{header_image_title}

Òrgans de govern i gestió

El Patronat, la Presidència, la Tresoreria, la Direcció Docent i el Consell Científic són els òrgans de govern que administren, gestionen i representen la Fundació InterAc Salut d'acord amb la definició de les respectives competències que es regulen en els seus Estatuts.

Organigrama funcional

Organigrama funcional

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la Fundació Institut Interuniveritari -InterAc Salut-, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels seus fins fundacionals. La seva composició i les seves competències i responsabilitats es defineixen als articles 10 a 28 dels Estatuts de la Fundació.

PRESIDÈNCIA

Àlvar Net Castel
President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (l'Acadèmia) i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i de Balears (F. Acadèmia).

VICEPRESIDÈNCIES

Vicepresident Primer en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, Enric Fossas Colet, Rector.

Vicepresident Segon en representació de la Universitat de Girona -UdG-, Sergi Bonet Marull, Rector.

Vicepresident Tercer en representació de la Universitat de Lleida -UdL-, Roberto Fernández Díaz, Rector.

Vicepresident Quart en representació de la Universitat Rovira i Virgili -URV-, Josep Anton Ferré Vidal, Rector.

Vicepresident Cinquè en representació de la Universitat de Vic -Universitat Central de Catalunya -Uvic, Jordi Montaña Matosas, Rector.

Vicepresidenta primera per l'Acadèmia i de la F. Acadèmia, Cristina Roure Nuez.

Vicepresident segon per l'Acadèmia i de la F. Acadèmia, Diego J. Palao Vidal.

Vicepresidenta tercera per l'Acadèmia i de la F. Acadèmia, Carmen Gomar Sancho..

PATRÓ HONORÍFIC

Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Sancho Pifarré.

SECRETARIA GENERAL

Secretari General de l'Acadèmia i de la F. Acadèmia, Xavier de Balanzó.

VICESECRETARIA

Vicesecretari de la Junta de Govern de l’Acadèmia i de la F. Acadèmia, Juan José Montero Alia.

TRESORERIA

Gerent de la F. Acadèmia, Mercè Balcells Boix.

VOCALIES

Vocals de la Junta de Govern de l'Acadèmia:

Josep Argemí Renom
Josep Iglèsies Grau
Eduard Monsó Molas
Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot
Josep Mª Amorós Macau
Montserrat Antonín Martín
Montse Nuevo Gayoso
Ramón Miquel López Sáez
Fins a 3 vocals més designats pel Patronat

Documents: Acords Junta Patronat

PresidentÀlvar Net Castel és President de la Fundació InterAc Salut des de la seva creació l'any 2015. President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de febrer de 2011, sota la seva presidència es va endegar el projecte de creació de l'Institut Interuniversitari de l'Acadèmia.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Interna i en Medicina Intensiva, ha desenvolupat la seva carrera professional a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, on creà un dels primers Serveis de Cures Intensives del país. Director Mèdic de l'Hospital durant el període 1979-1982, amb posterioritat ha ocupat diferents càrrecs a la seva Junta de Govern.

Catedràtic de Medicina Intensiva de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el primer amb aquest perfil de la universitat espanyola, ha estat Vicedegà de Recerca i Vicedegà de Professorat de la Facultat de Medicina, de la qual va ser Degà durant el període 2001-2004.

Des de l'any 2005 és codirector i responsable per part de la UAB del Màster interuniversitari UB-UAB "Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències".

La seva producció científica comprèn més de 120 títols publicats en revistes nacionals i internacionals, entre els quals destaquen els estudis experimentals en animal gran sobre l'embolisme pulmonar. Ha estat editor i autor de 32 volums de llibres centrats bàsicament en la seves dues especialitats.

Cofundador (1988) de la Fundació Avedis Donabedian, ocupant des dels seus orígens el càrrec de President del Patronat, és membre ad personam del Patronat de la Fundació Museu d'Història de la Medicina Catalana.

Primer President i fundador de l'Associació Catalana de Medicina Intensiva (ACMI), ara Societat Catalana de Medicina Intensiva I Crítica (SOCMIC), des de l'any 2004 pertany a la Junta Permanent de l'Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, de la qual exerceix, en l'actualitat, el càrrec de President.

Enric Fossas Colet

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Sergi Bonet Marull

Rector de la Universitat de Girona (UdG)

Roberto Fernández Díaz

Rector de la Universitat de Lleida (UdL)

Josep Anton Ferré Vidal

Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Jordi Montaña Matosas

Rector de la Universitat de Vic (UVic)

Cristina Roure Nuez

Vicepresidenta primera de l'Acadèmia i de la F. Acadèmia

Diego J. Palao Vidal

Vicepresident segon de l'Acadèmia i de la F. Acadèmia

Carmen Gomar Sancho

Vicepresidenta tercera de l'Acadèmia i de la F. Acadèmia

Ferran Sancho Pifarré

Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Xavier de Balanzó Fernàndez

Secretaria general Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB, actualment és Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears -des de 1997- i Coordinador docent del Consell Català de Ressuscitació.

Codiretor de la Diplomatura d'Immigració, interculturalitat i salut, entre d'altres ha estat Director Mèdic de l'Hospital de Mataró, Cap del Servei de Medicina intensiva i Cap del Servei de Medicina interna i Urgències del mateix hospital.

Juan José Montero Alia

En general, correspon a la Tresorera, dirigir la gestió econòmica, administrativa i de personal de la Fundació InterAc Salut i, en particular, desenvolupar les funcions i tasques estipulades a l'article 32 dels estatuts de la Fundació.

Mercè Balcells Boix

TresoreraLlicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB, des del 1997 es Gerent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la seva Fundació. Ha estat entre d'altres càrrecs: Directora de l'Àrea d'Economia i Consellera Delegada de les Empreses Públiques de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i Gerent de l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona.

Com a President del Consell Científic, correspon al Director Docent proposar al Patronat els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació de la Fundació InterAc Salut. A més, és la seva funció representar-la administrativament, relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars, així com organitzar i dirigir el funcionament de la Fundació InterAc Salut definint els reglaments que consideri convenients.

Josep Reig Vilallonga

Direcció docentDoctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, i Graduat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya. Professor Titular del Departament de Ciències Morfològiques de la UAB, on imparteix docència a les Facultats de Medicina i de Psicologia. Ha estat Secretari General de l'Acadèmia i Coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina (UAB).

Actualment és Director de Formació de l'Acadèmia i President de la Societat Catalana de Dret Sanitari.

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d'estudis i els coordinadors acadèmics dels programes de postgrau i de doctorat
  • Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.

PRESIDENT

Josep Reig Vilallonga

MEMBRES

Fernando Orejas
Vicerector de Política de Recerca
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Joan San
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Girona (UdG)

Rosa M. Soler
Degana Facultat de Medicina
Universitat de Lleida (UdL)

Montserrat Giralt
Vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Mireia Subirana
Degana Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Universitat de Vic (UVic)

Manel Armengol
Degà Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Coordinadors dels programes de postgrau, formació contínua i línies de recerca