmiques, participatives i interactives. Es fomentarà la participació del grup i a cada sessió es faran exposicions teòriques. Al final del curs es farà una prova teòrica amb preguntes d'opció múltiple i un cas clínic.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de la emprenedoria.

El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme -CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'Innovació tecnològica en l'àrea de la salut.

Amb anterioritat al inici del curs, es realitzaran 3 sessions d'experts, amb la finalitat de difondre la metodologia del Mentor CSdM i els projectes assolits en la seva primera edició. El dia 18/10/18 al Tecnocampus Mataró, el 15/11/2018 al Hospital de Calella i el 20/12/18 al Hospital de Mataró, tots els dies de 15:30 fins les 17:00h.

El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació Salut del CSdM i està reconegut amb 6,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o  hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2018-2019

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.

De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 2

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

Com en el nivell 1, el programa formatiu es desglossa en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació, el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple i l'abordatge de les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l'embaràs. Igualment, s'aprendran els conceptes teòrics per a la realització de l'ecografia morfològica del segon trimestre.

De la part ginecològica destaca la identificació, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, de la patologia infecciosa aguda dels genitals interns i les mames, i  les diferents causes d'amenorrea. Igualment es tractarà sobre les tècniques d'imatge utilitzades en ginecologia, l'esterilitat i la contracepció, l'osteoporosi i els fonaments de l'abordatge laparoscòpic i histeroscòpic així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 1, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.

El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics del sistema respiratori, i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació  i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 2, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.

El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 3, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, el curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques
El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris, adquirir els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, identificar els diferents trastorn del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son, conèixer les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 4, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, aquesta activitat formativa del quart any permet actualitzar els coneixements en pneumologia en el que fa referència  a temes molt més específics i avançats de la pneumologia com són les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó.
El tercer nivell té com a objectius principals: Identificar les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral dels individus, identificar les diferents malalties que afecten a l'interstici pulmonar i establir com s'ha de fer el diagnòstic i quin és el tractament adient, adquirir els darrers coneixements en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi especialment en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars, enumerar els darrers avenços tant a nivell d'indicació, practica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: patologia hepato-bilio-pancreàtica

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva.

El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

Aquesta tercera edició del curs està dedicada al diagnòstic i el tractament de les patologies del hepato-bilio-pancreàtiques. Les futures edicions es dedicaran a les següents patologies: obesitat mòrbida, colo-proctologia i esofago-gàstrica.

La part teòrica del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva en pacients amb hipertensió portal, tumors quístics pancreàtics, col·leccions pancreàtiques, patologia benigna de la via biliar i neoplàsia biliar. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I, 2018-2019

El curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya; promover la formación continuada, a lo largo de su trayectoria profesional, como única alternativa para mantener sus conocimientos al día; y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la entrada en la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

El curso de dirige a médicos especialistas y médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva, así como a médicos de otras especialidades con ejercicio profesional en la atención al paciente crítico. Su objetivo no es facilitar salidas profesionales, sino mejorar la práctica asistencial facilitando la formación continuada de los profesionales.

El curso es on-line y se realizará un encuentro presencial entre alumnos y docentes al finalizar cada uno de los módulos, con un enfoque práctico y de participación (presentación de casos, debate, etc.), con el objetivo de poder debatir sobre los temas tratados o compartir experiencias.

El curso está reconocido con 4 créditos ECTS por la Universidad de Girona -UdG-, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, la Universitat de Vic -Uvic-UCC, y la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de postgrado en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la extremidad superior e Inferior

El Curso de Posgrado en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva terapéutica de la extremidad superior e inferior está destinado a la formación específica de diferentes especialidades quirúrgicas: cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, y otras.

El objetivo principal del curso es el de ofrecer una formación eminentemente práctica para mejorar la curva de aprendizaje de técnicas muy especializadas que no tienen una ubicación específica en el programa de formación de médicos internos residentes de estas especialidades.

El programa formativo se organiza en ocho sesiones que se realizan en jueves y viernes. Consta de sesiones teóricas al inicio de cada bloque o sesión, y de sesiones prácticas en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG donde el alumno trabajará en grupos de dos bajo la supervisión de un profesor. Durante la sesión del jueves el alumno deberá realizar la identificación y disección de las estructuras anatómicas más relevantes de cada región, haciendo especial énfasis en la localización e identificación de estructuras vasculo-nerviosas de referencia. En la sesión de viernes el alumno deberá realizar las técnicas de cirugía reconstructiva que se exponen en el programa.

El curso está reconocido con 11 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.   
Més informació i inscripcions a: http://www.fundacioudg.org/ca/curso-postgrado-anatomia-quirurgica-cirugia-reconstructiva-extremidad-superior-inferior.html

Curso en Anatomía Quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la extremidad superior

El Curso en Anatomía Quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva terapéutica de la extremidad superior está destinado a la formación específica de diferentes especialidades quirúrgicas: cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, y otras.

El objetivo principal del curso es el de ofrecer una formación eminentemente práctica para mejorar la curva de aprendizaje de técnicas muy especializadas que no tienen una ubicación específica en el programa de formación de médicos internos residentes de estas especialidades.

El programa formativo se organiza en cuatro sesiones que se realizan en jueves y viernes cada quince días. Consta de sesiones teóricas (25%) y sesiones prácticas (75%) en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG. Durante las sesiones prácticas los alumnos trabajarán con especímenes o preparaciones de la extremidad superior correspondiente a donantes voluntarios de cuerpo del Servicio de Donación de cuerpo a la Ciencia de la Facultad de Medicina de la UdG.

El curso está reconocido con 11 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curso de especialización en Anatomía y Disección de la extremitad inferior

El Curso de Especialización en anatomía y disección de la extremidad inferior está destinado a una formación complementaria y específica, útil tanto para el ejercicio profesional de determinadas especialidades quirúrgicas, como también para mejorar la práctica y la capacitación técnica que es necesaria en ciertas profesiones de ciencias de la salud en las que se requiere un conocimiento profundo y una comprensión de la anatomía y la relaciones topográficas.

El objetivo principal del curso es el de mejorar y acelerar la curva de aprendizaje de especialidades quirúrgicas que requieren un conocimiento en profundidad de la anatomía humana de la extremidad inferior, como son la cirugía ortopédica y traumatología, la cirugía plástica y reconstructiva y la cirugía vascular. Otras titulaciones en Ciencias de la Salud con especial interés en el conocimiento anatómico también pueden encontrar en este curso una herramienta de mejora para su actividad profesional.

El curso es eminentemente práctico, impartido bajo el enfoque anatomoclínico de profesorado titular especializado en Anatomía Humana. Se incorporan sesiones teóricas que orientarán al alumno en el reconocimiento y localización de las estructuras anatómicas que deberán trabajar a lo largo de las sesiones.

El programa formativo se organiza en diez sesiones de cinco horas cada una que se realizan cada jueves durante 10 semanas. Consta de sesiones teóricas (15%) y sesiones prácticas (85%) en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG. El curso está reconocido con 7 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models

L'intervencionisme en el tractament del dolor tant agut com crònic és una de les àrees més representatives de l'anestesiologia i de l'especialitat del tractament del dolor. Aquestes tècniques es poden utilitzar tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica.

Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge. Poder utilitzar una guia d'imatge que ens faci veure ens ajuda a augmentar l'eficàcia i la seguretat de la nostra actuació.

Les tècniques d'imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d'ecografia d'alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves  amb una gran definició. La  innocuïtat de l'ecografia (en comparació amb tècniques d'imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s'hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor.

Però, l'ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d'inconvenients o particularitats. Perquè dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem.

Específicament, el curs té com a objectiu principal donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d'infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s'utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament del dolor.

Aquest curs, tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 5 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL,  la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunta -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.

La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o  hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.

El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l'objectiu de la Interconsulta i Psiquiatria d'Enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.

El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals  de la salut en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i  la vinculació als tractaments.

Es realitzaran classes teòriques i pràctiques, dinàmiques, participatives i interactives. Es fomentarà la participació del grup i a cada sessió es faran exposicions teòriques. Al final del curs es farà una prova teòrica amb preguntes d'opció múltiple i un cas clínic.  

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de la emprenedoria.

El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme -CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'Innovació tecnològica en l'àrea de la salut.

El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació salut del CSdM i està reconegut amb 6,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de Cefalees

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria d'ocasions es manifesta com a dolor autolimitador i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu; la difusió i el coneixement les cefalees i el seu correcte maneig, millorant la capacitat dels facultatius per a diagnosticar i tractar els diferents tipus de cefalees.

El contingut del curs es presenta en dos mòduls. El 1er mòdul, permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees. En finalitzar-lo, l'alumne pot realitzar un correcte diagnòstic diferencial, indicar si són necessàries les exploracions complementàries adequades i aplicar al pacient el tractament correcte. En el 2on mòdul, s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i l'estudi electrofisiològic del dolor, en l'organització d'una Unitat pluridisciplinar de cefalees, en la realització de determinats tractaments intervencionistes i s'inicia la investigació en cefalees.

El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis

Los rápidos cambios en las Ciencias de la Salud obligan a una constante renovación en la manera de formar a los graduados en Implantología Dental.

El curso académico en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis, dirigido a licenciados y graduados en Odontología y residentes de la especialidad de Cirugía Maxilofacial, consta de dos partes. Una parte teórica Implantología Oral- y otra clínico-práctica - Implantología Clínica- que permitirán a los alumnos adquirir conocimientos, habilidades y capacidades diagnósticas, prostodóncicas, quirúrgicas y organizativas, progresivamente.

El objetivo del curso es ofrecer una formación teórico-práctica que proporcione al alumno los conocimientos teóricos, las capacidades y habilidades (destreza técnica) que le permitan la planificación de los casos y la realización de los procedimientos quirúrgicos y prostodónticos para la rehabilitación oral implantosoportada. El conjunto de los módulos acredita un nivel de competencia avanzado.

La metodología formativa está basada en el aprendizaje mediante conferencias, seminarios, talleres prácticos, cursos teórico-prácticos y sesiones de casos clínicos. La práctica preclínica y clínica implantológica se realizarán en las clínicas del COEC.

El curso está reconocido con 20 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar eficaçment l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 1. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.

El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics del sistema respiratori, i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació  i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 2. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.

El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 3. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats amb les diferents tècniques i exploracions complementaries pròpies de l'especialitat.  En especial, s'estudiarà de forma exhaustiva la funció pulmonar a les proves de la son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixements referents a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.

El tercer any té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, l'assoliment dels coneixements més actualitzats en endoscòpia pulmonar, pleuroscòpia i ecografia toràcica, la identificació dels diferents trastorns de la son associats a malalties respiratòries, el coneixement de les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques i la identificació de pacients en situació d'insuficiència respiratòria.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 4. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats  amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó. 

El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament,  l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: patologia esofago-gàstrica

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva.

El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

En aquesta segona edició, el curs està dedicat al diagnòstic i el tractament de les patologies del esòfag i estómac. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia hepato- bilio-pancreàtica, obesitat mòrbida i colo-proctologia, respectivament.

La part teòrica d'aquesta segona edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: Refluxe gastro-esofàgic i esòfag de Barrett, Acalàsia,Diverticles esofàgics, Neoplàsia gàstrica i Neolàsia esofàgica. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2017-2018

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.

De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II

El curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II - Curso de Formación Continuada de la SOCMIC pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya, promover la formación continuada a lo largo de su trayectoria profesional como única alternativa para mantener sus conocimientos al día, y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

El curso se dirige a médicos especialistas en Medicina Intensiva y Médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva. Supone una revisión y actualización de conocimientos y competencias específicas, a la mejor evidencia científica vigente, por parte de expertos en cada una de las áreas de la especialidad.

El curso es on-line y se realizará un encuentro presencial entre alumnos y docentes al finalizar cada uno de los módulos, con un enfoque práctico y de participación (presentación de casos, debate, etc.), con el objetivo de poder debatir sobre los temas tratados o compartir experiencias.  

El curso está reconocido con 5 créditos ECTS por la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, y la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexióètica.

La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri comuna de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 2.7 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models 2017

L’intervencionisme en el tractament del dolor tant agut com crònic és una de les àrees més representatives de l’anestesiologia i de l’especialitat del tractament del dolor. Aquestes tècniques es poden utilitzar tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica.

Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d’imatge. Poder utilitzar una guia d’imatge que ens faci veure ens ajuda a augmentar l’eficàcia i la seguretat de la nostra actuació.

Les tècniques d’imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d’ecografia d’alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves  amb una gran definició. La  innocuïtat de l’ecografia (en comparació amb tècniques d’imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s’hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor.

Però, l’ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d’inconvenients o particularitats. Perquè dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem.

Específicament, el curs té com a objectiu principal donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d’infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s’utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament del dolor.

Aquest curs, tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 2 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

Període d’inscripció part B: 13/02/2017 a 22/04/2017

--> més informació <--

Curs d'especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.

El curs està reconegut amb 1.4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I

El curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I Curso de Formación Continuada de SOCMIC pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya; promover la formación continuada, a lo largo de su trayectoria profesional, como única alternativa a mantener sus conocimientos al día; y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la entrada en la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

El curso de dirige a a médicos especialistas en Medicina Intensiva, o Médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva. Supone una revisión y actualización de conocimientos y competencias específicas, a la mejor evidencia científica vigente. Es decir, de los conocimientos y competencias adquiridas en su día por cada alumno, con el programa formativo de la especialidad.

Habrá un encuentro presencial entre los alumnos y los docentes al finalizar cada uno de los módulos. Su objetivo es poder debatir sobre los temas tratados, o compartir experiencias. El modo dependerá del tema y es decisión del Coordinador, puede ser presentación de casos, debate, etc, pero pensando en un enfoque práctico, de participación, no debería ser un resumen y exposición de los contenidos teóricos tratados.

Reconocido con 4 créditos ECTS por la Universitat de Girona (UDG), la Universitat de Lleida (UDL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat de Vic (UVIC).

--> más información <--

Curs d’Immunologia Avançada 2016-2017

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l’ha fet una eina essencial en la biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d’eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.
De forma general, l’activitat formativa permet ampliar l’oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.

--> més informació <--

Curs d’actualització en endoscòpia mèdico-quirúrgica: patologia colo-rectal

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació,  té com a objectiu general l’ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives emfatitzant en aquells avenços sobre els quals hi hagi l'evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca, insistint en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació i valorant els avantatges i inconvenients de l'abordatge diagnòstic i terapèutic de cada una de les opcions: endoscòpica, quirúrgica, radiològica...

El seu disseny mixt -mèdic i quirúrgic- és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També és mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

En aquesta primera edició, el curs està dedicat a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de les patologies colo-rectals benignes i malignes. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia esòfago-gàstrica, la hepato-bilio-pancreàtica i l’obesitat mòrbida, respectivament. 

La part teòrica d’aquesta primera edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva baixa, tumors rectals incipients, síndromes de càncer de colon familiars, càncer oclusiu de colon i malaltia inflamatòria intestinal.  La part pràctica del curs tindrà lloc al “World Institut for Digestive Endoscopy Research (WIDER)”, centre de cirurgia endoscòpica experimental de l’Hospital de la Vall d’Hebrón. La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica, així com en Cirurgia Endoscòpica Transluminal a través d’Orificis Naturals (NOTES).

En acabar el curs, l’alumne ha de ser capaç d’identificar, dintre de les diferents malalties tractades, la millor opció pel pacient en funció de la situació clínica. Així, gràcies a la informació rebuda, haurà de ser capaç d’indicar un o altre abordatge en funció de l’evidència científica disponible en cada cas.

El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.

--> més informació <--